CrossOvernieuws

juni

30.06.11

Passend onderwijs op weg naar wetgeving
Tijdens het AO van 29 juni had de Tweede kamer een aantal indringende vragen over de brief van de Minister met het verzoek die ook mee te nemen in de wetgeving. Enkele punten daaruit: >

30.06.11

Korting patientenorganisaties niet uitgesteld
Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil geen alternatieven zoeken voor de 4 miljoen euro die per 2012 wordt bezuinigd op de patiëntenorganisaties. De oppositie vroeg woensdag nadrukkelijk om uitstel. >

30.06.11

Minister wil inzicht in geld rugzakleerlingen
Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) gaat uitzoeken waar het geld dat scholen krijgen voor begeleiding van leerlingen met passend onderwijs precies aan wordt besteed. >

30.06.11

Onverwachte wending: eigen regie gered?
Veel mensen die hun persoonsgebonden budget (pgb) verliezen, kunnen de eigen regie over hun zorg behouden. Dat zei staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten gisteren in het tv-programma ‘Spraakmakende Zaken’ van Paul Rosemüller. >

30.06.11

Toekomst fokuswonen ernstig bedreigd
Kunnen mensen met een zware lichamelijke handicap ook na januari 2012 nog vrij en onafhankelijk wonen en leven? Die vraag houdt de ruim 1300 cliënten van het Fokuswonen bezig, nu het kabinet van plan is de speciale subsidieregeling op te heffen en het Fokuswonen vanaf januari 2012 uit de AWBZ te financieren. >

30.06.11

Veldhuijzen van Zanten lanceert handboek over gegevensuitwisseling voor jeugdzorgwerkers
Een spoorboekje dat moet leiden tot minder handelingsverlegenheid bij professionals in de jeugdzorg. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) lanceerde vandaag Samenwerken in de jeugdketen; een instrument voor gegevensuitwisseling. >

29.06.11

2015: alle stations toegankelijk voor doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden
“In 2015 zijn alle stations toegankelijk voor doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden”, dat schrijft minister Schultz van Haegen vandaag aan de Tweede Kamer. >

29.06.11

AOb pleit voor basiszorg zorgleerlingen
Zonder landelijke regels voor minimumzorg aan scholieren met leer- en gedragsproblemen of een andere handicap ontstaat ongelijkheid per regio. De Algemene Onderwijsbond dringt er daarom bij minister Van Bijsterveldt op aan om met het onderwijspersoneel tot afspraken te komen over landelijke basiszorg. >

29.06.11

Handvatten voor samenwerking gemeenten en SW- bedrijven
De Wet werken naar vermogen dwingt gemeenten tot het maken van strategische keuzes én tot herstructurering van de organisatie van SW-bedrijven. >

29.06.11

Steeds meer kinderen naar gewone basisschool
Het aantal leerlingen dat naar het reguliere basisonderwijs gaat, groeit de afgelopen jaren. De verwijzing naar het speciaal basisonderwijs daalt. >

28.06.11

CG-Raad: grondwet gebiedt toegankelijkheid
Het Bouwbesluit is van groot belang voor de toegankelijkheid van gebouwen. De Tweede Kamer spreekt op 30 juni over herziening van het Bouwbesluit. De CG-Raad wil graag dat er uitbreiding komt van toegankelijkheideisen. >

28.06.11

Creeer eenvoudiger functies voor Wajongers
De kabinetsvoornemens om jongeren met een beperking aan het werk te helpen schieten tekort, net als het invoeren van een quotum of het idee om werkgevers kennis laten maken met Wajongers. Beter is het om bestaande functies op te splitsen ten behoeve van Wajongers.* >

28.06.11

Kom naar spoeddebat over bezuinigingen patientorganisaties
De patiënten- en gehandicaptenorganisaties moeten de komende jaren vele miljoenen euro’s inleveren. Woensdag om half elf vindt hierover een spoeddebat plaats. >

28.06.11

Levenskwaliteit mensen met handicap minder goed
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldbank hebben gezamenlijk een rapport uitgebracht over de situatie van mensen met een handicap wereldwijd. >

28.06.11

Re-integratietoets als realitycheck op verwachtingen
De toets in de Wia waarmee bepaald wordt wat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer nog kan, komt te laat. Verzekeringsgeneeskundigen en arbeidsdeskundigen stellen voor de toets een jaar te vervroegen. >

27.06.11

Door PGB besluit zorgboerderijen in zwaar weer
De ingreep in het PGB gaat ook consequenties hebben voor de zevenhonderd zorgboerderijen in Nederland. >

27.06.11

Drie miljoen voor werkscholen speciaal onderwijs
Het kabinet gaat de komende drie jaar telkens een miljoen euro besteden aan zogenoemde werkscholen. Dat schrijven minister Van Bijsterveldt (onderwijs) en staatssecretaris De Krom (sociale zaken) aan de Kamer, zo meldt Trouw vandaag. >

27.06.11

Kamer wil meer duidelijkheid over toekomst AWBZ
De Kamer sprak donderdag 23 juni niet alleen over het PGB maar over alle aanstaande veranderingen in de AWBZ. Zo nemen gemeenten straks de begeleiding uit de AWBZ voor hun rekening. >

27.06.11

Meer sport in speciaal onderwijs
Minister Edith Schippers (VWS) vindt dat in 2012 alle kinderen in het speciaal onderwijs moeten kunnen sporten. >

27.06.11

Petitie besturenorganisaties over Passend Onderwijs aan Tweede Kamer
De voorzitters van Besturenraad en de bonden KBO en KBVO hebben een petitie aangeboden aan leden van de Tweede Kamer, in een laatste poging hen ervan te overtuigen dat passend onderwijs écht beter kan. >

27.06.11

Werkgever onder voorwaarden bereid te werken met arbeidsgehandicapten
Ruim 35 procent van de werkgevers heeft op dit moment medewerkers in de organisatie die komen uit de regeling voor de sociale werkvoorziening (Wsw), de bijstand of de Wajong. >

24.06.11

Haagse kijk op realiteit in Heerlen
Werklozen en gehandicapten moeten van het kabinet-Rutte op eigen benen leren staan. In Heerlen werken al veel sw’ers ‘naar vermogen’. ‘Het is een goed uitgangspunt. Maar als De Krom denkt dat het echt zo makkelijk kan, doet hij het zelf maar.’ >

24.06.11

Nieuws over Pgb verzameld
We zetten het nieuws van vandaag rond het Persoonsgebonden budget voor u op een rijtje >

24.06.11

RSJ: Lvg-jongeren sneller signaleren
Alle jongeren met een opleiding onder vmbo-t-niveau die met de jeugdzorg of justitie in aanraking komen, moeten standaard gescreend worden op de aanwezigheid van een lichte verstandelijke beperking. >

24.06.11

Voortgang Passend onderwijs en regiogesprekken
In april en mei zijn 160 regiogesprekken gevoerd met schoolbesturen uit het so, po, vso en vo. Dit heeft veel informatie opgeleverd waardoor een beter beeld is ontstaan over hoe schoolbesturen aankijken tegen de invoering van passend onderwijs, de invulling van de bezuiniging en de vorming van de samenwerkingverbanden. >

23.06.11

14 Prominenten spreken zich uit tegen de afbraak van het Pgb
Open brief vóór onafhankelijkheid en eigen regie: Houd het persoonsgebonden budget (pgb) in stand! >

23.06.11

"Meest kwetsbare groep zwaarst getroffen"
Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten wil het gebruik van het persoonsgebonden budget (PGB) decimeren. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de zelfstandigheid van mensen die sterk afhankelijk zijn van zorg, zoals blijkt uit een onderzoek van zeven patiëntenorganisaties, waaronder de Vereniging Spierziekten Nederland. >

23.06.11

Persoonsgebonden budget
Hoe kunnen we de toekomst van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en het pgb (persoonsgebonden budget) inrichten? Hierover vergadert de Tweede Kamer donderdag 23 juni. >

23.06.11

Raad van State vreest verdringing door bijstandswerk
Bijstandsgerechtigden die een tegenprestatie moeten leveren, dreigen werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te verdringen. Deze waarschuwing van de Raad van State krijgt bijval binnen en buiten Den Haag. >

23.06.11

Tweede Kamer ontvangt wijziging wetsvoorstel WWB
Staatssecretaris De Krom heeft het wetsvoorstel voor de aangepaste Wet Werk en Bijstand (WWB) aan de Tweede Kamer gestuurd. De WWB wordt samengevoegd met de Wet investeren in jongeren (WIJ) en gaat weer meer fungeren als vangnet (zie eerder bericht). >

23.06.11

Volop kritiek op plannen AWBZ
Donderdag 23 juni debatteert de Tweede Kamer over de plannen voor de langdurige zorg. Zo wil het kabinet onder meer het persoongebonden budget voor 117 duizend mensen afschaffen en AWBZ-begeleiding overhevelen naar gemeenten. >

23.06.11

Wijziging tijdelijke subsidieregeling raakvlak onderwijs en arbeidsmart (TSROA)
Op 27 december 2010 is in de Staatscourant het vierde en laatste aanvraagtijdvak voor de TSROA gepubliceerd. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 juni en 31 juli 2011. >

22.06.11

Belangrijkste uitspraken en suggesties keukentafelgesprek met Caren Sax
Op 14 juni 2011 vond het ‘keukentafelgesprek’ plaats met Caren Sax, professor aan de State University of San Diego en een aantal deskundigen die allen invloed kunnen uitoefenen op inclusief onderwijs in Nederland. >

22.06.11

Ggz-clienten woest: 'Schippers schandalig bezig'
Cliënten- en familieorganisaties in de ggz, verenigd in het Landelijk Platform GGz, bereiden een grootschalige landelijke actie voor om het harteloze bezuinigingsbeleid van minister Schippers aan de schandpaal te nagelen. >

21.06.11

Aob: doorzetten plannen passend onderwijs bestuurlijke dwaling
Vlak voor het weekend werd de langverwachte kabinetsreactie over de voortgang passend onderwijs naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd. >

20.06.11

Divosa en VNG reageren op wijzigingsvoorstel SUWI
Het ministerie van SZW bereidt een wijziging voor van de wet SUWI  (structuur van de uitvoering werk en inkomen). VNG en Divosa hebben ervoor gekozen samen een bestuurlijke reactie te geven. >

20.06.11

Hoorzetting: Netto-effect pgb-ingreep nog onduidelijk
Het kabinet en de PVV willen haast maken met het versoberen van het persoonsgebonden budget (pgb), de oppositie wil op de rem trappen en zoeken naar alternatieven. >

17.06.11

Autochtone achterstandsleerling blijft achter
Allochtone leerlingen die met een achterstand op de basisschool beginnen, hebben deze aan het eind van groep 8 met 40 procent ingelopen. Autochtone achterstandsleerlingen houden hun taalachterstand en zijn slechter gaan presteren. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kohnstamm Instituut en onderzoeksinstituut ITS over de periode 1994 tot en met 2007. Het voorgezet onderwijs laat ongeveer hetzelfde beeld zien. >

15.06.11

Discussie over budget wet Werken naar vermogen
Staatssecretaris De Krom heeft in een brief aan de Tweede Kamer een nadere toelichting gegeven over het budget beschikbaar voor de Wet Werken naar Vermogen (Wwnv). >

15.06.11

Nieuwe gemeente-ingang online
Sinds deze week voorziet CrossOver ook in de informatiebehoefte van gemeenten via de nieuwe button ‘gemeenten’. >

15.06.11

Voortzetting kamerbehandeling Werken naar vermogen
Na twee sessies Algemeen Overleg (zie eerder bericht) waarin de Tweede Kamer met de staatssecretaris in debat ging over de hoofdlijnnotitie, tekende zich een meerderheid af voor uitvoering van de plannen. >

14.06.11

Aan tafel met Caren Sax, hoogleraar voor inclusief onderwijs
Caren Sax, een Amerikaanse hoogleraar voor inclusief onderwijs, brengt een bezoek aan Nederland en schuift op verzoek van CrossOver vandaag aan bij een informeel keukentafelgesprek. >

14.06.11

Kabinet spreekt VNG over bestuursakkoord
Het kabinet gaat het gesprek aan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als die in een brief aangeeft welke oplossingen ze ziet voor het uitvoeren van het eerder gesloten bestuursakkoord. >

14.06.11

Rutte gaat stapelingseffecten in kaart brengen
Premier Rutte werd gisteren hard onder vuur genomen door de oppositie in het debat over de ‘bezuinigingen op de meest kwetsbare mensen’. Uiteindelijk beloofde hij met Prinsjesdag inzicht te geven in de gevolgen van de stapelingseffecten voor de betrokkenen mensen. >

10.06.11

Boaborea in interview: in gesprek over Wet Werken naar vermogen
Ronde tafel over bedreigingen en kansen van werken naar vermogen. Duurzame inzetbaarheid is hèt issue op de arbeidsmarkt. Het kabinet zet in op de Wet Werken naar Vermogen, tegelijkertijd worden gemeenten en UWV geconfronteerd met zeer forse bezuinigingen en op hun re-integratiebudgetten. >

10.06.11

FD: Staatssecretaris redeneert krom over integreren jongeren in arbeidsproces
Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken doet zijn naam eer aan als het gaat om zijn vermogen tot logisch redeneren. Wat is het geval? >

10.06.11

Impact kabinetsbeleid
In de afgelopen maanden en weken heeft het Kabinet Rutte plannen naar buiten gebracht om de kosten van de zorg beter te beheersen. Stichting Philadelphia Zorg bericht dat deze plannen ook gevolgen hebben voor het werk en inkomen van veel van haar cliënten. >

09.06.11

Fracties krijgen juiste info pgb voor debat donderdag
Veel niet kloppende informatie en argumenten doen de ronde over het pgb. In een brief aan de fractievoorzitters (gisteren aan hen gemaild) heeft Per Saldo overzichtelijk op een rij gezet wat wel klopt en wat niet klopt. >

09.06.11

Reacties bestuursakkoord VNG-congres 2011
Gisteren vond de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) plaats tijdens het VNG-congres 2011. Daarin kwam onder meer het veelbesproken bestuursakkoord aan bod. CrossOver heeft de belangrijkste berichten en reacties van betrokken partijen gebundeld: >

09.06.11

UWV Congres 'Partners op de arbeidsmarkt'
Onder het thema “samenwerking tussen publieke en private partijen op de arbeidsmarkt” vond op maandag 6 juni 2011 het jaarlijkse arbeidsmarktcongres van UWV plaats. >

08.06.11

9 juni Dertigleden debat bezuinigingen
Oppositiepartijen PvdA, SP, GroenLinks en D66 willen een debat met de minister-president over de stapeling van maatregelen die chronisch zieken en gehandicapten treffen. Het debat staat op de agenda voor 9 juni om 19.30 uur. >

08.06.11

Laat de patient regie voeren over eigen zorg
Als het aan het kabinet ligt, eindigt dit jaar met een drastische inperking van het persoonsgebonden budget. Het pgb kan en moet worden gered, vinden fractievoorzitter Jolande Sap en woordvoerder zorg in de Tweede Kamer Linda Voortman. >

07.06.11

Geen verplicht quotum instellen voor Wajongers
Het kabinetsvoornemen om het aantal Wajongers terug te dringen is een stap terug. Maar de quotaregeling die Job Cohen en de oppositie voorstaan is ook niet werkbaar, zo blijkt uit ervaringen in het buitenland. Het is beter om werkgevers kennis laten maken met jonggehandicapten. >

07.06.11

VNG: "Steun niet het onderdeel Werken naar vermogen"
Er is steun voor het bestuursakkoord, maar het onderdeel over werken naar vermogen roept nog te veel vragen op bij gemeenten over de financiële uitvoerbaarheid. Dat meldt de VNG. De vereniging wil niet meegaan in dit onderdeel. >

07.06.11

VNG of kabinet: wie bluft het hardst?
Het gevecht over het bestuursakkoord draait uit op een gevecht tussen VNG en kabinet met als inzet: wie bluft het hardst? >

06.06.11

Debat trits bezuinigingen op mensen met beperking
Oppositiepartijen PvdA, SP, GroenLinks en D66 willen een debat met de minister-president over de stapeling van maatregelen die chronisch zieken en gehandicapten treffen. >

06.06.11

Divosa: doorbreek de impasse over bestuursakkoord
Divosa-voorzitter René Paas maakt zich zorgen over de de patstelling waar rijk en gemeenten in verzeild zijn geraakt. Paas vreest dat hiervan uiteindelijk mensen de dupe worden die afhankelijk zijn van een uitkering. >

06.06.11

Kwaliteitsimpuls voor langdurige zorg
Met een afgewogen pakket aan maatregelen wil het kabinet goede zorg voor de meest kwetsbare groep mensen nu en in de toekomst garanderen. Daarvoor is een omslag in de langdurige zorg nodig. >

06.06.11

Logische krachtenbundeling van twee fondsen voor mensen met een beperking
Het Fonds verstandelijk gehandicapten en het Revalidatiefonds in Bunnik  zijn per woensdag 1 juni 2011 gefuseerd in  de stichting Meedoen mogelijk maken. >

06.06.11

Steeds meer gemeentes tegen bestuursakkoord
Het kabinetsbesluit om de Pgb’s nagenoeg af te schaffen, betekent dat de mensen die hun PGB verliezen in veel gevallen naar de gemeente moeten voor de benodigde zorg die zij eerder zelf regelden en financierden. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel