CrossOvernieuws

november

01.12.10

Enthousiasme tijdens slotcongres SW & MKB: samen aan het werk
Bijna 120 mensen trotseerden de storm op 11 november en waren aanwezig in De Remise in Den Haag. Daar lieten ze zich informeren over de resultaten van het project dat Cedris en MKB-Nederland samen uitvoerden met subsidie van het ministerie van SZW. Op de praktische eindproducten, waarmee andere SW-bedrijven hun voordeel kunnen doen, werd heel positief gereageerd. >

01.12.10

Lancering boek Een land waar mensen met een handicap willen wonen
Op vrijdag 3 december is het de derde Nationale Wereldgehandicaptendag: een uitgelezen dag om het boek Een land waar mensen met een handicap willen wonen officieel te lanceren. Yvette den Brok, de auteur van het boek, overhandigt het boek aan een vertegenwoordiger van de Coalitie voor Inclusie. >

01.12.10

Nieuwe Wajong: minder jongeren in de uitkering
De gewijzigde wetgeving voor jonggehandicapten leidt tot een kleine daling van het aantal jongeren dat er gebruik van maakt. De verwachting is dat er over 2010 ongeveer 1000 mensen minder in de Wajong terechtkomen. In 2010 zullen er 16.700 mensen wajongers bijkomen, in 2009 waren dat er 17.600. >

30.11.10

Vlammend betoog op Manifestatie 'Armoede werkt niet'
Op zaterdag 27 november was CG-Raad directeur Ad Poppelaars aanwezig op de manifestatie 'Armoede werkt niet' tegen bezuinigingen op onder meer de Wsw en de Wajong. Poppelaars was één van de sprekers. >

29.11.10

'Red-jezelfdenken is compleet doorgeslagen'
„Doe mee, hoor ik mensen roepen in een congreszaal vol ernstig zieken. Kom de arbeidsmarkt op. Ik vind dat vreselijk onbarmhartig”, zegt Anne-Miek Vroom. Ze is (bijna) socioloog. Én ze heeft een Wajonguitkering. >

29.11.10

Pleidooi: maak schoolmaatschappelijk werk verplicht
MOgroep W&MD, de beroepsvereniging NVMW en het Servicepunt Schoolmaatschappelijk werk Rotterdam pleiten in een brief aan staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van VWS en minister Marja van Bijsterveldt van OCW voor schoolmaatschappelijk werk als basisvoorziening op elke school. >

29.11.10

Wajonger vecht om een plekje op de arbeidsmarkt
Mark (22) wil een baan waarin hij mensen kan helpen. Misschien in een winkel, of als tandartsassistent. Maar eerst worstelt hij zich door een identiteitscrisis en depressies heen. >

26.11.10

CG-Raad bij actie 'Armoede werkt niet'
Het kabinet wil het mes zetten in de Wajong, de Wsw en de Wet Werk en Bijstand (WWB). De aangekondigde maatregelen treffen mensen met een arbeidsbeperking. Op zaterdag 27 november is er in Den Bosch een protestmanifestatie: 'Armoede werkt niet.' >

24.11.10

Eén regeling werkt alleen met gemeentelijke beleidsvrijheid
Het kabinet wil de Wwb, Wsw en Wajong omvormen tot één regeling voor de onderkant van de arbeidmarkt. De VNG steunt dit voornemen. Maar de passage uit het regeerakkoord over de regeling voor de onderkant bevat ook elementen die ons zorgen baren. Het kabinet wil met de nieuwe regeling niet alleen de participatie bevorderen, het kabinet wil met de nieuwe regeling ook een forse besparing op de sociale zekerheid realiseren. >

23.11.10

IWI: Meer aandacht nodig voor mensen met meerdere problemen
De Inspectie Werk en Inkomen concludeert dat er meer aandacht nodig is voor WWB'ers en WW'ers die op meerdere gebieden problemen hebben. Het gaat om een grote groep mensen: zo heeft naar schatting ruim de helft van de 300.000 mensen in de WWB ernstige problemen op meerdere gebieden. >

23.11.10

Talentenjacht CAP100
CAP100 is een initiatief van de Lucille Werner Foundation (LWF) om 100 talenten met een handicap onder de aandacht te brengen van het bedrijfsleven en vice versa. >

22.11.10

Manifest over zorg voor gehandicapten
De ChristenUnie mist in het regeerakkoord een hoofdstuk over de zorg voor mensen met een beperking. Daarom heeft ChristenUnie-Tweede Kamerlid Esmé Wiegman het initiatief genomen om een manifest over deze vorm van zorg te schrijven om zo het regeerakkoord aan te vullen. >

22.11.10

Meer dan de helft van de WW’ers met re-integratieondersteuning vindt werk
Meer dan de helft van de WW’ers met re-integratieondersteuning slaagt er in om aan het werk te komen. Voor niet uitkeringsgerechtigden en vooral mensen met een arbeidshandicap en bijstandsgerechtigden blijkt dit moeilijker te realiseren. Dat is te lezen in het ‘Factsheet re-integratie’ dat de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) vandaag uitbrengt. In het Factsheet worden vragen over uitgaven, doelen, bereik en effecten van re-integratie beantwoord. >

22.11.10

Ontbijtje met werkgevers
Het is niet altijd gemakkelijk voor jongeren met een (lichamelijke) handicap of chronische ziekte om werk te vinden. Werkgevers zijn soms niet op de hoogte van de talenten, hebben een verkeerd beeld van iemand met een handicap of kennen de wettelijke mogelijkheden niet. Het Revalidatiefonds organiseert daarom op vrijdag 10 december een Community Breakfast in Zwolle. >

18.11.10

Jongeren met laag IQ kampen vaker met chronische ziekten
Jongeren met een verstandelijke beperking hebben vaak ook chronische aandoeningen. Daardoor hebben ze een groter risico op emotionele en gedragsproblemen. Al met al verkleint dit hun kansen om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. >

18.11.10

Kamer akkoord met bezuiniging passend onderwijs
De moties tegen de bezuiniging op passend onderwijs hebben het definitief niet gehaald. Dat bleek dinsdag in de Tweede Kamer, zo meldt VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen. >

18.11.10

Rekenkamer: Afstemming zorg te traag
De minister van VWS wil betere en goedkopere zorg verlenen. Zorgverleners, zoals huisartsen, diëtisten en verpleegkundigen, moeten de zorg aan chronische zieken onderling afstemmen en zoveel mogelijk dichtbij huis aanbieden. De Algemene Rekenkamer constateert nu dat de toenmalige minister te optimistisch was, toen hij in 2006 veronderstelde, dat die samenwerking vanzelf zou ontstaan. De uitvoering verloopt trager dan verwacht. >

17.11.10

Imago Wajong’ers vormt belemmering toetreding arbeidsmarkt
De wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, afgekort als Wajong, is een verzekering voor jongeren die voor hun zeventiende een beperking kregen en die op hun achttiende of ouder nog steeds hebben. Een handicap hoeft niet te betekenen dat die personen arbeidsongeschikt zijn, maar zelfs wie met een beperking te maken heeft van minder dan 25% komt moeilijk aan de bak. >

16.11.10

Beter investeren in maatschappelijk werk dan in psychiatrie
‘In de hulp aan de voorkant ligt de kracht van het maatschappelijk werk. Dat is meer nodig dan ooit. Want investeren in maatschappelijk werk levert veel meer op dan investeren in psychiatrie en jeugdzorg.’ Dat stelde Hans van Ewijk in zijn oratie als bijzonder hoogleraar ‘Grondslagen van het maatschappelijk werk’ aan de Universiteit voor Humanistiek. >

16.11.10

Bijna 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten
In 2009 waren er in Nederland bijna 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten. Dat is 15 procent van alle 15- tot 65-jarigen. Ruim 4 op de 10 arbeidsgehandicapten hadden in 2009 een betaalde baan van twaalf uur per week of meer. De helft van hen had een deeltijdbaan. >

16.11.10

Brief Boaborea: Inbreng Algemeen Overleg inzake arbeidsmarkt en re-integratie
Boaborea heeft bijgaande brief onder de aandacht gebracht van de leden van de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid als inbreng voor een algemeen overleg inzake arbeidsmarkt en re-integratie op woensdag 17 november a.s. >

16.11.10

Regering gaat door: Begrotingsbehandeling 10 november 2010
De eerste termijn van het debat over de onderwijsbegroting vond plaats op 10 november. Tijdens de begrotingsbehandeling is uitgebreid gesproken over Passend onderwijs en natuurlijk stonden de bezuinigingen van 300 miljoen in de spotlights. >

16.11.10

Samenwerken.TV - laat zien wat je met een arbeidsbeperking kunt doen!
De overheid verwacht dat het aantal arbeidsbeperkte werknemers met een Wajong-uitkering de komende jaren zal verdubbelen. Terwijl de politiek vreest voor ‘nieuwe WAO-achtige taferelen’ blijken de meesten te staan trappelen om te gaan werken. Sterker nog, sinds kort zijn zij dit ook wettelijk verplicht. >

16.11.10

WIJ, Wet investeren in jongeren
In januari en februari 2011 wordt een viertal bijeenkomsten gehouden met als thema "(On)Mogelijk? Over inspirerende voorbeelden in het bereiken van niet-melders WIJ". U kunt zich tot 3 december voor deze bijeenkomsten aanmelden. >

15.11.10

Eykelenkamp Dorstlessend uit Deventer wint
EYkelenkamp Dorstlessend heeft de Kroon op het Werkprijs 2010 gewonnen. Jurylid en FNV-voorzitter Agnes Jongerius reikte op vrijdag 12 november de prijs uit tijdens het Blik op Werk Congres in Den Bosch. >

15.11.10

Kinderartsen geven docenten bijscholing
Leerkrachten in het basisonderwijs gaan in de leer bij kinderartsen en andere medisch specialisten. Zij krijgen bijscholing over de zorg voor leerlingen met lichamelijke of psychische problemen. Dat meldde donderdag het medische opleidingsinstituut Mark Two, dat de lessen aanbiedt. >

15.11.10

Wajong & Werk... Werkt dat voor jou?
'Den Haag' wil dat iedereen in de samenleving meedoet, het liefst met een betaalde baan. Ook Wajongers. Daarom is het beleid het afgelopen jaar meer in die richting veranderd en wordt vooral gefocust op wat je wel kunt (in plaats van wat je niet kunt). >

12.11.10

Chronisch zieke ziet steeds vaker de praktijkondersteuner in plaats van de huisarts
Binnen de huisartsenpraktijk neemt de praktijkondersteuner steeds meer van de zorg voor chronisch zieken over van de huisarts. >

12.11.10

Meer mensen met arbeidshandicap bij gewone werkgevers
Werkgevers hebben vorig jaar meer mensen aangenomen met lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen (Wsw’ers). >

12.11.10

Moeilijk lerende kinderen krijgen vaste baan
De Hoge Brug, een Rotterdamse school voor speciaal onderwijs, is er voor het eerst in geslaagd twee leerlingen te begeleiden naar een vaste baan. Ze werken sinds kort in de kinderopvang. Daar helpen ze de leidsters met allerlei taken. >

12.11.10

Speciaal traject nadelig voor kind met beperking
Vaak wordt gedacht dat kinderen met een beperking beter geholpen zijn door speciale trajecten te volgen. Niets is minder waar. Het is goed voor hun maatschappelijke participatie dat zij zo veel mogelijk optrekken met leeftijdsgenootjes, stelt Inge Sleeboom. >

12.11.10

VNG met gemeenten in gesprek over Wajong
De VNG heeft met gemeenten gesproken over de toekomst van de Wajong. Het kabinet wil de Wajong onderbrengen in één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Gemeenten zien mogelijkheden, maar vinden het van belang dat aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. >

11.11.10

Coalitie blijft besparen op hulp zorgleerling
VVD en CDA houden ondanks kritiek van de oppositie vast aan de bezuiniging van op termijn 300 miljoen euro op de extra hulp aan leerlingen die moeilijk meekomen op school. >

11.11.10

Studenten met een handicap geven oordeel
Studenten met een functiebeperking (of ’handicap’) stuiten nog op onnodige belemmeringen. Docenten begrijpen vaak niet dat je extra tijd nodig hebt voor een tentamen – en dat de instelling daar zelfs een officiële regeling voor heeft. >

10.11.10

Wsw'ers bij Deli XL. 'Jullie hebben een mooi verhaal'
Kijk meneer, hier staat de drop. En daar, daar staat de melk. En de vla.’ Charles laat vol enthousiasme zijn werkplek zien aan staatssecretaris De Krom. >

09.11.10

Bezuinigingen op AWBZ treft lvg-groep
De nieuwe regering bezuinigt op de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten, de zogenoemde 'lvg-groep'. Er wordt de komende jaren fors gekort op de AWBZ (de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Dat heeft gevolgen voor duizenden mensen die van de regeling gebruikmaken. >

09.11.10

Meer uitval zorgleerlingen door bezuiniging passend onderwijs
Scholen in het voortgezet onderwijs verwachten dat door de bezuinigingen op Passend Onderwijs meer zorgleerlingen uit zullen vallen. Dit blijkt uit een ledenpanel van de VO-raad, de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs. >

08.11.10

Actieprogramma op eigen benen vooruit
Het Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! is in het najaar van 2008 van start gegaan. Het Actieprogramma is gericht op het invoeren van verbeteringen op het gebied van de inhoud en de organisatie van de zorg voor jongeren met chronische, somatische aandoeningen. >

08.11.10

Minister informeert CG-Raad over bezuinigingen op passend onderwijs
Donderdag 4 november informeerde minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) en haar topambtenaren de CG-Raad en andere ouderorganisaties over het kabinetsvoornemen om 300 miljoen te bezuinigen op Passend Onderwijs. Tegen deze bezuiniging heeft de CG-Raad grote bezwaren. >

05.11.10

ICF als kader voor beleid en dataverzameling in Nederland
CrossOver en TNO organiseren vandaag een verkennende bijeenkomst rond het gebruik van ICF als kader om de arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking in Nederland in beeld te brengen, met daarbij de factoren die van invloed zijn op de arbeidsparticipatie. >

05.11.10

Jetta Klijnsma: ‘Er blijft altijd een groep waar geld bij moet’
Jetta Klijnsma, oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staat symbool voor participatie en inclusie. Iedereen moet mee kunnen doen, ook met een beperking. Klijnsma (PvdA) zit nu in de Tweede Kamer en krijgt een andere portefeuille. ‘Ik zal me altijd inzetten voor inclusie.’ >

05.11.10

Lobby Wajongers Centraal over regeerakkoord
Hoe de invulling van het regeerakkoord er voor de Wajong precies uit zal zien is nog niet bekend. Er zijn plannen om de Wajong minder toegankelijk te maken, om Wajongers die (na herkeuring) niet volledig arbeidsongeschikt zijn verklaart in de bijstand te zetten, om de Wajong uitkeringen te verlagen en om de uitvoering in de toekomst door gemeentes te laten doen in plaats van het UWV. Verder dreigen er herkeuringen voor alle Wajongers en zal er alleen begeleiding zijn voor de meest kwetsbare groepen, de rest moet zelf maar aan het werk zien te komen. Lees ook het artikel veranderingen in de Wajong. >

05.11.10

Overstappen; transities van chronisch zieke jongeren
Woensdag tijdens het NVK-congres in Eindhoven werd een lezing gehouden door Drs. AnneLoes van Staa (MD, MA) - lector Instituut voor Gezondheidszorg, Kenniskring Transities in Zorg. >

05.11.10

VNG wil snel afspraken over mensen met grote afstand tot arbeidsmarkt
Gemeenten kunnen en willen verantwoordelijkheid nemen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De VNG wil daarover snel afspraken maken met kabinet, sociale partners en onderwijsinstellingen. >

04.11.10

RuG-student als oppas bij kinderen met stoornis
Studenten van de opleiding orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) passen op in gezinnen met een kind met een psychiatrische stoornis. >

03.11.10

Arbeidsparticipatie van Wajongeren beter, door ondersteuning op het werk van “Harrie”
Één op de tien Wajongeren wordt bijna volledig arbeidsongeschikt verklaard. Dat betekent dat 90% wel aan het werk kan! Uit onderzoek van Vilans en CNV Jongeren blijkt dat collega’s die een Wajonger ondersteunen met hun dagelijkse werkzaamheden een positief effect hebben op de arbeidsparticipatie van Wajongeren. Daarom roepen CNV Jongeren en Vilans de ideale Wajong-collega in het leven: Harrie! >

03.11.10

Diversiteitsprijs 2010
De MOVISIE Diversiteitsprijs bekroont jaarlijks een project dat invulling geeft aan diversiteit op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Het project Onbeperkt actief – Onbeperkt Meedoen van Raster Welzijn uit Deventer is de winnaar van de Diversiteitsprijs 2010. Het thema was Léven met beperkingen: meedoen voor mensen met een chronische ziekte of een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. >

03.11.10

Past het onderwijs?
Kennis & Innovatiecentrum CrossOver heeft de ervaringen van jongeren met een beperking met het onderwijs in kaart gebracht. Geïnventariseerd is welke ervaringen zij hebben met hulp op school, welke hulp of ondersteuning gemist werd, wat anders en beter kon. Maar ook wat bevorderende factoren waren voor een plezierige en succesvolle schooltijd - en hoe de school hen heeft voorbereid op een vervolgstudie of werk. >

03.11.10

Wajongers op zoek naar werk tijdens Week Chronisch Zieken
Tijdens de Week Chronisch Zieken 2010, van 5 tot 13 november a.s., organiseert UWV WERKbedrijf op een groot aantal Werkpleinen in Nederland activiteiten voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Met onder andere banenmarkten, workshops en voorlichtingsbijeenkomsten wil het WERKbedrijf werkgevers en arbeidsgehandicapten bij elkaar brengen. >

02.11.10

"Werkgevers weigeren werknemers van sociale werkplaatsen in dienst te nemen"
Ria Cats Utrecht Werkgevers staan niet te springen om werknemers met een indicatie voor de sociale werkplaatsen in dienst te nemen. Dat doorkruist het streven van het kabinet-Rutte om de instroom in de sociale werkvoorziening (SW) stevig in te dammen en mensen met een arbeidsbeperking onder een regulier contract te laten werken. Dat zegt voorzitter Joan Leemhuis-Stout van Cedris, ... >

02.11.10

Cedris: Meer mensen met arbeidshandicap aan de slag bij gewone werkgevers
Ondanks de economische crisis zijn in 2009 méér mensen met lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen (Wsw’ers), aan de slag gekomen bij gewone werkgevers. In 2009 werkte 28 procent van de Wsw’ers met subsidie en begeleiding bij een gewone werkgever (vergelijk: 26 procent in 2008) in plaats van intern in het SW-bedrijf. Dat blijkt uit de branchecijfers over 2009 die Cedris, de brancheorganisatie van SW-bedrijven, vandaag bekend maakte. >

02.11.10

Dove kinderen ontwikkelen zich emotioneel anders
Als dove 12-jarige kinderen wordt gevraagd wat verrast of nieuwsgierig betekent, kan tweederde niet aangeven wanneer je een dergelijke emotie voelt. Ze kunnen ook geen omschrijving geven van de emotie. De meeste horende leeftijdsgenootjes wel. >

02.11.10

Greet Prins voorspelt chaos in gehandicaptenzorg
De kabinetsplannen met zorg voor verstandelijk gehandicapten gaan voor chaos zorgen. Dit voorspelt Philadelphia-directeur Greet Prins. >

02.11.10

Minder Wajong door meer maatschappelijke participatie op jonge leeftijd
Als kinderen met een beperking op jonge leeftijd al in de maatschappij participeren dan zal het aantal jongeren dat afhankelijk is van een uitkering afnemen. Dit blijkt uit het vandaag gepresenteerde onderzoek ‘Meedoen leer je door mee te doen’ van ZonMw en Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver. Het onderzoek, uitgevoerd door H&S consult, brengt in kaart of en op welke wijze er bij de zorg voor deze kinderen (0-12 jaar) aandacht is voor toekomstige maatschappelijke participatie. >

02.11.10

Zorg voor chronisch zieken moet hervormen
De zorg voor chronisch zieken moet drastisch hervormen. Dat vindt hoogleraar chronische zorg Bert Vrijhoef. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel