CrossOverprojecten

meten is weten

Er is momenteel nog weinig kennis in Nederland over de arbeidsmarktpositie van jongeren met een beperking, noch in kwantitatieve noch in kwalitatieve zin. Ook hebben we weinig inzicht in welke factoren van invloed op succesvolle duurzame arbeidsparticipatie.

Als eerste is het van belang om te weten „hoe het nu staat‟ met de jongeren die behoren tot de doelgroep van CrossOver en hoe het op termijn gesteld is met deze jongeren. Is er verbetering opgetreden in deze positie in de vier jaren dat CrossOver actief is in het creëren van een cultuurverandering in Nederland.

Het inzicht hebben in de (arbeids)participatie is eveneens van belang in relatie tot de Nederlandse ratificatie van het VN-verdrag. Een van de voorwaarden voor ratificatie van het VN-verdrag inzake de participatie van personen met een beperking is het aantoonbaar verzamelen van data om te laten zien dat het land zich daadwerkelijk houdt aan de afspraken die in het verdrag beschreven staan. Een effectieve inzet van dataverzameling rondom participatie betekent tegelijkertijd dat voldaan wordt aan de input die wordt gevraagd vanuit het VN-verdrag.

Bovenstaande houdt in dat we antwoord willen hebben op de volgende vragen:
1 Wat weten we over de daadwerkelijke (arbeids)participatie van jongeren met een beperking?
2 Kunnen we, op basis van de gegevens die we nu hebben, effectief beleid ontwikkelen om een betere (arbeids)participatie te realiseren?

We gaan als CrossOver op zoek naar de antwoorden op deze vragen in het rapport Meten is Weten

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel