CrossOvernieuws

november

30.11.11

Schoonmaakbranche uitermate geschikt om mensen naar vermogen te laten werken
Ondernemersorganisatie Schoonmaak‐ en Bedrijfsdiensten (OSB) heeft vandaag een brief aan de leden van de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris De Krom gestuurd met het verzoek het wetsvoorstel over de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) op een aantal punten te verbeteren. >

30.11.11

Wetsvoorstel passend onderwijs naar de Tweede Kamer
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school krijgen in de toekomst een passende plek binnen het onderwijs. Jarenlang is gewerkt aan een nieuw wettelijk systeem voor extra ondersteuning van leerlingen in het onderwijs. Vandaag heeft minister Van Bijsterveldt het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. >

28.11.11

'Werkscan voor iedere Nederlander'
De NVvA pleit in haar 8e lustrum congres van 24 november 2011 voor een verplichte werkscan voor iedere Nederlander. >

28.11.11

Televisiespot tegen bezuinigingen op zorgleerlingen
Vanaf vanavond komt de televisiespot Geen bonus maar banen! op televisie. Hiermee hekelt de Algemene Onderwijsbond (AOb) de bezuinigingen van 300 miljoen op passend onderwijs voor zorgleerlingen die het kabinet ‘herinvesteert' in prestatiebonussen. >

28.11.11

Vakdiploma voor werkervaring
Zeventig bouwplaatsmedewerkers en middenkaderfunctionarissen hebben afgelopen zaterdag een vakdiploma gekregen. Zij hebben dit behaald, op basis van hun werkervaring, via de EVC-centra Bouw & Infra. EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. >

25.11.11

De Krom trekt bijna 5 miljoen euro uit voor ondersteuning van gemeenten
Gemeenten krijgen bij de aanpassing van de Wwb per 1 januari 2012 en het invoeren van de nieuwe Wet werken naar vermogen begin 2013 een nog belangrijkere taak om mensen aan het werk te helpen. Daarom willen sociale diensten hun vakmanschap versterken. >

25.11.11

Gemeenten: kabinet geef ons ruimte en vertrouwen voor Wwnv
De VNG wil de Wet werken naar vermogen tot een succes maken, maar vraagt het kabinet om vertrouwen in gemeenten. ‘Als het kabinet verantwoordelijkheden decentraal neerlegt, moet het verantwoordelijkheid durven loslaten en ruimte geven aan creativiteit’, aldus VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma.  >

25.11.11

Leerpunten jeugdwerkloosheid ook op andere terreinen bruikbaar
Intensieve samenwerking, denken vanuit het probleem en niet uit eigen belang, maatwerk en interactie in de regio hielpen het tegengaan van jeugdwerkloosheid. Dat blijkt uit de evaluatie van het Landelijk Actieplan Jeugdwerkloosheid.* >

25.11.11

Uitzendbranche blijft zich inzetten voor arbeidsgehandicapten
De ABU (Algemene Bond Uitzendorganisaties), het UWV en de vakbonden hebben afgesproken zich langer in te zetten om mensen met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen. >

23.11.11

Jeugdzorg Nederland: nieuwe jeugdzorg vereist borging van kwaliteit
De zorg voor jeugd maakt in het nieuwe stelsel een grote beweging richting de vrije markt, zo blijkt uit de brief aan de Tweede Kamer van staatssecretarissen Veldhuijzen van Zanten-Hyllner en Teeven over het nieuwe stelsel Zorg voor Jeugd. >

23.11.11

Nieuwe datum voor symposium Diabetes & Werk 18 januari 2012
De initiatiefnemers van Diabetes & Werk hebben besloten om het door hun geplande symposium over de gevolgen van diabetes voor werknemers met deze ziekte en werkgevers op het gebied van arbeidsdeelname, carrièremogelijkheden en arbeidssatisfactie op 1 december aanstaande uit te stellen naar woensdag 18 januari 2012. >

23.11.11

Toezichthouders scholen uiten grote zorg over invoering Passend onderwijs
Een kleine 50 Raden van Toezicht van (voornamelijk) scholen voor speciaal onderwijs, samen verantwoordelijk voor ongeveer 100.000 leerlingen, hebben zich in een brief tot minister Van Bijsterveldt van Onderwijs gewendZe spreken hun grote verontrusting uit over de invoering van Passend onderwijs. >

23.11.11

Werk in tijdelijke dienst biedt perspectief voor duurzame participatie
Werk in tijdelijke dienst biedt perspectieven voor werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Ruim 60 procent van de werknemers die na de WW in tijdelijke dienst ging werken, blijkt duurzaam te werken. >

21.11.11

Reactie GGD Nederland op beleidsbrief stelselwijziging jeugd
GGD Nederland vindt de beleidsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’, die de staatssecretarissen Veldhuijzen van Zanten (VWS) en Teeven (V&J) recent aan de Tweede Kamer stuurden een goede ontwikkeling als het gaat om het bereiken van een gezond opvoedklimaat. >

21.11.11

Te weinig rijksambtenaren met handicap
Het gaat minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) nog niet snel genoeg met de aanstelling van rijksambtenaren die op eigen kracht niet zo gemakkelijk een baan vinden. >

17.11.11

Vormgeving herstructureringsfaciliteit WSw
Op 15 november heeft staatssecretaris De Krom een brief aan de Tweede Kamer gezonden met actualiteiten over de Wsw. Deze brief bevat ook informatie over de vormgeving van de herstructureringsfaciliteit. >

16.11.11

De sociale staat van Nederland 2011
Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Dat is de centrale vraag in deze zesde editie van De sociale staat van Nederland 2011. In dit boek beschrijven we voor belangrijke levensgebieden hoe Nederland en de Nederlanders er nu voor staan en welke veranderingen in de kwaliteit van leven zich de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan. >

16.11.11

Schwung in de Wajong zoekt Wajongers, Werkgevers en Collega's
Schwung in de Wajong is een project dat duizenden verhalen van mensen in de Wajong en hun netwerk wil verzamelen zodat oplossingen door mensen zelf ontwikkeld kunnen worden. >

16.11.11

Sluitende dagarrangementen van onderwijs en opvang
Het kabinet ziet een onomkeerbare trend naar een logisch sluitend dagarrangement voor werkende ouders met schoolgaande kinderen. Het kabinet sluit daarmee aan op de ambities, die de PO-Raad vorig jaar heeft geformuleerd in het manifest ‘In tien jaar naar de top’. >

16.11.11

Staatssecretaris VWS wil samenleving verleiden!
In een gesprek tussen staatssecretaris van VWS, mw. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner en de Coalitie voor Inclusie is uitgebreid stil gestaan bij de verschillende manieren om de samenleving vanuit het principe van inclusie te laten denken en handelen. >

15.11.11

SZW-dagen Extra 2011
Hieronder treft u de titels van de presentaties van de deelsessies gehouden tijdens de afgelopen SZW-dagen Extra. >

10.11.11

Wwnv-bijeenkomst Eindhoven: Denk anders, denk buiten kaders
Het stadhuis in Eindhoven, lichtstad en stad der techniek, trok voor de derde bijeenkomst uit de serie van vier bijeenkomsten over de nieuwe Wet werken naar vermogen ruim 90 mensen uit het werkveld werk en inkomen en sociale werkvoorziening. >

10.11.11

Zorg en ondersteuning voor jeugd eenvoudiger, eerder en op maat
Een eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning voor jeugd waarin ouders, kinderen en andere opvoeders in elke gemeente gemakkelijker terechtkunnen met vragen over opgroeien en opvoeden. Zo worden zij eerder en sneller op maat geholpen als het niet op eigen kracht lukt. >

09.11.11

Gevolgen Wwnv vanuit perspectief van de doelgroep
In het Sociaal Bestek themanummer (zie eerder bericht) zet Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) de gevolgen voor de doelgroep op een rijtje: Wat kunnen mensen verwachten en wat blijft onduidelijk? >

08.11.11

Informatie voor gemeenten over de Wet werken naar vermogen (WWNV)
Begin 2012 wordt de invoeringswet Wet werken naar vermogen aan de Tweede Kamer toegestuurd. Met de Wet werken naar vermogen (WWNV) treden wijzigingen op in de WWB/WIJ, Wsw en Wajong. De WWNV gaat in op 1 januari 2013. >

08.11.11

Jongeren met een beperking komen op voor hun eigen toekomst!
Op 3 november is een groepje van 10 jongeren met een beperking binnen het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport op pad gegaan om medewerkers en directies persoonlijk uit te nodigen voor een speciale lunchbijeenkomst. >

08.11.11

VNG beslist deze week over instemmingsrecht passend onderwijs
Gemeenten  willen instemmingsrecht krijgen op de zorgplannen van de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Dat staat in een brief van de grootste 36 gemeenten aan minister Marja van Bijsterveldt (OCW). De VNG beslist donderdag 10 november over dit door de G4 en G32 bepleite instemmingsrecht. >

07.11.11

Aanpak thuiszittende leerlingen onderzocht
Een onderzoek van Sardes en het Kohnstamm Instituut om het probleem rondom leerplichtige thuiszittende leerlingen aan te pakken, heeft diverse veelbelovende praktijkvoorbeelden opgeleverd. Zes daarvan zijn te vinden in de publicatie 'Opstaan tegen thuiszitten'. >

07.11.11

Wat is de toekomst van de sociale werkvoorziening?
In 2013 treedt de Wet werken naar vermogen in werking. Dit heeft grote gevolgen voor de sociale werkvoorziening. Hoe kunnen gemeenten zich hierop voorbereiden? Hoe moet de sociale werkvoorziening omgevormd worden? Bekijk de animatiefilm die de VNG heeft laten maken over de toekomst van de sociale werkvoorziening. >

04.11.11

Week Chronisch Zieken 2011 in teken van jong en je wilt...
Zaterdag 5 november start in Papendal, Arnhem de 15de Week Chronisch Zieken met het event Jong en je wilt... Een week lang zijn overal in het land bijeenkomsten en activiteiten die de mogelijkheden van jongeren met een chronische aandoening of handicap laten zien en het zelfstandig leven willen bevorderen. >

03.11.11

'Sociaal werk in de Wijk' helpt bij nieuwe sociale kwestie
Kenniscentra en werkveld slaan handen ineen >

03.11.11

Financiën zorgenkindje decentralisatie
Jeugdzorg, Werken naar vermogen, AWBZ-begeleiding: de drie decentralisaties hebben veel verbanden. Gemeenten zijn van plan combinaties te zoeken en zien kansen in een integrale aanpak. Zoals efficiëntere dienstverlening en snellere hulpverlening. >

03.11.11

Miljoenenbezuiniging licht verstandelijk gehandicapten kost veel meer dan het oplevert
De bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren op de zorg en begeleiding van licht verstandelijk gehandicapten kosten uiteindelijk veel meer dan ze opleveren. >

01.11.11

Scenariostudie naar toekomstige arbeidsmarkt en positie jongeren+
'We zullen de minister om een reactie vragen', zegt Ineke van Gent toe als ze als voorzitter van de Tweede Kamer commissie van SZW twee publicaties van Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver in ontvangst neemt. >

01.11.11

Studeren naar vermogen: Hanzehogeschool Groningen gaat samenwerken met REA College Groningen
De Hanzehogeschool Groningen gaat nauw samenwerken met het REA College Groningen voor een intensieve begeleiding van de Hanzestudenten met een lichamelijk of psychische handicap (functiebeperking). >

01.11.11

UWV Kwaliteit dienstverlening op peil
Met ruim 1.400 medewerkers minder dan in 2010 haalt UWV nagenoeg al zijn prestatie-indicatoren. De aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vertaalt zich in een hoger aantal ouderen en arbeidsgehandicapten die naar werk zijn begeleid. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel