CrossOvernieuws

september

28.09.10

'Arbeidsgehandicapte moet uitkering verdienen'
De sociale diensten willen dat mensen met een arbeidshandicap zelf een groot deel van hun uitkering gaan verdienen. Dat kan jaarlijks één tot drie miljard euro opleveren, stelt de branchevereniging Divosa. >

28.09.10

Afschaffen aparte uitkeringen gehandicapten leidt niet tot werk
De sociale diensten willen af van de aparte uitkeringen voor bijstandsgerechtigden en arbeidsgehandicapten. Volgens Divosa, belangenbehartiger van sociale diensten, bespaart dit veel geld en gaan er veel meer mensen aan het werk. De CG-Raad betwijfelt dit. >

28.09.10

Cedris: Werken naar vermogen moet lonen - ook voor de onderkant van de arbeidsmarkt
Cedris, de brancheorganisatie van bedrijven in de sociale werkvoorziening, is alleen voor één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt als mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt als werknemers behandeld worden. >

28.09.10

NJi: ‘Veel gemeenten staan niet te springen om jeugdzorg’
Vóór er sprake is van één financieringsstroom in de jeugdzorg, moeten gemeenten en provincies op regioniveau plannen maken. Dat leidt tot effectievere jeugdzorg, aldus Kees Bakker bestuursvoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Er is veel kennis, maar nog geen brede toepassing ervan.’ >

28.09.10

Platform VG niet blij met plannen van Paas over de Wajong
Voorzitter René Paas van de koepel van sociale diensten Divosa acht de kans klein dat het nieuwe kabinet de sociale zekerheid gaat ontzien. Dat zei hij maandagmiddag in het radio 1 programma ‘Dit is de Dag'. >

28.09.10

PvdA wil duidelijkheid over de Wajong
De Haagse PvdA-fractie wil duidelijkheid over de Wajong 'Er zijn geluiden dat de sociale diensten jong gehandicapten van de Wajong naar de bijstand willen overhevelen. Dat vind ik een opvallende stellingname', aldus raadslid en woordvoerder Sociale Zaken Abderrahim Kajouane. >

27.09.10

Nieuw uitkeringsstelsel bespaart tot 3 mld. per jaar
“Monsterbezuinigingen maken huidig stelsel onhoudbaar” Doorrekeningen van de plannen voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt laten zien wat het oplevert als mensen met een uitkering zelf een groot deel van hun uitkering kunnen verdienen. Voorwaarde is dat het loon dat zij hiervoor ontvangen die overeenkomt met de prestatie die ze kunnen leveren. >

27.09.10

Startschot vierde jongerenteam tegen schooluitval
Op vrijdag 24 september gaat in Zuid-Limburg het vierde jongerenteam van start in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten (VSV). Het succes van de jongerenteams in Amsterdam en Eindhoven en Breda breidt zich uit over heel Nederland. >

24.09.10

Ouders en leerkrachten zien de ouderavond als een verplichting
Negen van de tien leerkrachten vinden dat ouders de plicht hebben om aanwezig te zijn tijdens ouderavonden. Ouders zijn hierin wat minder stellig, maar 80 procent geeft wel aan het noodzakelijk te vinden om met de school van hun kind samen te werken. Dit blijkt uit een onderzoek van het ministerie voor Jeugd en Gezin naar de rol van de school bij opvoeding. >

24.09.10

Risicojongeren veranderen in loyale werknemers
Dit jaar starten in Utrecht, Den Bosch, Heerenveen projecten om van risicojongeren betrouwbare werknemers te maken. Dat gebeurt met de Methode Doekomst. >

23.09.10

CG-Raad geeft reactie op hele miljoenennota
De CG-Raad heeft een bondige reactie geschreven op alle plannen die het demissionaire kabinet heeft gepresenteerd op Prinsjesdag. Dit document vormt voor de CG-Raad een voorname leidraad voor het werk en de politieke lobby in de nabije toekomst. >

23.09.10

Mesman: Werk leerachterstand ook thuis weg
Nederland moet meer moeite doen om ouders te betrekken bij het wegwerken van leerachterstanden. Dat betoogt Judi Mesman in haar oratie op 24 september. Mesman is hoogleraar Onderwijs en opvoeding in de multiculturele samenleving aan de Universiteit Leiden. >

22.09.10

Begroting SZW 2011: aflopen crisis vereist maatregelen tegen krapte arbeidsmarkt
De werkloosheid in Nederland is minder fors opgelopen dan voorspeld, mede dankzij de crisismaatregelen van de overheid en de inzet van werkgevers en werknemers. >

22.09.10

Cedris: bezuinigingen plaatsen mensen aan onderkant arbeidsmarkt verder op afstand
De bezuinigingsvoorstellen van het kabinet op de sociale werkvoorziening gaan ten koste van de werknemers met psychische, lichamelijke en verstandelijke beperkingen. >

22.09.10

Europese Commissie wil jongeren helpen werk te vinden
De Europese Commissie wil jonge Europeanen helpen makkelijker een baan te vinden of in het buitenland te studeren. Daartoe startte ze in september het initiatief ‘Jeugd in beweging’. >

22.09.10

Koopkracht chronisch zieken daalt het meest
Chronisch zieken en gehandicapten hebben in 2011 een veel groter koopkrachtverlies dan de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud. >

22.09.10

Miljoenenbezuiniging op Wmo dupeert de burger
Het kabinet vindt dat gemeenten de Wmo met miljoenen minder kunnen uitvoeren. De bezuiniging van € 200 miljoen euro leidt echter tot een aanzienlijke verschraling van de maatschappelijke ondersteuning. De VNG vindt de korting onevenredig hoog en niet onderbouwd. Het is een extra greep uit de kas. >

22.09.10

Nieuw initiatief moet schooluitval substantieel doen afnemen
Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben inmiddels zo'n 50 scholen zich aangesloten bij Vakcollege Techniek. >

22.09.10

Persbericht Chainworks: Van risicojongeren tot loyale werknemers; effectieve aanpak jeugdgroepenproblematiek
In navolging op Eindhoven, starten dit jaar in Utrecht, Den Bosch, Heerenveen en randgemeenten projecten waarbij risicojongeren via een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde methode om worden gevormd tot betrouwbare werknemers. >

22.09.10

Regeren = vooruitzien = investeren in preventie
MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) roept de Regering op om te durven investeren in lokale preventie en welzijn van burgers. >

22.09.10

Rijksbegroting slecht voorteken voor gemeenten
De gepresenteerde rijksbegroting is een slecht voorteken voor gemeenten. Het demissionaire kabinet stapelt korting op korting richting de gemeenten. >

22.09.10

Subsidie Passend Onderwijs
Uit de begroting van OCW die gisteren, op Prinsjesdag is gepresenteerd blijkt dat de enveloppemiddelen niet worden uitgekeerd. >

22.09.10

VNG: 'Begroting slecht voor gemeenten'
De gemeenten vrezen het ergste, als zij naar de begroting kijken. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stapelt het demissionaire kabinet korting op korting richting de gemeenten. Dat heeft zij dinsdag laten weten in een eerste reactie op de begroting. >

22.09.10

VNG vindt korting WSW onterecht
Het kabinet geeft geen compensatie voor indexatie van de lonen in de Wsw en boekt daarmee een besparing in van € 31 miljoen. Daarbovenop komt nog een bezuiniging door verlaging van het budget Wsw met € 120 miljoen (in vergelijking met vorig jaar). >

22.09.10

Werk: einde aan crisismaatregelen in 2011
De arbeidsmarkt trekt aan. Het kabinet wil crisismaatregelen als de deeltijd-WW en het actieplan Aanpak Jeugdwerkloosheid daarom in 2011 stoppen. Dit kondigt het ministerie van SZW aan. Ook moeten mensen met een arbeidsbeperking bij een gewone werkgever aan de slag. >

21.09.10

Discussie gezondheid 2.0 eindelijk dóór gebruikers
Vanaf nu is de website www.redjezelf.nu in de lucht. De website is een initiatief van Niels Schuddeboom, Rein Willemsen, Laurens Waling, Beppie Spruit en Jaap Koot die hiermee een impuls willen geven aan de beweging Red Jezelf punt Nu. >

21.09.10

Over Regiosessies
Crisis? Dan staan jongeren als eerste aan de kant. Zeker kwetsbare jongeren hebben het extra moeilijk. Daarom nam het kabinet in 2009 extra maatregelen om de gevolgen van de crisis voor jongeren aan te pakken. Het Actieplan Jeugdwerkloosheid en 30 regionale actieplannen voorzien in een flink aantal maatregelen om jeugdwerkloosheid te bestrijden. >

21.09.10

Prijs voor beste werkgeversbenadering
Omschrijf vanuit uw SW-bedrijf uw aanpak voor het benaderen van werkgevers en ding mee naar de prijs van € 7.500,- en een kunstwerk. Deze prijs is een initiatief van Cedris en MKB-Nederland in het kader van het project SW & MKB: samen aan het werk. Tijdens het landelijke slotcongres op 11 november zal de prijs, na voordracht van een jury met werkgevers onder voorzitterschap van Loek Hermans worden uitgereikt. Indienen kan tot 1 oktober aanstaande. >

20.09.10

Koepel ggz: 'Eigen bijdrage AWBZ slecht doordacht'
De helft van de ggz-cliënten die een eigen bijdrage voor begeleiding of dagbesteding moet betalen, komt ernstig in de (financiële) problemen. Dat blijkt uit onderzoek van het Landelijk Platform GGz (LPGGz). >

20.09.10

Op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? kennisboX
De kennisbank van CrossOver heeft sindskort een nieuw e-mailupdatesysteem genaamd kennisboX. De kennisboX geeft een overzicht van de nieuwste onderzoeken, publicaties, praktijken en methodieken op het gebied van arbeidsparticipatie van jongeren met een functiebeperking. >

17.09.10

Aanpak taalachterstand bij kinderen vaak niet effectief
Taalstimulering is niet altijd de oplossing om taalproblemen te verminderen. Veel van de jonge kinderen bij wie een taalachterstand wordt vermoed, hebben bij nader inzien andere problemen. Ze horen bijvoorbeeld niet goed of hebben een achterstand in de algehele ontwikkeling. >

17.09.10

Interview Nicolette Mak: Het systeem is de grootste handicap
Valid People helpt mensen met een lichamelijke beperking aan werk: ‘Het is belachelijk dat je je een hele papierwinkelop de hals haalt als je iemand met een lastig lichaam aanneemt’. >

17.09.10

Makker TV: eerste filmpje online
Jongeren met een handicap starten een eigen filmploeg. Ze gaan zelf aan het licht brengen welke drempels ze tegenkomen. >

17.09.10

Nieuw initiatief Lucille Werner
Gehandicapten moeten makkelijker werk kunnen vinden. Dat vindt tv-presentatrice Lucille Werner, bekend door programma’s als Lingo, CAP Awards en niet in de laatste plaats haar eigen handicap. Daarom heeft ze een plan bedacht om deze doelgroep, zeker 135.000 mensen in Nederland, aan een baan te helpen, CAP100. CAP100 is een nieuwe onderneming van de Lucille Werner Foundation. >

17.09.10

UWV Congres Sociaal medisch beoordelen anders bekeken
De kennis en expertise uit de verzekeringsgeneeskunde kan veel meer worden benut bij de behandeling van zieke werknemers. Dit is de algemene conclusie van het UWV Congres Sociaal medisch beoordelen anders bekeken dat op 9 september in Amsterdam werd gehouden. >

16.09.10

Betere begeleiding vermindert schooluitval
Scholen kunnen het aantal voortijdige schoolverlaters terugdringen door betere voorlichting en begeleiding. Dat blijkt uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht waarvan de resultaten op 14 september bekend zijn gemaakt. >

16.09.10

Lancering matchpunt Passend Werk - Passend Onderwijs
Per 1 augustus 2010 vindt een bezuiniging plaats op de rugzak SBO en de ambulante begeleiding cluster 3 en 4. Die bezuiniging is omvangrijk. Het is mogelijk dat schoolbesturen zich als gevolg van de bezuiniging genoodzaakt zien om personeel te ontslaan. >

16.09.10

Veel ggz-cliënten leven in samenleving, maar ook in isolement
Mensen met ernstige psychische aandoeningen zouden veel meer moeten deelnemen aan het gewone leven. Dat vergroot de kans op herstel, betoogt Jaap van Weeghel. Hij is hoogleraar Rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen. >

15.09.10

Alsnog schooldiploma wordt nog moeilijker
Door bezuinigingen in het volwassenenonderwijs wordt het voor drop-outs vanaf dit jaar moeilijker om later alsnog een diploma voor de middelbare school te halen. Dat schrijft Trouw woensdag. Sommige scholen in het volwassenenonderwijs hebben al leerlingen moeten weigeren. >

15.09.10

Geld zorgleerlingen wordt opgepot
Hoewel het aantal zorgleerlingen de afgelopen jaren explosief is gestegen, houden de bestuurlijke samenwerkingsverbanden die basisscholen moeten helpen bij de opvang van zorgenkindjes miljoenen euro`s in reserve. De zorgclusters leggen buffers aan omdat bij de introductie aan passend onderwijs veel ambulant begeleiders hun baan zouden verliezen. >

15.09.10

Halfjaarbericht 2010; Indicatie Wsw
Het UWV geeft de stand van zaken met betrekking tot de indicatie Wsw. Hoe is de eerste helft van 2010 verlopen? Wat zijn de plannen voor de rest van het jaar? En ze geven ook een rapportage over de eerste helft van 2010 per regio per schap. >

15.09.10

Rijk kan taken overhevelen naar gemeente
Het nieuwe kabinet kan bezuinigen door sommige rijkstaken over te hevelen naar de gemeenten. Dat stellen de G4, de vier grote steden, voor in een brief aan informateur Ivo Opstelten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de jeugdzorg, de AWBZ, de Wajong en de WW. >

15.09.10

Verhalenwedstrijd 'Crohn op je werk'
Goed voorbeeld doet goed volgen. Na het succes van de eerste verhalenwedstrijd in 2009, volgt dit jaar een nieuwe verhalenwedstrijd. Zet op papier hoe jij je crohn of colitis ulcerosa combineert met je werk en je maakt kans op eeuwige roem, een bedrag van € 250, een award en de mogelijkheid om een blog te beginnen. >

13.09.10

Indicatiestelling. Omstreden toegang tot zorg
De onafhankelijke indicatiestelling staat onder druk. Het zou te bureaucratisch zijn en de relatie tussen cliënt en hulpverlener frustreren. Maar waarom was de indicatiestelling ook al weer in het leven geroepen? In Indicatiestelling. Omstreden toegang tot zorg legt Jelle van de Meer in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling de achtergronden van de indicatiestelling bloot. >

10.09.10

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010
Discriminatie op de arbeidsmarkt komt voor. Waarom neemt een werkgever liever Mark aan als werknemer dan Mohammed? Voor deze studie ondervroegen we 106 selecteurs op de arbeidsmarkt over hun selectiegedrag. >

10.09.10

Hulp aan zwerfjongeren verzandt in regels
De hulpverlening aan zwerfjongeren bijt zichzelf in de staart. Om een toekomst op te bouwen heeft een zwerfjongere huisvesting, inkomen en werk of een opleiding nodig. Maar het ontbreken van een van die basisvoorwaarden, sluit hulp op de andere leefgebieden uit. >

09.09.10

€ 4 miljoen extra voor het aanvalsplan laaggeletterdheid
De aanpak tegen lees- en schrijfachterstanden wordt ook in 2011 volgens het 'Aanvalsplan Laaggeletterdheid van A tot Z' uitgevoerd. Het aanvalsplan zou dit jaar eindigen, maar de activiteiten worden met één jaar verlengd. >

09.09.10

AWBZ: een noodkreet bij kabinetsplannen
Aan de kamerleden van het CDA en de VVD: De onderhandelingen over een nieuw kabinet gaan achter gesloten deuren. Af en toe sijpelt wat naar buiten. Ook informatievragen geven een indicatie over voorgenomen beleid. Soms zijn die vragen verontrustend. >

09.09.10

Betere zorg voor laaggeletterden: organisaties slaan handen ineen
Op donderdag 9 september 2010, in de week van de alfabetisering, vindt in Amersfoort het eerste landelijke congres gezondheidsvaardigheden plaats: Effectief communiceren met laaggeletterden. >

08.09.10

CG-Raad lanceert campagne 'Accepteer geen uitsluiting'
‘Ben je buitengesloten vanwege je ziekte of handicap? Accepteer het niet! Meld het bij het Meldpunt van de CG-Raad’. Deze oproep verscheen vandaag in het dagblad Metro. Daarmee start de CG-Raad een campagne om de discriminatie van chronisch zieken en gehandicapten meer onder de aandacht te brengen. >

08.09.10

Donner wil meer nadruk op werk bij langdurig zieke werklozen
Langdurig zieke werklozen moeten straks ook ander, vergelijkbaar werk zoeken voordat zij in de Ziektewet kunnen komen. Minister Donner schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij onderzoek doet naar de mogelijkheid deze wet aan te passen. Nu komen deze zogenoemde ‘vangnetters’ al in de Ziektewet als zij hun eigen werk niet meer kunnen doen. Door werk meer voorop te zetten wil minister Donner meer balans krijgen tussen inkomensbescherming en activering van mensen. >

08.09.10

IWI: Begeleiding zieke werklozen kan beter
UWV moet zieke werklozen helpen bij terugkeer naar werk. Deze kwetsbare doelgroep heeft een voortvarende en op maat gesneden begeleiding nodig. De Inspectie Werk en Inkomen signaleert bij de re-integratie van langdurig zieke werklozen een aantal tekortkomingen en knelpunten. UWV heeft een verbeterplan opgesteld. >

07.09.10

Diversiteitsprijs 2010
Welk project wint op 1 november de MOVISIE Diversiteitsprijs 2010? Het thema is dit jaar ‘Léven met beperkingen’. Aanmelden van projecten is heel eenvoudig en kan nog tot 1 oktober. Een jury onder leiding van Jetta Klijnsma selecteert uit alle inzendingen drie projecten voor mensen met een chronische ziekte of een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. >

06.09.10

Bij psychische klachten betalen om te werken
Patiëntenorganisaties slaan alarm omdat psychiatrische patiënten moeten betalen om te mogen werken. De maatregel werd 21 juni van kracht, maar omdat betaling achteraf plaatsvindt, merken veel patiënten dat nu pas.Het gevolg is dat veel patiënten geen hout meer willen bewerken of kaarsen maken omdat ze dat niet kunnen betalen. >

06.09.10

Proef met campussen voor probleemjongeren mislukt
Campussen die probleemjongeren op het rechte pad moeten brengen, zijn geen succes. Volgens Bureau Intraval bereikt van de negen proefcampussen alleen die in Rotterdam de doelgroep. Het ministerie voor Jeugd en Gezin van André Rouvoet (ChristenUnie) heeft de evaluatie gisteren openbaar gemaakt. >

02.09.10

Hoogleraren tegen uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars
Er zijn al vergaande plannen om de AWBZ door zorgverzekeraars uit te laten voeren. In het economenblad ESB schrijven de hoogleraren Erik Schut en Wynand van der Ven dat dit onverstandig is. 'Zorgverzekeraars hebben geen financieel belang bij investeringen in goede AWBZ-zorg', schrijven zij. >

02.09.10

Samenhang in beleid centraal tijdens CrossOver summercourse fractiemedewerkers
Dinsdag 31 augustus werden fractiemedewerkers van politieke partijen in Perscentrum Nieuwspoort door CrossOver volledig geïnformeerd over alle relevante ontwikkelingen rond het actuele thema Jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt. Projectleiders van CrossOver gaven de fractiemedewerkers inkijkjes in de wereld van jong – beperkt – onderwijs – zorg – arbeidsmarkt – uitvoeringsorganen – regelgeving – samenleving. >

02.09.10

Voor werkgevers: Op Weg naar Succes
CNV Jongeren heeft, in samenwerking met CrossOver, een nieuwe flyer voor werkgevers ontwikkelt, gebaseerd op de bedrijfsbezoeken van het Wajong Werkt Promoteam. De meest gehoorde vragen van werkgevers zijn verwerkt in deze informatieve en inspirerende flyer. Op weg naar succes! >

01.09.10

Resultaten Actieplan Jeugdwerkloosheid
Een jaar geleden, 1 september 2009, trad het Actieplan Jeugdwerkloosheid in werking. Na 12 maanden kan gesteld worden dat het concrete resultaten heeft opgeleverd. Er zijn 68.000 jongeren geholpen aan een baan, een leerwerkplek of stage. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel