CrossOvernieuws

februari

29.02.12

Aanbieding onderzoeksrapportages SZW
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt de Eerste en Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris De Krom, een bundel rapporten van recent afgerond onderzoek. >

29.02.12

Aanjagers gaan regionaal arbeidsmarktbeleid ondersteunen
Op de Werkpleinen gaat de komende jaren veel veranderen. De Programmaraad van VNG, Divosa en UWV heeft samen een koers voor het regionaal arbeidsmarktbeleid en de samenwerking tussen gemeenten en UWV vastgesteld. >

27.02.12

Kwaliteitstest 'studeren met handicap 2011' in heldere grafieken
Studenten met een handicap stuiten nog vaak op onnodige belemmeringen. Maar er zijn wel verschillen per onderwijsinstelling. Die verschillen worden nu overzichtelijk zichtbaar gemaakt in grafieken per universiteit en hogeschool, op de website www.handicap-studie.nl. >

27.02.12

Transitieprogramma en ondersteuningsprogramma gereed
In voorbereiding op de stelselwijziging zorg voor jeugd zijn het Rijk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) bezig het overgangsproces in te richten. >

24.02.12

Rotterdam en bedrijfsleven creëren banen
Dit jaar moeten honderden Rotterdammers meer aan het werk komen of werkervaring opdoen via het programma Social Return dan vorig jaar. >

23.02.12

Aanzet effectieve inzet re-integratiemiddelen
Bij het opstellen van participatie- of re-integratieplannen wegen arbeidsdeskundigen de beschikbare informatie. Op basis hiervan stellen ze een re-integratiedoel vast en selecteren ze een bijbehorende re-integratiemethodiek. >

22.02.12

Van beloofde 1 loket jonggehandicapten komt niets terecht
Werkgevers spelen in Werken naar vermogen een cruciale rol omdat zij de doelgroep werk moeten bieden. Met het wetsvoorstel streeft het kabinet naar een betere dienstverlening rond gedeeltelijk arbeidsongeschikten. >

20.02.12

Lancering website ditisjeugdzorg.nl
Hoe ziet een jeugdzorgjongere de jeugdzorg? Wat doet een jeugdzorgmedewerker zoal gedurende zijn of haar werkweek? Wat zijn opvallende projecten en welke getallen gaan er in de jeugdzorg om? Je leest het op www.ditisjeugdzorg.nl. >

17.02.12

Verlies de lange termijn niet uit het oog bij de transitie sociale werkvoorziening
De sociale werkvoorziening (sw) gaat veranderen. Gemeenten zijn druk bezig met het in kaart brengen van verschillende scenario ‘s. Gemeenten moeten daarbij vooraf cruciale vragen in kaart brengen over de toekomstige rol van de sw. >

17.02.12

Wie heeft recht op de Wajong na 2013?
Op 3 februari is het wetsvoorstel Werken naar vermogen naar de Tweede Kamer gestuurd. Platform VG krijgt van veel mensen de vraag of zij (of hun zoon/dochter) straks te maken krijgen met de Wet werken naar vermogen (WWNV) of onder de Wet Wajong vallen. Ook zijn er vragen over een eventuele herkeuring. In het kort komt het op het volgende neer. >

16.02.12

Leven aan de zijlijn
Een leven lang aan de zijlijn. Voor honderdduizenden mensen met een beperking is dat een realiteit. Het kabinet wil daar nu een einde aan maken. Onder de nieuwe wet Werken naar Vermogen (WWNV) moet iedereen die dat kan, ook echt aan de slag. Hiermee wil het kabinet, op termijn, 1.8 miljard bezuinigen. >

16.02.12

Regionale samenwerking Wet werken naar Vermorgen nodig, maar niet makkelijk
De uitvoering van de Wet werken naar vermogen vereist regionale samenwerking. Maar hoe hou je de samenwerking vitaal als het moeilijk wordt? Bijvoorbeeld omdat het sw-bedrijf grote verliezen lijdt. Of omdat er grote verschillen van opvatting zijn tussen de aangesloten gemeenten. >

16.02.12

Snel aan het werk na een hersenletsel
Elk jaar worden circa 60.000 mensen getroffen door een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Meestal gaat het om de gevolgen van een trauma (bijvoorbeeld een verkeersongeval) of een CVA (beroerte). Revalidatie van patiënten richt zich op het weer zelfstandig kunnen functioneren in het dagelijks leven. >

16.02.12

Sociale werkplaatsen dreigen te staken
Medewerkers van de sociale werkvoorziening leggen volgende maand het werk neer. Op 22 maart houden ze een manifestatie op het Malieveld in Den Haag tegen de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. >

16.02.12

UWV en G4 openen een loket voor werkgevers
UWV en de arbeidsmarktregio’s van Amsterdam, Rotterdam, de regio Haaglanden en Utrecht gaan de krachten bundelen in hun dienstverlening aan werkgevers. In de vier grote steden komt een publiek loket waar bedrijven terecht kunnen voor informatie, advies en het vervullen van vacatures. >

15.02.12

Actie tegen IQ-maatregel gaat verder
Ouders en hulpverleners van mensen met een licht verstandelijke beperking overhandigen dinsdag 14 februari het witboek Leven met Zorg aan de vaste Kamercommissie van VWS. >

15.02.12

Cijfers
Hoe meer we weten over schooluitval, hoe gerichter we het kunnen bestrijden. Wie valt uit, waarom en wanneer? >

15.02.12

Jeugdwerkloosheid in Nederland stabiel in 2011
In 2011 is het aantal bij UWV WERKbedrijf ingeschreven werkzoekende jongeren stabiel gebleven. Door de terugloop van vacatures dreigen tekorten aan stages en leerbanen in het mbo. >

15.02.12

Van Bijsterveldt: Lage jeugdwerkloosheid door effectieve aanpak voortijdig schoolverlaten
De intensieve aanpak van voortijdig schoolverlaten werpt zijn vruchten af. In tien jaar tijd is het aantal leerlingen zonder startkwalificatie bijna gehalveerd van 71.000 in 2002 naar 38.600 in het schooljaar 2010-2011. >

15.02.12

Vraag naar arbeid 2011
Voor een goed inzicht in de positie van werknemers op de arbeidsmarkt is het belangrijk te weten welk personeelsbeleid hun werkgevers voeren. Deze publicatie laat zien hoe dat beleid de afgelopen tien jaar veranderde. >

15.02.12

Wet werken naar vermogen: moeilijker kunnen we het niet maken
In pakweg de afgelopen 25 jaar hebben veel kabinetten de vrome wens uitgesproken voor minder regels en minder bureaucratie. Het resultaat is precies het omgekeerde: meer regels en meer bureaucratie. >

14.02.12

Re-integratie niet zonder geld en samenwerking met werkgevers
Meer dan 82.000 jonggehandicapten die aan het werk willen en die voorzieningen nodig hebben. Kan dat met een budget van 106 miljoen dat het UWV krijgt voor álle re-integratie en participatietrajecten? >

14.02.12

Wet niet terug te draaien
Als de SP en de PvdA in een volgend kabinet komen, kunnen ze de veranderingen in de sociale werkvoorziening niet meer terugdraaien. Dat zei premier Rutte tijdens een bezoek aan een sociale werkplaats in Tilburg, samen met fractievoorzitters Roemer SP) en Cohen (PvdA). >

13.02.12

100 x een baan
Heb jij een Wajong-uitkering en wil je ook graag aan het werk? Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor een baan in de uitgeverij. Stuur je motivatie en cv naar alex.thomas@uwv.nl. >

10.02.12

Gemeente Drimmelen over transitie jeugdzorg: niet sturen, wel duidelijkheid
In de gemeente Drimmelen (net boven Breda), wordt vanuit een ‘bestuursopdracht Jeugd’ met 18 andere gemeenten samengewerkt aan de transitie van de zorg voor jeugd. Gemeenten zijn straks verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugd. >

10.02.12

Rapport groeicijfers jeugdzorg naar Tweede Kamer
In 2008 en 2009 is de groei van de vraag naar provinciale jeugdzorg gemonitord. In het kader van de prestatieafspraken over de wachtlijsten rapporteerden provincies per kwartaal cijfers over het gebruik van de jeugdzorg. >

10.02.12

Tips voor inhoudelijke vernieuwing jeugdzorg
Gemeenten kunnen bijdragen aan de inhoudelijke vernieuwing van de stelselwijziging jeugdzorg. Dat zei Tom van Yperen, hoogleraar Universiteit van Groningen en verbonden aan het Nederlands Jeugdinstituut, tijdens een tweedaagse workshop voor gemeenten. >

09.02.12

Kamer hervat debat over passend onderwijs
In politiek Den Haag en in het onderwijsveld is het enkele maanden stil geweest rondom het passend onderwijs. Dat gaat de komende maand veranderen. Fracties en onderwijsorganisaties slijpen hun messen. >

08.02.12

Gemeenten, kom tot cocreatie!
Tussen nu en 2016 krijgen gemeenten drie decentralisaties voor hun kiezen. ‘De decentralisaties zijn een feit. Grijp als gemeente deze kans om de maatschappelijke steun in Nederland te vernieuwen’. >

07.02.12

Aanbieding petitie Passend onderwijs 'De mening van ouders'
Vanmiddag biedt de LOBO samen met de ouderorganisaties OUDERS & COO (protestants christelijk en oecumenisch onderwijs) en NKO (katholiek onderwijs) een petitie aan aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs. >

06.02.12

Gehandicapte krijgt niks
Elk jaar zullen er tot wel tienduizend gehandicapte jongeren bij komen die geen uitkering meer krijgen terwijl ze daar in de huidige situatie wel recht op hebben via de Wajong. Zo rekent CNV Jongeren voor. >

06.02.12

Kamerbrief met reactie op petitie CrossOver 'Wie de JAS past, trekt hem aan'
Brief van staatssecretaris De Krom (SZW) aan de Tweede Kamer met zijn reactie op de Petitie van CrossOver 'Wie de JAS past, trekt hem aan'. Deze petitie gaat over toekomstige kansen van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt. >

03.02.12

Jeugdzorgwijzer
U wordt als gemeente verantwoordelijk voor het brede terrein van zorg voor jeugd. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de zorgvraag en het aanbod op elkaar aansluiten? >

02.02.12

Aantal leerlingen op speciale scholen groeit aanhoudend
In het schooljaar 2010/’11 zaten er bijna 69 duizend leerlingen op speciale scholen. In het schooljaar 2003/’04 waren dat er nog 54 duizend. >

02.02.12

Kamerbrief over maatregelen bevordering werkplekken mensen met arbeidsbeperking
Brief van staatssecretaris De Krom (SZW) aan de Tweede Kamer over maatregelen die voor werkgevers randvoorwaarden vormen om mensen met een beperking in dienst te kunnen nemen. >

02.02.12

Wet werken naar vermogen naar de Tweede Kamer
Staatssecretaris De Krom wil de kans op werk voor mensen met een arbeidsbeperking vergroten. “Teveel mensen die kunnen werken, staan nu onnodig langs de kant”, stelt De Krom. >

01.02.12

De Krom: Bereid gehandicapten beter voor op werk
Het kabinet wil in de zorg aan gehandicapten meer aandacht voor werk. Ook moeten jongeren met een lichamelijke en/of geestelijke beperking in het speciaal onderwijs beter worden voorbereid op een werkzaam leven. >

01.02.12

Inkomensgrenzen in de Wmo mogen echt niet
Steeds meer gemeenten hanteren inkomensgrenzen voor Wmo-voorzieningen zoals een traplift, scootmobiel of hulp in het huishouden. Opnieuw heeft de hoogste rechter nu uitgesproken dat een inkomensgrens voor de Wmo niet is toegestaan. De CG-Raad roept gemeenten daarom op om ogenblikkelijk met deze ‘onwettige praktijken’ te stoppen. >

01.02.12

Kamp: geen banenplan tegen werkloosheid
Minister Henk Kamp heeft de Tweede kamer gemeld dat het kabinet geen apart banenplan gaat instellen tegen de stijgende werkloosheid. Tijdens een Algemeen Overleg over arbeidsmarktbeleid noemt de minister een andere voorwaarde om dit probleem te beteugelen. >

01.02.12

Nieuwe voorzitter TOOON Harry Haddering
TOOON, dé belangenvereniging voor en door mensen met een arbeidshandicap heeft de 39-jarige Harry Haddering uit Assen benoemd als eerste voorzitter. >

01.02.12

Samen beoordelen werkt!
Dat is de conclusie van het landelijke project Gezamenlijke Beoordeling en tevens de titel van de eindpublicatie die tijdens de slotbijeenkomst op 24 januari jl. werd uitgereikt. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel