CrossOvernieuws

december

29.12.11

De pgb-maatregelen gaan definitief door
De pgb-maatregelen van het kabinet gaan definitief door op 1 januari 2012. Het debat over het pgb op donderdag 22 december in de Tweede Kamer veranderde daar niets aan. Het pgb is grotendeels opgeheven en voor de huidige budgethouders zonder verblijfsindicatie stopt het pgb in 2014. >

29.12.11

Kamer: ontzie chronisch zieken
Huishoudens met meer dan een chronisch zieke of gehandicapte mogen er van de Tweede kamer niet al te veel op achteruitgaan. VVD, CDA en PVV steunden gisteren het voorstel van Pia Dijkstra (D66) en Kees van der Staaij (SGP) om deze groep te ontzien. >

29.12.11

Rinnooy Kan: Investeren in onderwijs is motor voor talentontwikkeling
Tijdens de FORUM-conferentie Aan de slag met jong talent op 6 december 2011 stak SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan de aanwezige (V)MBO-jongeren een hart onder de riem door het talent van jongeren ‘een kostbaar goed’ te noemen dat we moeten opsporen en benutten. >

23.12.11

Stelselherzieningen bekeken vanuit het perspectief van jongeren met een beperking
Het kabinet heeft ambitieuze plannen om de komende jaren wijzigingen aan te brengen in het onderwijs, de sociale zekerheid, welzijn en zorg. Veel van deze voornemens hebben gevolgen voor de mogelijkheden van jongeren met een beperking om te participeren naar vermogen. >

22.12.11

Nieuwe Wet werk en bijstand per 1 januari 2012
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Wet werk en bijstand. Helaas gaven de senatoren geen gehoor aan de bezwaren van de VNG over de uitvoeringsproblemen en over de huishoudtoets. De VNG roept gemeenten op om knelpunten die optreden te melden bij het meldpunt Wwb. >

22.12.11

Tweede Kamer gematigd positief over voorbereidingen stelselwijziging
Op 19 december 2011 voerde de Tweede Kamer overleg met de staatssecretarissen van VWS en V&J over de stelselwijziging zorg voor jeugd. >

19.12.11

Gezamenlijke reactie op de kabinetsbrief Stelselherziening Jeugdzorg
A.s. maandag 19 december vindt het overleg plaats met de staatssecretaris van VWS over het onderdeel Jeugdzorg van de begrotingen VWS en VenJ 2012. Hierbij wordt ook gesproken over de Stelselherziening Jeugdzorg. >

19.12.11

Rapportage inventarisatie werkgelegenheidseffecten bezuinigingen passend onderwijs
Deze rapportage van een kort onderzoek heeft als doel meer te weten te komen over de concrete werkgelegenheidseffecten van de bezuinigingen op passend onderwijs. Dit document is een bijlage bij: >

19.12.11

Toch huishoudinkomentoets voor werkende Wajonger?
De Eerste Kamer heeft aan de staatssecretaris opheldering gevraagd over de gevolgen van de Wwb-huishoudinkomentoets voor Wajongers die gaan werken en die wonen bij een ouder(s) of met een partner met een Wwb- of WIJ-uitkering. >

19.12.11

VNG wil snel inzicht in omvang toekomstige taken jeugdzorg
De VNG wil snel inzicht krijgen in de aard en de omvang van de taken die met de decentralisatie van de jeugdzorg op gemeenten afkomen. Via een nulmeting zou dat op korte termijn duidelijk moeten worden. >

16.12.11

Bezuinigingen op begeleiding bij werk leveren niets op
Door bezuinigingen moeten duizenden cliënten met een verstandelijke beperking het in hun werk straks zonder begeleiding stellen. Daardoor dreigen zij thuis te komen zitten met als risico dat zij in een isolement terecht komen en voor overlast zorgen. >

16.12.11

Jubileumnummer Sprank over Wwnv
Het vijftigste nummer van Sprank, het verenigingsblad van Divosa, is helemaal gewijd aan de Wet werken naar vermogen (Wwnv). >

16.12.11

Kamerleden bezoeken bijeenkomst over VN-verdrag
De CG-Raad, MEE Nederland, Crossover en het NRF hebben samen met de Coalitie voor Inclusie een bijeenkomst georganiseerd voor Eerste en Tweede Kamerleden over het belang van het VN-verdrag. >

16.12.11

Kennis en tools voor overlap dagbesteding en SW
Onderdelen van de sociale werkvoorziening en de arbeidsmatige dagbesteding lijken sterk op elkaar. Een bundeling van kennis, expertise en aanbod zou efficiënt en effectief kunnen zijn. Voor gemeenten die dit onderwerp willen verkennen, zijn de volgende links interessant. >

16.12.11

Nadruk op arbeidsparticipatie
Hoe zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk mensen meedoen op de arbeidsmarkt? Die vraag staat centraal voor minister Kamp en staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij reageren op de eerste termijn van de Kamer op 13 december. >

15.12.11

'Wajongers thuisgehouden door nieuwe Wet en werk en bijstand'
De Wajongers, jongeren met een arbeidsbeperking, krijgen een perverse prikkel door de aanpassingen van de Wet werk en bijstand. Zij vallen niet onder de huishoudtoets tot ze een inkomen hebben. >

14.12.11

'Huishoudtoets perverse prikkel voor Wajongers'
De bedenkingen tegen het wetsvoorstel om de WWB (Wet werk en bijstand) aan te scherpen groeien letterlijk per dag. FNV, LCR en CG-Raad hebben een 'perverse prikkel' ontdekt rondom de arbeidsparticipatie van Wajongers. >

14.12.11

Banenplan voor 10.000 gehandicapten
Bedrijven spannen zich de komende jaren extra in om 10.000 mensen met een handicap aan een baan te helpen. Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer van de PvdA zei dinsdag bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken dat met ondernemersorganisatie VNO-NCW te hebben afgesproken. >

14.12.11

Presentatie over financiële impact Wwnv/Wsw
Tijdens de expertmeeting over de financiële gevolgen van de veranderingen in de sociale zekerheid op woensdag 7 december gaf de heer Wieringa van de gemeente Oldambt een presentatie over de impact van de Wet werken naar vermogen en de herstructurering van de Wsw. Deze 'wake up call' is ook beschikbaar voor andere gemeenten. >

14.12.11

VNG, Divosa en UWV gaan anders samenwerken
VNG, Divosa en UWV gaan op een andere manier samenwerken. Dienstverlening aan werkgevers vanuit een regionale benadering van de arbeidsmarkt staat daarbij centraal. >

13.12.11

Aanbevelingen Boaborea voor een activerend en effectief stelsel van werken naar vermogen en duurzame inzetbaarheid
Boaborea wijst op het grote belang van een activerend stelsel voor werken naar vermogen én duurzame inzetbaarheid. Resultaatgerichte inkoop en transparante verantwoording over resultaten zullen leiden tot een activerend en effectiever stelsel van werken naar vermogen. >

13.12.11

CG-Raad wil maatregelen voor arbeidsdeelname van mensen met beperkingen
In de week van 12 december staat de begroting 2012 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de Agenda van de Tweede Kamer. De CG-Raad attendeert Kamerleden per brief op het uitblijven van maatregelen om mensen met beperkingen aan zinvol werk te helpen. >

13.12.11

Gemeenten krijgen 10,5 miljoen voor decentralisatie jeugdzorg
Gemeenten krijgen in 2012 gezamenlijk 10,5 miljoen euro voor de invoering van de decentralisatie jeugdzorg. Dat staat in de decembercirculaire van het ministerie van Financiën. >

09.12.11

Drie decentralisaties: kansen, scenario's en stappen
Er komt veel op gemeenten af. De begeleiding uit de Awbz, de jeugdzorg en de Wajong. Die grote dossiers raken elkaar en bieden gemeenten kansen het voor burgers met veel problemen goed te regelen. >

09.12.11

Maatschappelijke achterstanden van de toekomst
De arbeidsmarkt stelt steeds weer nieuwe en vaak ook zwaardere eisen aan de komende generaties. Het onderwijs moet hierop inspelen en jongeren de gelegenheid geven zich op de toekomst voor te bereiden. >

09.12.11

Persbericht Boaborea: Fraude jobcoachbedrijf onacceptabel
Boaborea is geschrokken van de door UWV geconstateerde fraude door het jobcoachbedrijf At Work Jobcoaching b.v. >

09.12.11

Start Foundation biedt kabinet en sociale werkvoorziening helpende hand
De druk op SW-bedrijven (socialewerkvoorzieningsbedrijven) om mensen uit te plaatsen, neemt toe. De wet 'Werken naar vermogen', die in 2013 ingaat, dwingt ze om mensen in het reguliere bedrijfsleven te plaatsen. >

09.12.11

UWV trekt erkenning jobcoachbedrijf in om fraudeverdenking
UWV heeft de erkenning van At Work Jobcoaching b.v. uit Rotterdam ingetrokken en heeft aangifte gedaan bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) vanwege mogelijke fraude met jobcoachgelden. Uit het handhavingsonderzoek dat de eigen inspectiedienst van UWV heeft uitgevoerd is gebleken dat UWV voor minimaal € 200.000,- is benadeeld. >

08.12.11

Position paper Boaborea 'naar een activerend stelsel van werkvermogen'
Op dit moment is het wetsvoorstel Werken naar Vermogen in de maak. Boaborea staat achter het uitgangspunt van deze wet, namelijk dat mensen naar vermogen werken. We maken ons echter zorgen over de uitvoering. Een effectieve uitvoering kan alleen ontstaan als: >

08.12.11

Voorpublicaties instrumentarium Passend onderwijs
De PO-Raad heeft samen met de overige sectorraden het concept referentiekader voor Passend onderwijs ontwikkeld. Als uitwerking van het referentiekader worden nu diverse instrumenten ontwikkeld die besturen en samenwerkingsverbanden ondersteunen bij de invoering van Passend onderwijs. >

07.12.11

'Structuur op school'
Kinderen met een grote structuurbehoefte, waaronder autisme, adhd, dyslexie en nld hebben structuur nodig om op school goed te kunnen presteren. >

07.12.11

Resultaat onderzoek inclusieve arbeidsanalyse gepresenteerd
De afgelopen maanden hebben 14 teams van alle 14 Nederlandse universiteiten onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om Wajongers duurzaam in te zetten binnen de door hen onderzochte universiteiten. >

06.12.11

Het succes van de Wet werken naar vermogen wordt bepaald door de financiën
In 2012 verandert er veel voor gemeenten op het terrein van werk en inkomen. Gemeenten krijgen een grotere rol en willen daar graag een succes van maken. Maar de (financiële) randvoorwaarden dreigen al bij voorbaat tot grote problemen te leiden. >

06.12.11

Radar maakt film over dagbesteding binnen reguliere bedrijven
Om potentiële werkgevers, cliënten en ouders/vertegenwoordigers een beeld te geven over de mogelijkheden en voordelen van dagbesteding, maakte gehandicaptenzorgorganisatie Radar onlangs een film. >

06.12.11

VNG-commissie: 'Jeugdzorg naar gemeenten in één keer'
'Decentralisatie jeugdzorg naar gemeenten op één moment', adviseert de  VNG Subcommissie Jeugdzorg. De transitie van de jeugdzorg begint concrete vormen aan te nemen. Dat was duidelijk voelbaar in de vergadering van de VNG-subcommissie op 30 november in Zwolle. >

05.12.11

Cedris roept kabinet op tot maatschappelijk verantwoord bezuinigen
Cedris, de brancheorganisatie van de sociale werkvoorziening, roept het kabinet op tot ‘maatschappelijk verantwoord bezuinigen’. Cedris presenteert vandaag een plan voor een alternatieve uitwerking van Werken naar vermogen. >

05.12.11

Divosa start ondersteuning Wwnv
Divosa gaat gemeenten op arbeidsmarktregioniveau ondersteunen bij de invoering van de Wwnv. Aangezien gemeenten en regio’s zelf het beste weten wat zij nodig hebben, staat hun vraag daarbij centraal. >

05.12.11

Nieuwe PGB plannen uitgelegd
Staatssecretaris Veldhuijzen Van Zanten heeft vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer per brief meer uitleg gegeven over de nieuwe Pgb-plannen. >

05.12.11

Passend onderwijs: Kamer pleit voor instemmingsrecht ouders
Inspraak voor ouders bij passend onderwijs. Ook het CDA stuurt daar nu op aan. Dat is het belangrijkste winstpunt van de behandeling van de onderwijsbegroting de afgelopen dagen. >

02.12.11

Bijstand onder jongeren daalt
Eind september 2011 werden 314 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt aan personen tot 65 jaar. Dit zijn 5 duizend uitkeringen minder dan een kwartaal eerder. De daling komt bijna geheel voor rekening van de jongeren tot 27 jaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. >

02.12.11

Kamerbrief pilots Werken naar vermogen
Kamerbrief pilots Werken naar vermogen >

02.12.11

Koers samenwerking Werkpleinen vastgesteld
Divosa, VNG en UWV hebben de koers voor de toekomstige dienstverlening op de Werkpleinen vastgesteld. Heroriëntatie was nodig na het besluit dat UWV zich vanwege bezuinigingen moest terugtrekken van zeventig van de honderd Werkpleinen. >

02.12.11

Re-integratiedienstverlening minder succesvol door economische crisis
De resultaten die met de inzet van re-integratiedienstverlening worden geboekt, zijn afgenomen: minder mensen vinden weer een baan. De economische crisis is hiervan de belangrijkste oorzaak. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel