CrossOvernieuws

maart

30.03.12

Autismeweek 2012: Laat ze meedoen!
Ruim 1% van alle Nederlanders heeft een vorm van autisme. Dat betekent dat zo'n 190.000 kinderen en volwassenen moeite hebben om op eigen kracht aansluiting te vinden in de maatschappij. >

29.03.12

CrossOver lunchbijeenkomst over arbeidsmarkt 2026 zeer geslaagd
Locatie: Hotel Corona, aan het Haagse Buitenhof, krap 500 meter van het epicentrum waar men beleid bepaalt, wetsvoorstellen indient en beslissingen neemt, zoals de Wet Werken naar Vermogen. >

29.03.12

Passend onderwijs nader verkend
In een speciale uitgave van het magazine podium Extra belicht de PO-Raad passend onderwijs vanuit verschillende invalshoeken. Ze zoeken een antwoord op de vraag hoe de jarenlang opgebouwde kwaliteit van het speciaal onderwijs behouden kan blijven. >

29.03.12

Wet werken naar vermorgen in huidige vorm onuitvoerbaar
Het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen biedt nu onvoldoende garanties om meer mensen aan het werk te helpen. Gemeenten lopen te grote financiële risico’s en ook voor burgers zijn de maatschappelijke effecten van de wet aanzienlijk. >

26.03.12

VNG en Stimulansz presenteren actuele brochure Wwb en Wwnv
VNG en Stimulansz hebben tijdens de Raad op Zaterdag in Eindhoven een geactualiseerde brochure gepresenteerd over de nieuwe Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet werken naar vermogen (Wwnv);Verantwoord sturen – Raadsleden en sociale zaken. >

23.03.12

'Aandacht voor diversiteit nodig onder jongeren'
Het ‘anders’ zijn moet bespreekbaar worden onder jongeren, stelt Annemarie van Hinsberg. Daarom organiseert kenniscentrum MOVISIE ‘Diversity Day NL’ tijdens de Uitmarkt in Amsterdam (25 augustus). >

23.03.12

Branches overhandigen Handreiking Integrale Zorg aan staatssecretaris
Maandag 19 maart overhandigden de gezamenlijke brancheorganisaties voor jeugdzorg, jeugd-ggz, gehandicaptenzorg en het speciaal onderwijs de Handreiking Integrale Zorg aan de staatssecretaris van VWS. >

22.03.12

Op weg naar een regeling voor Wajong, Wsw, WIJ en Wwb
Op donderdagmiddag 16 februari vond in de Gildenborchzaal van het stadshuis van Nieuwegein een bijeenkomst plaats over de Wet werken naar vermogen. >

22.03.12

Werkbezoek: staatssecretaris de Krom debatteert met Wajongers
Maandag 19 maart 2012 sprak staatssecretaris De Krom (SZW) in restaurant Fifteen in Amsterdam met Wajongers. Voorafgaand aan dit werkbezoek woonde hij in een UWV-kantoor drie beoordelingsgesprekken bij. >

21.03.12

Transitieagenda naar de Tweede Kamer
Op dinsdag 20 maart is de Transitieagenda voor de stelselwijziging jeugd naar de Tweede Kamer gezonden. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de gezamenlijke opgave waar Rijk, gemeenten en provincies voor staan in de transitie. >

20.03.12

Social return kan leiden tot verdringing reguliere werknemers
Reguliere werknemers lopen de kans uit de markt te worden gedrukt als bedrijven die voor gemeenten werken, worden verplicht steeds mensen uit de bijstand en sociale werkvoorziening aan te nemen. >

19.03.12

Hoorzitting Wwnv: reacties gebundeld
De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt op woensdag 14, donderdag 15 maart en dinsdag 20 maart 2012 openbare rondetafelgesprekken met betrokkenen en belanghebbenden over het Wetsvoorstel werken naar vermogen (Wwnv). >

19.03.12

Uitkomst rondetafelgesprek Wwnv: brede bezorgdheid of wet werkt
Afgelopen vrijdag hielden Tweede Kamerleden rondetafelgesprekken over het Wetsvoorstel werken naar vermogen. De gesprekspartners van de Kamerleden bleken het opvallend vaak met elkaar eens. >

16.03.12

CrossOver bij rondetafelgesprek: Gevolgen stelselherzieningen voor participatie jongeren met een beperking
De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt op woensdag 14, donderdag 15 maart en dinsdag 20 maart 2012 openbare rondetafelgesprekken met betrokkenen en belanghebbenden over het Wetsvoorstel werken naar vermogen (Wwnv). CrossOver nam deel aan deze gesprekken. >

16.03.12

Kamer stemt voor bezuiniging passend onderwijs
De Tweede Kamer heeft donderdagmiddag ingestemd met de bezuinigingen op het passend onderwijs. De gedoogcoalitie van VVD, CDA en PVV plus de SGP stemden voor de wet, die een bezuiniging van driehonderd miljoen euro inhoudt. >

16.03.12

Meer mogelijkheden om Wajongeren te begeleiden op de werkplek
Vilans wil het Harrie-concept breder inzetten. Een Harrie is een directe collega van een Wajonger die op de werkplek een begeleidende en ondersteunende rol vervult. >

16.03.12

Uitkomsten debat passend onderwijs
De Wet passend onderwijs is akkoord bevonden door de Tweede Kamer. Donderdagmiddag hebben de Kamerleden gestemd over de wet, en over de moties en amendementen die tijdens de wetsbehandeling passend onderwijs zijn ingediend. >

16.03.12

Werken naar vermogen: ‘Als eerste een goed gesprek met werkgevers’
Dat was de conclusie tijdens de bijeenkomst van Brabantse wethouders Werk en Inkomen. Mensen aan het werk helpen lukt alleen als je werkgevers serieus neemt in hun wensen en vragen. >

15.03.12

Financiering Wwnv zet gemeenten klem
Als gevolg van het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt de sociale werkvoorziening beperkt tot mensen met een indicatie beschut werk. Daaraan verbonden is de kabinetsmaatregel dat gemeenten voor deze groep een subsidie ontvangen van 100% van het wettelijk minimumloon (WML). >

15.03.12

Overzicht 'Hoe werkt de AWBZ' online
Iedere Nederlander is middels de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd tegen de kosten van langdurige zorg en ondersteuning. Daarom is het van belang dat voor iedereen duidelijk is hoe de wet werkt, wie ervoor betaalt en hoe de zorg geleverd wordt. >

15.03.12

Raamovereenkomsten re-integratietrajecten 2012 niet gegund
Naar aanleiding van een groot aantal bezwaren van marktpartijen en de kritische kanttekeningen van de brancheorganisatie Boaborea, gaat UWV de aanbesteding voor re-integratietrajecten voor werkzoekenden met een arbeidsongeschiktheids- en ziektewetuitkering en voor mensen in de Wajong opnieuw uitvoeren. >

15.03.12

Nationale Zorgvernieuwingsprijs: Win 75.000 euro met een vernieuwend idee!
Heeft u een vernieuwend idee om mensen elkaar te laten ontmoeten? En heeft die ontmoeting een positieve uitwerking op de gezondheid en het welzijn van mensen? Stuur dan voor 18 april 15.00 uur uw idee in voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. U maakt dan kans op € 75.000 om uw idee uit te voeren! >

14.03.12

Derde tussenrapportage pilot loondispensatie
Staatssecretaris De Krom (SZW) heeft de derde voortgangsrapportage over de pilot loondispensatie naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. Op grond van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) die naar verwachting op 1 januari 2013 van kracht wordt, kunnen gemeenten loondispensatie inzetten voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. >

13.03.12

FNV in actie tegen wet werken naar vermogen
Terwijl door zijn toedoen honderdduizenden de armoede induiken, lacht premier Rutte zich rot. Met een grote grijns wuift hij alle bezwaren tegen de Wet werken naar vermogen weg. >

13.03.12

Risico's wet werken naar vermogen in kaart
Wajongers vinden vaker een normale baan. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het UWV. Deze voorzichtige trend kan wreed verstoord worden door de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) per 2013. >

13.03.12

Tweede kamer: voorkom dat arbeidsgehandicapten tussen wal en schip raken
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vindt dat voorkomen moet worden dat mensen met een beperking hun toegang tot (arbeidsmatige) dagbesteding, WSW-betrekking, re-integratieondersteuning en adequate begeleiding verliezen, zodat zij overdag zonder begeleiding thuis zitten. >

13.03.12

VNG wil minimumloon in sociale werkplaats
Het salaris van nieuwe gehandicapte werknemers van sociale werkplaatsen moet beperkt worden tot 100 procent van het minimumloon. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zei maandag dat dit wettelijk moet worden geregeld om bezuinigingen van het kabinet op de onderkant van de arbeidsmarkt mogelijk te maken. >

13.03.12

Volop aandacht voor gemeenten bij kamerdebat passend onderwijs
Volgens het wetsvoorstel Passend Onderwijs moeten voortaan zo veel mogelijk zorgleerlingen naar een gewone school. Deze hervorming moet een bezuiniging van € 300 miljoen opleveren. >

12.03.12

50 miljoen voor re-integratie langdurig werklozen
Vanaf 1 mei 2012 is € 50 miljoen beschikbaar waarmee gemeenten mensen kansen kunnen bieden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarvoor kan van 1 mei 2012, 09:00 uur tot en met 31 december 2013, 17:00 uur subsidie worden aangevraagd. >

12.03.12

Commissie SZW organiseert rondetafelgesprekken over wetsvoorstel werken naar vermogen
De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt op woensdag 14, donderdag 15 maart en dinsdag 20 maart 2012 openbare rondetafelgesprekken met betrokkenen en belanghebbenden over het Wetsvoorstel werken naar vermogen (Wwnv). >

12.03.12

Digitaal dossier biedt informatie over lvb-jeugd
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een digitaal dossier samengesteld over licht verstandelijk beperkte jeugd. Het dossier biedt een overzicht van beschikbare ondersteuning, interventies en recent en toekomstig beleid voor deze kinderen en jongeren. >

12.03.12

Meer wajongers aan het werk bij reguliere werkgever
Het aandeel werkende Wajongers is sinds het begin 2010 weer toegenomen. Deze groei is volledig toe te schrijven aan het aantal Wajongers dat een baan heeft gevonden bij een reguliere werkgever. >

12.03.12

Zeeuwse wethouders benoemen aandachtspunten in Wet werken naar vermogen
De VNG is onlangs aangesloten bij het overleg van de wethouders Sociale Zaken in Zeeland. Geert Schipaanboord, beleidsmedewerker bij de VNG, heeft er een presentatie gegeven over de Wet werken naar vermogen. >

09.03.12

Decentralisatie betekent transitie en transformatie
Nieuwe publicatie ter ondersteuning gemeentes in decentralisatie. Het TransitieBureau Begeleiding in de Wmo wil met name gemeenten ondersteunen bij het gemeentelijke vernieuwingsproces dat nodig is om invulling te geven aan de decentralisatie begeleiding. >

09.03.12

Negen gouden regels voor de decentralisaties
Gemeenten worden binnenkort verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, de begeleiding in de Wmo en de Wet werken naar vermogen. Tegelijkertijd moeten ze bezuinigen. Hoe kunnen gemeenten deze decentralisaties in combinatie met de bezuinigingen tot een succes maken? >

09.03.12

Onderwijs jeugdzorg heeft meer instroominformatie nodig
Voor scholen binnen justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) en JeugdzorgPlus-voorzieningen is het lastig om relevante informatie over de instromende jongeren te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. >

09.03.12

Werken naar vermogen: gemeenten willen ruimte voor de uitvoering
Gemeenten willen zo veel mogelijk ruimte bij uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen. (Wwnv). Ze vinden bovendien dat het kabinet werkgevers concreter aan moet spreken op hun verantwoordelijk. Dat bleek tijdens de wethoudersbijeenkomst over de Wwnv op 2 maart jl. in Gouda. >

08.03.12

IQ met beperkingen
De mate van verstandelijke handicap van zorgvragers in kaart gebracht. De vraag naar zorg voor verstandelijk gehandicapten (VG-zorg) is de afgelopen jaren flink gegroeid. >

07.03.12

Bezuiniging passend onderwijs gaat door
De aangekondigde bezuiniging op het passend onderwijs gaat door. De maatregel, waartegen gisteren door duizenden leerkrachten geprotesteerd werd, moet een besparing van zo'n 300 miljoen euro opleveren en is gisteren goedgekeurd door de regeringspartijen in de Tweede Kamer. >

05.03.12

Onderwijsstaking Passend Onderwijs
Leraren en schoolleiders maken zich grote zorgen over de gevolgen die de bezuiniging op het passend onderwijs zal hebben. Zij vrezen dat de kwaliteit van het onderwijs zal door een hogere werkdruk bij leraren voor alle kinderen achteruit gaan. >

02.03.12

CBS: meer jongeren met een wajonguitkering
Het aantal jongeren tot 27 jaar met een Wajong-uitkering is in de eerste helft van 2011 verder toegenomen. Het aandeel volledig arbeidsongeschikten onder de jonge Wajongers is wel afgenomen. >

02.03.12

FNV: werkgevers moeten betalen voor Wajong en flex
Werkgevers moeten een premie betalen om de kosten voor de Wajong te dekken. Dat stelt vakcentrale FNV in een plan om de economische crisis te lijf te gaan. Als 1 procent van het werknemersbestand in een onderneming een Wajongere is, vervalt de premie. >

02.03.12

GL, SP, VVD en PVV willen wet begeleiding naar gemeenten aanpassen
Als Begeleiding en Kortdurend Verblijf overgaan naar de gemeenten vindt GroenLinks dat de gemeenten verplicht moeten worden hiervoor een pgb aan te bieden. De VVD en PVV vinden dat als iemand al een indicatie in de AWBZ heeft, dat de gemeente dan pas verplicht is een pgb voor begeleiding aan te bieden. >

02.03.12

Nieuw: MOVISIE Participatieprijs 2012
De MOVISIE Participatieprijs is een gloednieuwe prijs, die jaarlijks een project bekroont dat de participatie van kwetsbare groepen bevordert. In 2012 is het thema arbeidsparticipatie. >

01.03.12

Eerste resultaten CrossOver project Thuis: Needs Assessment
Doel van CrossOver project Thuis is om voor ouders van kinderen en jongeren+ met een beperking of chronische aandoening een vindbaar en toegankelijk informatieaanbod en een passend ondersteuningsaanbod te realiseren. >

01.03.12

GGZ instellingen over gevolgen bezuinigingen
Vooral bij grotere ggz-instellingen in het hele land hebben zich in januari fiks minder patiënten gemeld dan in januari 2011. Arkin in Amsterdam kreeg rond de twintig procent minder aanmeldingen voor kortdurende psychotherapie en voor het programma gericht op ouderen. >

01.03.12

GGZ patienten mijden massaal zorg
Wat reeds voorspeld was lijkt nu uit te komen. Door de verplichte eigen bijdrage voor GGZ patiënten mijden zij massaal ggz-zorg. In sommige gevallen is er sprake van een terugval tot wel 50%. Dit blijkt uit een rondgang die de NOS deed langs diverse GGZ instellingen. >

01.03.12

Stil op GGZ-afdelingen voor eigen bijdrage
Marleen Barth, voorzitter van GGZ Nederland, bevestigt dat GGZ-instellingen het aantal patiënten ziet dalen als gevolg van de eigen bijdrage.  >

01.03.12

Verzamelbrief aan gemeenten
In de eerste Verzamelbrief aan gemeenten van 2012 staat informatie over onder meer het Transitiebureau WWNV en de herstructureringsfaciliteit Wsw. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel