werk en handicap

onderwijs & handicap algemeen

Publicaties over onderwijs staan bij publicaties & websites. Een overzicht van alle soorten opleidingen voor jongeren met een handicap staat onder soorten onderwijs

Websites

 • handicap + studie www.handicap-studie.nl
  expertisecentrum voor onderwijs en handicap, stimuleert de succesvolle deelname van jongeren met een functiebeperking aan de opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs.
 • Informatie over speciaal onderwijs /clusters www.slo.nl
  Op de website van SLO staat informatie over speciaal onderwijs. Ook zijn er per cluster en sector publicaties te downloaden.
 • JOB www.job-site.nl
  De Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB) geeft advies en informatie aan mbo-leerlingen.
 • Onderwijs en handicap www.onderwijsenhandicap.nl
  Geeft ouders, leerkrachten en jongeren informatie over studeren en alle typen onderwijs. Per handicap is er informatie beschikbaar wat wel of niet kan in het onderwijs aan deze groep. Verder zijn schooltips en links toegevoegd. 
 • Onderwijswetgeving www.cvz.nl
  Op de website van het college voor zorgverzekerden gaat het AWBZ-Kompas in op de vraag welke zorg tijdens en rond onderwijs ten laste van Onderwijs, en welke zorg ten laste van de AWBZ komt.
 • Overzicht Steunpunten middelbaar beroepsonderwijs www.onderwijsenhandicap.nl
  Overzicht contactpersonen van Steunpunten handicap en Studie binnen onder andere de roc's en aoc's in Nederland.
 • Oudervoorlichting leerlinggebonden financiering www.oudersenrugzak.nl
  Wijst ouders de weg bij het verkrijgen van leerlinggebonden financiering. Daarnaast is actuele informatie opgenomen.
 • Passend onderwijs www.passendonderwijs.nl
  Deze website is bedoeld voor ouders, leerkrachten, schoolbestuurders en managers, voor iedereen die zich betrokken voelt bij het realiseren van passend onderwijs voor alle leerlingen. De site is een intitatief van OCW en ouder-, onderwijs- en besturenorganisaties in het onderwijs.

Onderwijsprojecten

 • Regular Plus www.regularplus.nl
  Het Project Regular Plus wil meer leerlingen met een handicap in het reguliere ROC-onderwijs zien en een goede aansluiting krijgen op de arbeidsmarkt. Regular Plus ontwikkelt hiervoor detectie-instrumenten en brengt kennis over naar de leerlingenbegeleiders. Het is een ESF-gesubsidieerd project.
 • ROC traject
  ROC Traject is een digitaal instrument voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Voor Bve-isntellingen.Organisaties en platforms

 • Beroepsopleiding Gehandicapten Producten BVE 
  Gericht op de expertise-opbouw rond het opleiden van gehandicapten in het reguliere beroepsonderwijs, met name het ROC. Op de website staan publicaties over handicap en arbeid (onder 'Producten EBG').
 • Gehandicapten Producten BVE 
  Gericht op de expertise-opbouw rond het opleiden van gehandicapten in het reguliere beroepsonderwijs, met name het ROC. Op de website staan publicaties over handicap en arbeid (onder 'Producten EBG'). Kennisnet speciaal onderwijs www.speciaalonderwijs.kennisnet.nl
  Biedt achtergrondinformatie aan leerkrachten in het speciaal onderwijs (cluster een tot en met vier, ICT en speciaal basisonderwijs). De site heeft een zoekmachine voor protocollen, methodieken, wetgeving en handicaps. Bevat veel links naar inhoudelijke informatie, naar sites en organisaties.
 • Platform Gehandicapten MBO http://platformgehandicaptenmbo.kennisnet.nl
  Dit platform bevordert de toegankelijkheid van onderwijs voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Het platform organiseert jaarlijks studiedagen. Op de website staan publicaties over handicap en arbeid (onder 'Producten EBG').
 • SLO www.slo.nl 
  De SLO is een expertisecentrum voor leerplanontwikkeling


Cursussen, trainingen, scholing en deskundigheidsbevordering

 • A-vision www.onderwijsadviesbureau.nl
  A-vision leert jongeren omgaan met hun beperking door trainingen, onderwijs- en loopbaanbegeleiding.
 • handicap + studie www.handicap-studie.nl
  expertisecentrum voor onderwijs en handicap, stimuleert de succesvolle deelname van jongeren met een functiebeperking aan de opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs.
  Aan de slag; activiteiten en tips om jongeren met een functiebeperking uit het VMBO en/of MBO te begeleiden naar een geschikte stageplek, baan of opleiding. (word)
 • Sollicitatietraining van Handicap en Studie onderwijsenhandicap.nl
  Sollicitatietraining voor jongeren met een lichamelijke, zintuiglijke of psychische beperking, chronische ziekte, dyslexie en/of concentratieproblemen.
 • Beurzenprogramma NSGK www.nsgk.nl
  Met deze beurs kunnen gehandicapte jongeren (16 tot 27 jaar) een cursus, workshop of training volgen om meer kans te maken op een betaalde baan. De beurzen zijn voor jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. De beurzen hebben een hoogte van 1000 euro en worden namens de NSGK verstrekt door de Bosk www.bosk.nl.
 • Eminus www.eminus.nl
  Eminus is een vorm van afstandsonderwijs (telewerken) ontwikkeld door het REA College Nederland. Het onderwijs wordt vanuit huis op de computer gevolgd. Doel is een baan vinden die vanuit huis uitgevoerd kan worden. 
 • SKILLS-trainingen www.radaradvies.nl
  RadarOpleidingen en TNO ontwikkelden samen SKILLS-trainingen. Deze kortdurende, wetenschappelijk onderbouwde trainingsmethodiek is gericht op het activeren en re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemiddeld heeft 23% van de langdurig werkloze deelnemers binnen een half jaar betaald werk!
 • Onderwijs aan zieke leerlingen www.onderwijsaanziekeleerlingen.nl
  Programma voor pabostudenten die zich willen orïenteren op het onderwijs aan chronisch zieke kinderen. Op de site staan opdrachten en ervaringen en literatuurverwijzingen.
 • Vrijbaan empowerment www.vrijbaan.nl
  Een project van het REA College Nederland. Deze training geeft cursisten de regisseursrol in hun eigen re-integratietraject. Ook voor professionals van andere organisaties.


Leerwerkplekken


Scholen 

 • Overzicht cluster4-scholen en REC's
  Een weblog/overzicht van Cluster4-scholen en REC's (Regionaal Expertise Centra) in Nederland. 
 • Regulier opleidingscentrum ROC www.roc.nl
  Informatie over het volgen van een reguliere opleiding aan een ROC. Ook is er een overzicht te vinden over van ROC's met een steunpunt Opleiding en Handicap. www.roc.nl > Opleiding en Handicap
 • REA College Nederland www.reacollege.nl
  Het REA college verzorgt beroepsopleidingen voor mensen met een arbeidshandicap. Doel is langdurige deelname aan de arbeidsmarkt. Het REA College is een samenwerkingsverband van de REA-scholingsinstituten: Heliomare, Hoensbroeck, Sonneheerdt en Werkenrode. Verwijzing gebeurt via het UWV. 
   

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel