CrossOvernieuws

oktober

31.10.11

Bijeenkomst Zwolle: Wwnv een spannend proces
Kennisdelen en ervaringen uitwisselen over de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv) stond centraal tijdens de bijeenkomst op 26 oktober in het stadhuis van Zwolle. Ruim 70 afdelingshoofden of beleidsmedewerkers sociale zaken of van sociale werkvoorzieningen konden vragen stellen, leerden van elkaar en onderzochten de mogelijkheden. >

31.10.11

Sociale werkvoorziening: meer mensen aan de slag bij een gewone werkgever
De sociale werkvoorzieningsbedrijven hebben in 2010 meer mensen met een beperking aan de slag geholpen bij een gewone werkgever. Ondanks de economische crisis ging 31% aan de slag bij een gewone werkgever. In 2009 was dit nog 28%. >

28.10.11

Suggesties voor verbetering re-integratieproces van gemeenten en UWV
Gemeenten en UWV moeten op het gebied van re-integratie veel bezuinigen. Zij moeten keuzes maken rond de inzet van hun dienstverlening en rond de inrichting van werkprocessen. >

27.10.11

Verschuiving in aanpak jeugdwerkloosheid zichtbaar
De Inspectie Werk en Inkomen ziet een kentering in de benadering van jeugdige werklozen door gemeenten en UWV. De nadruk ligt steeds meer op het naar werk begeleiden van deze jongeren. >

26.10.11

Doelgroepenbeleid WWNV: voor gemeenten een must
KplusV maakt in een artikel in vakblad Sociaal Bestek zichtbaar met welke overgangsproblematiek gemeenten kampen bij de invoering van de Wwnv. Tegelijkertijd biedt het artikel hen, zo stelt Cedris in een vervolgbijdrage, handvatten om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. >

26.10.11

VNG-visie op vrijheid en gemeenten
De VNG heeft een visie geschreven over hoe de vrijheid van onderwijs in de praktijk werkt voor gemeenten. De VNG-comissie Onderwijs, Cultuur en Sport heeft het stuk inmiddels goedgekeurd, zodat het nu ook digitaal te bekijken is. >

21.10.11

Meer mogelijkheden voor begeleiding arbeidsgehandicapten dan werkgevers denken
Ruim de helft van de werkgevers neemt mensen met een arbeidshandicap niet aan, omdat zij verwachten dat begeleiding op de werkplek te veel tijd en moeite zal kosten. Ze zijn geneigd de mogelijkheden om begeleiding op de werkplek te krijgen te onderschatten. >

19.10.11

SCP: invloed ouders het grootst bij gebruik jeugdzorg
Gezinskenmerken - zoals de financieel-economische situatie, de gezinsvorm en de mate waarin ouders in aanraking komen met de politie - spelen de grootste rol bij het gebruik van jeugdzorg. Dat blijkt uit het onderzoek 'Jeugdzorg in groeifase' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). >

19.10.11

Verbod op gezondheidsvragen bij sollicitaties duidelijker omschreven
Het verbod op het vragen naar de gezondheid van een sollicitant wordt in de wet duidelijker omschreven. Daarmee hoopt het kabinet dat de naleving van het verbod toeneemt. Veel werkgevers beseffen niet dat dergelijke vragen vallen onder het begrip ‘keuring’ uit de wet. >

17.10.11

Arbeidsinspectie, SIOD en IWI worden ‘Inspectie SZW’
‘Inspectie SZW’ is de nieuwe naam van de inspectiedienst waarin per 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie, SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en IWI (Inspectie Werk en Inkomen) opgaan. >

14.10.11

"Wajongers in dienst? Waarom niet?"
CNV Jongeren bouwt met Wajongers aan de toekomst, onder andere door voorlichting. Peervoorlichting, om precies te zijn. Anneke Westerlaken, projectleider Wajong werkt bij CNV Jongeren: "Voorlichting voor en door jongeren werkt goed. Ik wilde die methode ook uitproberen bij werkgevers." >

14.10.11

Noorse delegatie op bezoek bij CrossOver: discussie over inclusief beleid
Een delegatie van de Noorse overheid, die zich inzet voor kinderen met een beperking en een inclusieve samenleving, bracht 11 oktober een bezoek aan CrossOver. >

13.10.11

MOVISIE/Stimulansz Conferentie Activeren door participeren
In de conferentie Activeren door participeren op 28 november 2011 brengen MOVISIE en Stimulansz de werelden van sociale zaken en welzijn bij elkaar. >

12.10.11

5000 jongeren in regio Arnhem overbelast
Van de leerlingen van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem kampt veertien procent met gedrags- of persoonlijke problematiek. >

12.10.11

Debat in de Rode Hoed over bezuinigingen gezondheidszorg en sociale zekerheid
Op 7 november vindt om 20.00 uur een debat plaats in de Rode Hoed in Amsterdam over de gevolgen van de bezuinigingen binnen de gezondheidszorg en sociale zekerheid voor de groep licht verstandelijk gehandicapten. >

11.10.11

Hogere eigen bijdrage voor mensen met vermogen
Mensen met een vermogen gaan vanaf 1 januari 2013 meer eigen bijdrage betalen voor de AWBZ en de Wmo. Nu betaalt iedereen dezelfde bijdrage. >

11.10.11

Structureel geld voor overbelaste jongeren
Voorzieningen voor overlaste jongeren, zogenaamde plusvoorzieningen, ontvangen van het kabinet vanaf 2012 structureel dertig miljoen euro. Dat staat in de Eindrapportage Actieplan Jeugdwerkloosheid die de staatssecretaris Paul de Krom van het ministerie van SZW op 5 oktober aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. >

11.10.11

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten inkomensafhankelijk
De tegemoetkoming die chronisch zieken en gehandicapten krijgen voor de extra kosten die zij maken, wordt vanaf 2012 inkomensafhankelijk. >

07.10.11

Van bijstand naar Wajong
De instroom in de Wajong bedraagt thans 16 à 17.000 personen per jaar, een ruime verdubbeling ten opzichte van de eeuwwisseling en een verviervoudiging ten opzichte van de instroom in de AAW, de voorganger van de Wajong. Dat betekent dat 1 op de 12 jongeren instroomt in de Wajong. >

06.10.11

Actieplan Jeugdwerkloosheid: 170.000 jongeren vinden baan, stage of leerwerkplek
Sinds de start van het Actieplan Jeugdwerkloosheid van kabinet en gemeenten in september 2009 hebben 170.000 jongeren in ons land een plek gevonden op de arbeidsmarkt. >

06.10.11

Geldstromen in de AWBZ in kaart
In opdracht van het College voor zorgverzekeringen is precies getekend welke partijen er zijn en wie van deze partijen wat aan wie betaalt. Een visualisatie van de huidige situatie helpt bij het overwegen van alternatieven. >

06.10.11

Participeren kun je niet alleen
De participatie in de samenleving van mensen met een beperking en ouderen is onveranderd sinds 2006. Ondanks de inspanningen van de laatste jaren om iedereen te laten deelnemen in de samenleving. Is meer participatie wel haalbaar? >

06.10.11

Referentiekader in concept gereed
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de totstandkoming van het referentiekader Passend onderwijs. >

06.10.11

UWV beloont meest talentvolle Wajong-kunstenaars
Drie kunstenaars zijn maandag uitgeroepen tot winnaars van het UWV Wajong Kunstcongres. In het kunsthart van het Nationale Park de Hoge Veluwe, het Kröller-Müller Museum in Otterlo, organiseerde UWV voor de tweede keer dit congres. >

06.10.11

VNG-reactie op Transitiebrief Stelselwijziging jeugdzorg
Op donderdag 6 oktober is er een Algemeen Overleg tussen staatssecretarissen van VWS en Justitie met de Tweede Kamer over de Transitiebrief Stelselwijziging zorg voor jeugd. >

04.10.11

Oprichting Expertisecentrum Werken
Door de jaren heen hebben ze een schat aan ervaring opgebouwd. Bartiméus weet in samenwerking met productiecentrum Proson in Ermelo exact hoe het blinden en slechtzienden zo goed mogelijk aan een baan kan helpen. >

03.10.11

Duizend jongeren een baan
Duizend kwetsbare jongeren vóór 2015 duurzaam aan het werk helpen. Dat is de opzet van het 1000-jongerenplan van de provincie Overijssel. De jongeren krijgen hulp bij het oplossen van problemen die een baan in de weg staan. Ze worden door een werkgever opgeleid in een vak of specialisme. >

03.10.11

Straat en natuur voor iedereen
Van 1 tot 8 oktober vindt de 12e Week van de Toegankelijkheid plaats. Tijdens de Week vragen mensen met beperkingen aandacht voor de mogelijkheden om deel uit te kunnen maken van de samenleving. Dit jaar is het thema ‘Naar Buiten!’. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel