CrossOvernieuws

april

29.04.11

1 op de 6 werknemers vindt in 2010 nieuwe baan via bekenden/netwerk
17 procent van de Nederlandse beroepsbevolking die in 2010 aan een (nieuwe) baan is begonnen, geeft aan deze te hebben gevonden via bekenden en/of het eigen netwerk. >

29.04.11

'Er zijn in Nederland geen 418 arbeidsmarkten'
‘Het is onontkoombaar dat de bezuinigingen op het UWV consequenties hebben voor de samenwerking met gemeenten,' zegt UWV-bestuurslid David Jongen over de taakstelling die minister Kamp (SZW) heeft aangekondigd. >

29.04.11

Burgerkracht: de toekomst van sociaal werk in Nederland
De toekomst van de welzijnssector is allerminst zeker, en in zijn huidige vorm voldoet het welzijnswerk niet meer. >

29.04.11

Klachtenbehandeling aanstellingskeuringen
De SER gaat een commissie instellen voor de behandeling van klachten over aanstellingskeuringen. >

26.04.11

Bestuursakkoord: de plannen en reacties op een rij
CrossOver houdt de berichtgeving over en de reacties op het bestuursakkoord nauwlettend in de gaten. Hieronder weer een actueel overzicht. >

22.04.11

Malmberg: “Inspelen op verschillen tussen leerlingen is mogelijk
"De helft van de leraren kan het onderwijs niet afstemmen op verschillen tussen leerlingen". Dat is één van de trends die de Inspectie van het Onderwijs signaleert in het Onderwijsverslag over het schooljaar 2009/2010, dat recent is verschenen. >

22.04.11

Reacties op bestuursakkoord
Mensen met een arbeidsbeperking moeten, meer dan nu het geval is, in een reguliere baan aan de slag. Veel mensen, die nu vaak nog in een uitkering zitten, willen en kunnen dat ook. >

22.04.11

Wat is de overheid van plan met de sociale werkvoorziening?
Veel mensen die - met ondersteuning - ook in een gewone baan aan de slag kunnen, werken op dit moment in de sociale werkvoorziening (WSW). Dit gaat veranderen. >

22.04.11

Wat is de overheid van plan met de Wet Wajong?
De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) is bedoeld voor mensen die jonggehandicapt zijn of tijdens hun studie gehandicapt zijn geraakt. >

22.04.11

Wat is de overheid van plan met het passend onderwijs aan leerlingen met een zorgbehoefte?
Het kabinet wil het huidige stelsel van passend onderwijs aan leerlingen die extra zorg nodig hebben herzien. Het nieuwe stelsel passend onderwijs moet zo goed mogelijk onderwijs bieden aan kinderen met een extra zorgbehoefte. >

22.04.11

Werken naar vermogen: meer mensen aan de slag, minder uitkeringen
Mensen met een arbeidsbeperking moeten, meer dan nu het geval is, in een reguliere baan aan de slag. Veel mensen, die nu vaak nog in een uitkering zitten, willen en kunnen dat ook. >

21.04.11

Handreiking Werk en Wijkenaanpak
Bij wijkgericht werken gaat het om participatie, zelfredzaamheid en de brug bouwen naar werk. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het thema werk, maar ook naar leren en opgroeien, wonen, gezondheid en taal. >

20.04.11

Gemeenten versnipperen wajong
Bernhard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW toont zich tegenstander van de uitvoering van de Wajong door de gemeenten. Hij vreest een uitvoeringsmoeras. >

20.04.11

Kamerbrief ratificatie VN-Verdrag rechten gehandicapten
De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informeert de Tweede Kamer over haar voornemen tot ratificatie van het verdrag van de Verenigde Naties (VN) inzake de rechten van personen met een handicap. Ook geeft zij aan binnen welke termijn zij dit wil realiseren.(class="lead") >

20.04.11

Werken naar vermogen verslechterd re-integratie
De Wet werken naar vermogen, bedoeld voor de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt, verslechtert de kansen op re-integratie. Dat denkt een meerderheid van ruim honderd verantwoordelijken voor het falen of slagen van de regeling. >

19.04.11

Congres Inclusieve Arbeidsorganisaties
UWV organiseert in samenwerking met de Universiteit Maastricht het Congres Inclusieve Arbeidsorganisaties op 25 mei in het MECC in Maastricht. >

19.04.11

Rutte optimistisch over bestuursakkoord
Premier Mark Rutte verwacht "nog een paar dagen" nodig te hebben om een bestuursakkoord te sluiten met provincies, gemeenten en waterschappen. Vrijdag na afloop van de ministerraad zei Rutte optimistisch te zijn. Hij sprak van "goede gesprekken in een constructieve sfeer". >

19.04.11

Wajong Meldactie
Het kabinet wil dat iedereen aan de samenleving meedoet, het liefst (ook) door het verrichten van betaalde arbeid. Ook Wajongers. Daarom is het beleid het afgelopen jaar meer in die richting veranderd en ligt de focus vooral op wat je wel kunt en niet op wat je als Wajonger niet kunt.(class="leadin") >

18.04.11

Rechtspositie gehandicapten moet beter
De Nederlandse politiek laat het afweten bij bescherming van de rechtspositie van mensen met een beperking. Waarom is na ‘Brandon’ het VN-Verdrag dat deze rechten vastlegt nog altijd niet ondertekend? >

15.04.11

'Jeugdzorg in wurggreep van belangen en risicotaxaties'
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling vindt dat de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten alleen kan slagen als er een andere zorgvisie aan ten grondslag ligt. >

14.04.11

Bezuinigingen getemporiseerd
Woensdag 13 april heeft Minister van Bijsterveldt de kamer per brief een voorstel gedaan over temporisering van de bezuinigingen op Passend onderwijs. Hiermee wordt voorgesteld de bezuinigingen vanaf 2013 met 100 miljoen per jaar door te voeren. >

14.04.11

CrossOver maakt fenomeen 'Jobcoach' inzichtelijk
Nu steeds meer jongeren de gang naar de arbeidsmarkt (moeten) maken, wordt de jobcoach-voorziening een belangrijk instrument in het traject. >

13.04.11

'Kabinet dreigt grote groep bijstandsclienten af te schrijven'
Het kabinet heeft een voorstel klaar om de Wet werk en bijstand aan te scherpen. Doel is dat bijstandsgerechtigden sneller op eigen kracht werk vinden. >

13.04.11

CDA stemt tegen partijresolutie passend onderwijs
De fractie van het CDA heeft vooralsnog geen boodschap aan de onlangs aangenomen partijresolutie over het verzachten van de bezuinigingen binnen het passend onderwijs. >

13.04.11

Ouderinitiatieven passend onderwijs verzameld
Op initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) is een nieuw project gestart om de positie van ouders bij passend onderwijs te versterken. >

12.04.11

Gemeenten weigeren taak sociale werkplaatsen
Het bestuur en de commissies van de VNG hebben op 6 april geconstateerd dat het bestuursakkoord, zoals het nu op tafel ligt een groot geschilpunt bevat. Dit betreft de sociale werkvoorziening. >

12.04.11

Reactie staatssecretaris De Krom op onderzoek Epsilon Research
U heeft mij gevraagd te komen met een reactie op het rapport `Verwachte effecten overheveling Wajong naar gemeenten' dat de FNV heeft laten opstellen door Epsilon research. >

11.04.11

Hoe kreeg je hoger opgeleiden in de Wajong aan het werk? 5 adviezen vanuit gemeente Amersfoort
Hoe kreeg je hoger opgeleide mensen in de Wajong aan het werk? Een medewerker van de projectgroep Werken naar Vermogen in de gemeente Amersfoort heeft vijf adviezen. >

11.04.11

Sociale werkplaatsen pijnpunt bestuursakkoord
De sociale werkplaatsen zijn een pijnpunt in de onderhandelingen tussen het kabinet en gemeenten over het bestuursakkoord. >

08.04.11

Dienstverleners klaar voor cao-afspraken Wajongers in kleinmetaal
Sociale partners hebben in de cao voor de kleinmetaal afspraken gemaakt over het in dienst nemen van Wajongers in deze sector. Werkgevers krijgen met de Wajongers gemotiveerd en enthousiast personeel en mensen die nu aan de kant staan krijgen 'echt werk'. Een win-win-situatie, als er op een goede wijze uitvoering aan wordt gegeven. >

08.04.11

Kabinet sluit akkoord over miljardenkorting op de zorg
De miljardenbezuinigingen op de sociale werkplaatsen, de jeugdzorg en zorg zijn een stap dichterbij gekomen. Het kabinet heeft met gemeenten en provincies een akkoord gesloten over deze taken. >

06.04.11

Kabinet biedt jaar uitstel arbeidsmarktplan
Het kabinet is bereid gemeenten een jaar respijt te geven bij de invoering van de nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Wet werken naar vermogen. >

06.04.11

Staatssecretaris: nog geen ratificatie VN-Verdrag
Eind maart was er een landelijke manifestatie voor ratificatie door Nederland van het VN-Verdrag voor mensen met een beperking. Kamerlid Jetta Klijnsma stelde vragen over de ratificatie aan de staatssecretaris, mevrouw van Veldhuijzen. >

05.04.11

Trendanalyse verstandelijk gehandicapten
De ontwikkeling in de vraag naar verstandelijke gehandicaptenzorg is één van de pijlers waarop de huisvesting van cliënten wordt gebaseerd. >

05.04.11

Verzet CDA-congres tegen plannen Passend Onderwijs
De CDA-leden verzetten zich tegen de bezuinigingen van 300 miljoen euro op het passend onderwijs. >

04.04.11

Jeugdspiegel geeft inzicht in lokale gegevens
De Landelijke jeugdmonitor is uitgebreid met de Lokale jeugdspiegel. Deze is sinds kort te vinden op Jeugdengezin.databank.nl. >

04.04.11

Onderzoek naar rol VSO-scholen bij de overgang van leerlingen naar vervolgstudie of werk
CrossOver heeft een onderzoek uitgevoerd onder VSO-scholen naar factoren die bijdragen aan een succesvolle overgang van leerlingen naar vervolgonderwijs, (betaald) werk of dagbesteding. >

04.04.11

Regiogesprekken OCW
Via de diverse regio’s worden in de maanden april en mei door het ministerie van OCW gesprekken gevoerd over passend onderwijs en in het bijzonder over de vorming van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. >

01.04.11

Brief aan Staatssecretaris over ratificatie VN-Verdrag
Hedenmiddag (donderdag 31 maart 2011) heeft de Coalitie voor Inclusie bijgaande brief naar Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (pdf of word) gestuurd. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel