CrossOvernieuws

september

30.09.11

GGZ Nederland start campagne tegen maatregel eigen bijdrage
Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie maken zich ernstig zorgen over het lot van tienduizenden mensen met een psychische stoornis of verslaving, die door de bezuinigingen ernstig in de problemen komen. >

29.09.11

Ministeries vragen Boaborea, sociale partners en NVAB om actie
In een beleidsreactie op het onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts, die staatssecretaris De Krom, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden, geeft hij aan dat er direct actie wordt ondernomen op verschillende terreinen. >

29.09.11

Nederlandse studies VN-verdrag
De Verenigde Naties hebben in 2006 een Verdrag voor de rechten inzake personen met een handicap aanvaard. Nederland heeft dit verdrag in 2007 ondertekend maar nog steeds niet geratificeerd. >

29.09.11

VNG-bijeenkomsten:aan de slag met werken naar vermogen
Gemeenten moeten zich goed voorbereiden op de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv), de toekomst van de sociale werkvoorziening (sw), de door het kabinet aangekondigde bezuinigingen en de zorg voor arbeidsgehandicapte jongeren per 2013. >

28.09.11

'Jeugdzorg niet alleen taak van GGD'
De GGD als verantwoordelijke instantie voor de hele jeugdgezondheidszorg aanstellen, leidt tot een focus op risico's in plaats van advisering en ondersteuning. >

27.09.11

Werven en aantrekken Wajongers: CrossOver bundelt praktijkvoorbeelden werkgevers
Op deze website is vanaf vandaag een speciale Cao Wajongpagina te bezoeken met relevante informatie voor bedrijven/werkgevers die aan de slag gaan met het uitvoeren van de cao-afspraken over de instroom van Wajongers. >

27.09.11

LCR stelt andere maatregelen voor om sociale zekerheid te hervormen
De Landelijke Cliëntenraad (LCR) ziet niets in de maatregelen die het kabinet voorstelt om de sociale zekerheid te hervormen en meer mensen aan het werk te krijgen. >

27.09.11

Steeds meer jeugdzorg in en om gezin
Jeugdzorgorganisaties hebben in 2010 bijna 15% meer jeugdhulp (ambulante hulp) ingezet in vergelijking met 2009, blijkt uit de Brancherapportage Jeugdzorg van Jeugdzorg Nederland. >

27.09.11

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren
Voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren >

26.09.11

Gevolgen kabinetsbeleid voor Onderwijs
Wat wil het kabinet? Wat betekent dit voor gemeenten? Kort na Prinsjesdag komt de VNG met een uitgebreide analyse van de Rijksbegroting en de gevolgen voor gemeenten. >

23.09.11

Rutte belooft bezuinigingen langzamer in te voeren
Premier Mark Rutte erkent dat een stapeling van bezuinigingsmaatregelen tot problemen kan leiden voor groepen mensen. >

22.09.11

Begroting SZW 2012: Huishoudboekje op orde brengen
De overheid geeft meer geld uit dan dat er binnenkomt. Het kabinet neemt daarom maatregelen om de uitgaven binnen de perken te houden en de staatsschuld niet verder te laten oplopen. Dat vereist de komende jaren ook maatregelen om de betaalbaarheid van de sociale zekerheid veilig te stellen. >

20.09.11

A conversation with Kathleen Martinez
Cornell University's Industrial and Labor Relations (ILR) School will be holding a free webcast featuring Kathleen Martinez, Assistant Secretary of Labor for Disability Employment Policy on October 12, 2011 from 12 - 1 p.m. Eastern Time. >

20.09.11

Factsheet begeleiding in de Wmo
De AWBZ-functie extramurale begeleiding (waaronder dagbesteding en kortdurend verblijf) wordt een gemeentelijke taak binnen de Wmo. Dit betreft momenteel ongeveer 180.000 personen en tussen de twee en drie miljard aan AWBZ-middelen. >

20.09.11

Miljoenennota 2012
Wat zijn de gevolgen van de kabinetsplannen op Prinsjesdag 2012? Hoeveel moeten gemeenten bezuinigen en wat betekenen de plannen voor uw gemeente? >

20.09.11

Vernieuwde website AllesToegankelijk online
De website van AllesToegankelijk is vernieuwd! Ondernemers in de zorg vinden er snel hun weg naar praktische informatie om hun producten en diensten toegankelijk te maken voor iedereen. >

20.09.11

Yolan Koster in debat bij Argos (vpro radio)
Vandaag, Prinsjesdag, maakt het kabinet haar plannen bekend en dat zijn deze keer vooral bezuinigingsplannen. En ook een werkplicht voor mensen met een Wajong-uitkering. >

19.09.11

Bezuinigingen PGB gaan door: behoud van eigen regie in gevaar
De staatssecretaris Velthuijsen van Zanten is gisteravond teruggekomen op haar belofte aan mensen met een PGB. De CG-Raad vreest dat eigen regie wordt teruggebracht naar inspraak. >

19.09.11

Cedris: Wet werken naar vermogen is financieel niet haalbaar
Cedris maakt zich ernstige zorgen over de financiële haalbaarheid van de nieuwe Wet werken naar vermogen. In de miljoenennota kondigt het kabinet aan dat deze wet vanaf 2013 moet ingaan. Cedris wijst erop dat de bezuiniging die het kabinet met deze nieuwe wet wil inboeken, vooral in de eerste periode te fors is. >

19.09.11

Rijk legt de bal bij de gemeenten en de burgers
Een stapel bezuinigingen en verdere decentralisatie: dat maakt kwetsbare burgers ongerust en plaatst de gemeenten voor de opgave om zorg en welzijn overeind te houden. >

16.09.11

Overgang naar Werken naar vermogen financieel ‘welhaast onmogelijk’
De overgang naar ‘Werken naar vermogen’ is financieel ‘welhaast onmogelijk’. Cedris, de branchevereniging van sociale werkvoorzieningsbedrijven (SW-bedrijven) onderschrijft deze conclusie van de commissie ‘Toekomst en transitie Sociale Werkvoorziening’. >

15.09.11

Rapport eerlijke concurrentie op de re-integratiemarkt
Boaborea heeft onderzoek laten uitvoeren naar eerlijke concurrentie op de re-integratiemarkt. Met het oog op de bezuinigingen en de nieuwe wet Werken naar Vermogen is het van groot belang dat de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden besteed. >

13.09.11

Wajong-uitgaven in 2010 minder snel gegroeid
In 2010 is 2,2 miljard euro uitgegeven aan Wajong-uitkeringen. Dat is een vijfde van het totale bedrag aan uitkeringen vanwege arbeidsongeschiktheid. >

10.09.11

Gescheiden onderwijs pakt slecht uit voor lager opgeleiden
Door de sterke scheiding tussen onderwijsniveaus ontplooien lager opgeleide kinderen zich maatschappelijk minder goed dan hoger opgeleide kinderen. >

10.09.11

Kamer eist opheldering over pgb
De Tweede Kamer wil snel met staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) praten over haar plannen met het persoonsgebonden budget (pgb). >

08.09.11

Sap wil debat met fractievoorzitters over PGB
GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap wil een debat met de fractievoorzitters. Ze vindt dat de bewindsvrouw haar belofte dat iedereen die nu een pgb heeft ook zonder pgb dezelfde zorg houdt, niet kan waarmaken. >

08.09.11

Effecten van het kabinetsvoortstel voor het pgb
Zeven tweede kamerfracties hebben het CPB gevraagd de financiële en maatschappelijke gevolgen van de pgb maatregel uit de Programmabrief Langdurige Zorg inzichtelijk te maken. >

08.09.11

Irene Moors opent salon PUUUR van Bikkel 2011 Marente
Jarenlang leek de grote droom van Marente van Vliet onmogelijk te realiseren. Een eigen schoonheidssalon gericht op huidverbetering, wilde de 22-jarige Woerdense. Talloze banken wezen haar af. >

08.09.11

Special Award 2011: En de winnaars zijn...
Tijdens de opening van de tentoonstelling Bewaren voor later bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort op 2 september jl. werden de winnaars van de Special Award 2011 bekendgemaakt. >

08.09.11

Stop je angst!
Op 21 september  a.s. lanceert de Angst Dwang en Fobie stichting een landelijke campagne speciaal voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die verstrikt raken in hun angst. Onderdeel van die campagne is de website: www.StopJeAngst.nl. >

07.09.11

Bonden vrezen ondermijning Wet minimumloon
De drie vakcentrales FNV, CNV en MHP vrezen ondermijning van de werking van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (Wml) nu minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangekondigd de handhaving erop aan te passen. Dat schrijven de vakbonden in een brandbrief aan de Tweede Kamer. >

07.09.11

Kamer debatteert over arbeidsmarktbeleid
Op woensdag 7 september debatteert de Tweede Kamer onder meer over jeugdwerkloosheid, het duurzaam inzetten van werkenden en niet-uitkeringsgerechtigden. >

07.09.11

Vernieuwde website ZonMw
ZonMw heeft de website vernieuwd. Op de nieuwe site staat de vindbaarheid van informatie centraal. De bezoeker kan dus nog sneller de informatie zoeken en vinden. Themapagina’s bieden gebundelde informatie over onderzoek, implementatie, innovatie en andere ontwikkelingen per onderwerp. >

05.09.11

Coalitie voor Inclusie vraagt uw aandacht voor mensenrechten en het VN verdrag
Van 10 tot 14 oktober 2011 is De Week van de Mensenrechten. De Week van de Mensenrechten is onderdeel van de Europese Week van de lokale democratie van de Raad van Europa, met dit jaar als thema mensenrechten op lokaal niveau. >

05.09.11

EU-subsidie voor onderzoek naar tweetaligheid en taalstoornissen
Onderzoekers van het Utrecht Institute of Linguistics OTS (Universiteit Utrecht) ontvangen een EU-subsidie voor het internationale project ‘Discourse Coherence in Bilingualism and Specific Language Impairment'. Dat meldt de Universiteit Utrecht. >

05.09.11

RWI stopt medio 2012
De Raad voor Werk en Inkomen stopt per 1 juli 2012. Het kabinet heeft besloten dat de RWI niet langer een rijksbijdrage ontvangt. Zonder deze financiering kan de RWI niet bestaan. Tot 1 juli 2012 continueert de RWI zijn werkzaamheden. Lopende onderwerpen worden afgerond. >

05.09.11

Triodos Bank en NSGK gaan samen leningen verstrekken
Triodos Bank en NSGK voor het gehandicapte kind lanceren samen een nieuwe manier om  organisaties te helpen die zich inzetten voor kinderen met een handicap. Voortaan kunnen deze organisaties een lening afsluiten bij Triodos Bank om hun project voor kinderen met een handicap te realiseren. NSGK stelt zicht garant voor een deel van de lening. >

02.09.11

Brandbrief over WTCG aan kabinet
Het kabinet wil fors gaan snijden in de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De CG-Raad en zeven andere organisaties van patiënten, gehandicapten, ouderen en mantelzorgers hebben hierover gezamenlijk een brandbrief gestuurd aan het kabinet. >

02.09.11

Extra SZW-dagen over Werken naar vermogen en wijzigingen en WWB
In april vonden de jaarlijkse SZW-dagen plaats. Op dat moment was er nog weinig bekend over de Wet werken naar vermogen (Wwnv) en de wijzigingen van de Wet Werk en Bijstand (Wwb). Staatssecretaris Paul de Krom heeft daarom beloofd extra bijeenkomsten te organiseren. >

02.09.11

Lodewijk Asscher: opeenstapeling rijksbezuinigingen bedreigt duizenden gezinnen
Volgens Lodewijk Asscher leidt de rücksichtloze bezuinigingsdrift van het kabinet-Rutte tot grote problemen voor duizenden Amsterdammers. >

02.09.11

Meldingen leiden tot proefproces eigen bijdrage WMO
Bij het Meldpunt van de CG-Raad zijn de afgelopen maanden vragen en signalen binnengekomen over de invoering van de eigen bijdrage Wmo. Het Meldpunt stuurde deze signalen door naar het Juridisch Steunpunt van de CG-Raad, uitgevoerd door Stichting De Ombudsman. De Ombudsman is nu een proefproces gestart tegen achteraf opgelegde eigen bijdrage Wmo. >

01.09.11

Een CV met een gezicht
Een sollicitatiebrief schrijven is voor velen een kwelling. Hoe introduceer je jezelf het beste bij een werkgever? En vertel je wel of niet dat je slechtziend of autistisch bent? Een lastige afweging. Bartiméus heeft de oplossing: de Video-CV. >

01.09.11

Weigering rugzakleerling is volgens CGB verboden onderscheid
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft een uitspraak gedaan in een zaak over een jongen met een rugzakje die werd geweigerd door een school voor voortgezet onderwijs. De CGB concludeert dat de school verboden onderscheid maakt. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel