CrossOvernieuws

juli

29.07.11

Nieuw verbeterprogramma Gehandicaptenzorg
In de gehandicaptenzorg is een nieuw verbeterprogramma van start gegaan. CBO/TNO, VGN, Vilans en verschillende andere partners organiseren voor de sector onder andere leernetwerken, werkplaatsen, bijeenkomsten en andere activiteiten. >

29.07.11

Stimulans voor SW om individueel ontwikkelingsplan (IOP) te versterken
Om het individueel ontwikkelingsplan (IOP) binnen SW-organisaties te versterken, is door de cao-partijen een aantal instrumenten ontwikkeld met praktische handvatten voor SW-medewerkers, managers P&O, IOP-functionarissen en ondernemingsraden. >

28.07.11

'Eenderde van jonggehandicapten raakt uitkering kwijt'
FNV-hoofdbestuurder Leo Hartveld maakt zich op de website van het FNV kwaad over de ingrijpende bezuiniging op de Wajong, de sociale werkvoorziening en de bijstand. Volgens hem krijgt ‘eenderde van de jonggehandicapten straks geen uitkering meer. >

27.07.11

Gehandicapten niet stigmatiseren
Als het aan het kabinet ligt, komt er vanaf 2013 loondispensatie voor werkgevers die mensen met een beperking aannemen. >

25.07.11

Ontmoet je nieuwe werkgever op de Wajongwerkt-markt
UWV WERKbedrijf organiseert door het hele land Wajongwerkt-markten. Wajongers kunnen op deze markten kennismaken met werkgevers en re-integratiebedrijven en andersom kunnen werkgevers Wajongers ontmoeten. >

22.07.11

Poppelaars weg bij CG-Raad
Ad Poppelaars stopt als directeur van de CG-Raad. Hij neemt zelf ontslag om plaats te maken voor mensen die creatieve oplossingen kunnen bedenken nu de Raad volgens zijn zeggen, 'te grazen' is genomen door de ambtelijke top van VWS en dit kabinet. >

21.07.11

Bruno Bruins nieuwe voorzitter Raad van Bestuur UWV
De voormalig Haagse wethouder en oud-staatssecretaris Bruno Bruins (48) wordt voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV. Bruins zal uiterlijk 1 januari 2012 van start gaan. >

21.07.11

Jobcoach houdt probleemjongeren aan het werk
Ruim 80 procent van jongeren met ernstige gedragsproblemen, slaagt erin betaald werk te behouden met de langdurige begeleiding door een jobcoach. Dat blijkt uit onderzoek van het UWV en kennisorganisatie TNO. >

18.07.11

Kabinet: 'bestuursakkoord basis voor samenwerking'
'Een bindende basis voor constructieve samenwerking in de komende jaren'. Zo ziet het kabinet het bestuursakkoord met gemeenten, provincies en waterschappen. >

15.07.11

Brancherapport PG organisaties beschikbaar
Organisaties van mensen met een chronische aandoening en/of met een beperking (lichamelijk, verstandelijk of psychiatrisch) - kortweg aangeduid als de PG-organisaties - vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. >

15.07.11

Visie op decentralisatie AWBZ-begeleiding gelanceerd
Vanaf 1 januari 2013 moeten mensen voor ‘begeleiding’ aankloppen bij gemeenten. Momenteel is dit nog geregeld via de AWBZ. Hoe die nieuwe taak vormgegeven kan worden, staat in ‘Van zorg naar participatie’. >

14.07.11

30 Werkscholen helpen jongeren aan een baan
Alle arbeidsregio's krijgen de komende twee jaar een Werkschool. Het kabinet heeft daar onlangs het groene licht voor gegeven. Via de Werkschool moeten jongeren die nu moeilijk aan de slag komen naar een baan geleid worden. >

14.07.11

Jorritsma: Gehandicapten beter af met Wmo'
Gehandicapten zijn beter af als ze begeleiding en dagbesteding krijgen via de Wmo dan de AWBZ. Dat stelt voorzitter Annemarie Jorritsma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in het julinummer van Markant. >

14.07.11

Oproep Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer verkent op dit moment of en hoe administratieve lasten een hindernis zijn voor ondernemers die Wajongers in dienst willen nemen. >

13.07.11

Re-integratieprogramma na hersenletsel werkt
Het re-integratieprogramma Brain Integration Programme kan chronisch verworven hersenletsel effectief aanpakken. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Gert Geurtsen. >

13.07.11

Verslag aanbieding Arbeidsmarktanalyse 2011
Op dinsdag 12 juli bood Pieter Jan Biesheuvel, voorzitter van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) de Arbeidsmarktanalyse 2011 aan aan René Paas, voorzitter van Divosa. >

12.07.11

Kabinet vraagt SER advies over aansluiting en scholing arbeidsmarkt
Het kabinet vraagt de SER eind dit jaar advies uit te brengen over de vraag hoe de scholing van werkenden en werkzoekenden het beste kan aansluiten bij de behoefte van de arbeidsmarkt. >

12.07.11

Rekenkamer verkent administratieve lasten Wajong
De Algemene Rekenkamer gaat onderzoek doen naar de administratieve lasten die gepaard gaan met de Wet arbeidsongeschiktheid jong gehandicapten (Wajong). >

11.07.11

Gemeenten naar rechter om bezuiniging Staat
Twintig gemeenten klagen de Staat aan, omdat zij vinden dat een bezuiniging van ruim 150 miljoen euro op de sociale werkvoorziening (WSW) teruggedraaid moet worden. >

08.07.11

Bezuiniging op RUD's onaanvaardbaar
Het kabinet wil alsnog € 100 miljoen bezuinigen op de RUD's en komt hiermee terug op eerder gemaakte afspraken. Het geld wordt gereserveerd voor onvoorziene ontwikkelingen bij de hervorming van de SW-sector. >

07.07.11

Bestuursakkoord niet van tafel, wel korting op RUD's
Het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is niet van tafel. Een groot deel van de afspraken kan overeind blijven. >

07.07.11

Het bevorderen van arbeidsparticipatie door verstandelijk gehandicapten
Mensen met een verstandelijke handicap komen moeilijk aan het werk, terwijl arbeidsparticipatie wel meer van hen wordt geeist. >

07.07.11

Let op cao-regelingen voor jonggehandicapten
Bestuurders die jonggehandicapte werknemers in dienst nemen, hebben recht op subsidie van de overheid via de Wajong-regeling. >

07.07.11

Pilot kwaliteit Basiszorg PO
In opdracht van de PO-Raad is een pilot uitgevoerd naar de toepassing van de ‘IJkpunten basiszorg’ zoals voorgesteld door de PO-Raad voor het primair onderwijs. De pilot is uitgevoerd met de scholen van het schoolbestuur Catent. In bijgaande rapportage is inhoud en werkwijze van de pilot geëvalueerd en verantwoord. Meer informatie kunt u krijgen bij het infopunt. >

06.07.11

Afspraken nodig over decentralisatie budget cliëntondersteuning
Mensen met een fysieke of psychische beperking hebben vaak advies nodig over het complexe aanbod aan zorg en welzijn. Deze ondersteuning is een logisch onderdeel van het streven om kwetsbare burgers te laten participeren. Cliëntondersteuning is volgens de Wmo dan ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. >

06.07.11

Kabinet bereid verder te gaan met bestuursakkoord
Hoewel het kabinet blijft bij de constatering dat er geen overeenstemming bestaat, ziet het wel de mogelijkheid om, rekening houdend met de zorg van de gemeenten, verder te gaan met de uitvoering van het eerder bereikte bestuursakkoord. >

06.07.11

Kabinet kort toch op gemeenten om deels geaccepteerd bestuursakkoord
Het kabinet zet toch het mes in het gemeentefonds. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner schrapt een eerdere handreiking van het kabinet omdat het bestuursakkoord door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) slechts gedeeltelijk is geaccepteerd. >

06.07.11

Langzame student moet betalen
De Eerste Kamer heeft dinsdag met een nipte meerderheid ingestemd met de langstudeermaatregel. >

06.07.11

Ratificatie VN-Verdrag toch dichterbij?
Het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap is nog steeds niet door Nederland bekrachtigd. Maar er lijkt nu weerschot in te komen. De staatssecretaris van VWS heeft de Tweede Kamer laten weten met spoed een ‘impactanalyse’ van de ratificatie voor te bereiden. >

06.07.11

Senaat akkoord met maatschappelijke stage
Alle scholieren moeten vanaf september een maatschappelijke stage van minimaal dertig uur vervullen. Na de Tweede Kamer heeft dinsdag ook de Eerste Kamer ingestemd met dit voorstel van minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA). >

05.07.11

CIZ publiceert Basisrapportage over AWBZ-zorg
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) publiceert vandaag een nieuwe, halfjaarlijkse rapportage over cliënten met een geldige CIZ-indicatie voor AWBZ-zorg. >

04.07.11

De Krom roept werkgevers op Wajongers in dienst te nemen
Bijna één op de tien werkgevers (9%) die nog geen jonggehandicapte in dienst heeft, is van plan het komend jaar een Wajonger aan te nemen. >

04.07.11

GroenLinks wil doorrekening pgb-maatregel
GroenLinks is er steeds minder van overtuigd dat de zorgplannen van het kabinet geld opleveren. Met de rest van de oppositie vraagt Kamerlid Linda Voortman om een doorrekening door het onafhankelijke Centraal Plan Bureau (CPB). >

04.07.11

Nederland is een slecht subsidiesysteem rijker
Met de publicatie in de Staatscourant is het nieuwe subsidiesysteem voor de PG-organisaties - stem van de cliënt – een politiek feit geworden. >

04.07.11

Werkgevers helpen om cao-afspraken Wajong uit te voeren
CrossOver brengt cao-afspraken Wajong in kaart en vraagt werkgevers wat ze nodig hebben om deze afspraken uit te voeren. >

01.07.11

Donner: verder praten met gemeenten over werk
Het kabinet probeert nog steeds met de gemeenten 'verder te komen' in de discussie over bezuinigingen op onder meer de sociale werkplaatsen. Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) zei dat donderdag in een debat met de Tweede Kamer. >

01.07.11

Gevolgen aangescherpte Wwb onvoldoende doordacht
De aanscherping van de Wet werk en bijstand (Wwb) heeft nogal wat gevolgen. In de eerste plaats voor de doelgroep, die ook met andere maatregelen wordt geconfronteerd. Gemeenten gaan de effecten merken op beleidsterreinen als armoedebeleid en schuldhulpverlening, inclusief de bijbehorende kosten. >

01.07.11

Minister geeft ouders geen duidelijkheid over passend onderwijs
Het debat in de Tweede Kamer over de voortgang van passend onderwijs van dinsdag 29 juni leverde ouders geen duidelijkheid op over hun positie. De CG-Raad vindt dat de minister op dit punt in gebreke blijft. >

01.07.11

Wajongers aan de slag in de C1000
Anne-Jan Greidanus werkt in de C1000 in Stiens. Hij is 18 jaar en is autistisch. En hij heeft net zijn diploma van de praktijkschool Comenius in Leeuwarden behaald. Vijf dagen per week fietst hij naar de supermarkt en werkt daar van 8.00 tot 13.00 uur. >

01.07.11

Westerlaken onderzoekt toekomst sociale werkvoorziening
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Cedris stellen de Commissie Toekomst en Transitie Sociale Werkvoorziening (CTTSW) in. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel