CrossOvernieuws

maart

01.04.10

Arbeidsongeschikten niet meer begeleid
Honderdduizenden arbeidsongeschikten zullen dit jaar niet meer door uitkeringsinstituut UWV aan werk worden geholpen, omdat het daarvoor beschikbare budget vorig jaar is overschreden.Alleen als ze zelf hun vinger opsteken mogen we helpen, zegt directeur Joop Linthorst van het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen vandaag in een vraaggesprek met NRC.nl. >

30.03.10

Enthousiasme over één regeling kansarmen groeit
Ruim honderd Divosa-leden en andere belangstellenden van partnerorganisaties grepen vrijdag 26 maart de studiebijeenkomst aan om hun mening te geven over de Divosa-voorstellen om te komen tot één regeling voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vragen waren er ook. >

30.03.10

Ondernemerschap lonkt voor vrouwen met handicap
Er is een nieuwe site in de lucht. www.wordt-ondernemer.nl wil mensen met een (arbeids)handicap laten zien dat het goed mogelijk is om als zelfstandige aan de slag te gaan, ook al heb je een handicap. >

29.03.10

Bezuinigingen in Passend Onderwijs
Zoals al eerder bericht (15 februari jl.) is het ministerie van plan om per 1 augustus 2010, dus het komende schooljaar, een tweetal bezuinigingen door te voeren. >

29.03.10

Maatregelen voor toegankelijk onderwijs
Eenvoudiger en betere afstemming van wet- en regelgeving, bundeling van kennis en duidelijke richtlijnen voor onderwijsinstellingen. Dat zijn enkele van de aanbevelingen die de commissie-Maatstaf heeft gedaan aan staatssecretaris Van Bijsterveldt om het hoger onderwijs beter toegankelijker te maken voor studenten met een functiebeperking. >

29.03.10

Wajongere loopt een dagje mee met 2e kamerlid
Wajongere Klaas Woltinge uit Hoogeveen kreeg onlangs een bijzonder kijkje achter de schermen van de Tweede kamer tijdens een bezoek aan GroenLinks-kamerlid Tofik Dibi. Een bezoek dat was bedoeld om de mogelijkheden van Wajongers onder de aandacht te brengen. >

29.03.10

Zorgen dat het werkt
Dr. Huub Pijnenburg heeft op 25 maart het ambt als HAN-lector voor het Lectoraat Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd aanvaard. Aan de installatie ging een druk bezocht symposium vooraf waarin Jo Hermanns, Giel Hutschemaekers, Adri van Montfoort en Tom van Yperen uiteenlopende aspecten van het lectoraatsthema belichtten. >

25.03.10

Ik heb wat, krijg ik ook wat?
In deze publicatie (versie 2010) vindt u informatie over de mogelijkheden om compensatie te krijgen voor hoge zorgkosten. >

24.03.10

Duits congres: Übergangsmanagement Schule - Beruf
Lees alles over de bijeenkomst in Duitsland >

24.03.10

Engelse ouders krijgen contactpersoon bij CJG
Engelse ouders krijgen al tijdens de zwangerschap een vast contactpersoon aangewezen in het Childrens Centre, de Engelse variant van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). >

24.03.10

Gemeentes in de startblokken voor Jong Lokaal Bokaal
NJR en het programmaministerie voor Jeugd en Gezin hebben het startschot gegeven voor de derde editie van de Jong Lokaal Bokaal, de hoofdprijs voor gemeentes die zich inzetten voor jongerenparticipatie. >

24.03.10

SW-medewerkers aan de slag
Ruim 250 sw-medewerkers worden komend anderhalf jaar voorbereid op en opgeleid voor een duurzame baan in het reguliere bedrijfsleven. Dit gebeurt binnen het project Sociale Werkvoorziening Binnenstebuiten, wat een samenwerking is tussen vijf sw-bedrijven en KCH Human Capital Management (HCM). Bij het realiseren van de werkplekken is de vraag vanuit het bedrijfsleven uitgangspunt. >

23.03.10

Index voor Inclusie
Bij innovatieprocessen in het onderwijs werkt Perspectief met de Index voor Inclusie een gereedschapskist voor het werken aan een welkome en inclusieve school. Deze gereedschapskist kan op verschillende manieren ingezet worden om te komen tot een passende leeromgeving voor elk kind op school. >

23.03.10

Minister Donner reikt eerste Wajong adviesvoucher uit aan MKB-er
Een mkb-bedrijf dat een wajonger aan de slag wil helpen, kan bij de organisatie Agentschap NL een gratis adviesvoucher aanvragen. Minister Donner van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag de eerste voucher uitgereikt aan een mkb-werkgever. >

22.03.10

Bedrijfsleven tegen gehandicaptenquotum
Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland voelen niks voor het voorstel van SP-leider Roemer om bedrijven te verplichten een bepaald aantal gehandicapten in dienst te nemen. Een verplichting is overbodig omdat steeds meer bedrijven mensen met een handicap aannemen en leidt alleen maar tot onnodige bureaucratie. >

22.03.10

Foute intelligentietest oorzaak explosie Wajong-autisten
Sinds het begin van dit decennium is het aantal autisten dat door de overheid levenslang arbeidsongeschikt wordt verklaard schrikbarend gestegen. En de vraag waarom dit het geval is, blijft vooralsnog onbeantwoord. Zijn er daardwerkelijk meer autisten dan vroeger, of is de maatschappij dusdanig veranderd dat er meer oog is voor pluriformiteit ten nadele van de individualiteit? >

19.03.10

Al 17 deelnemers project 'Toonaangevende werkgevers'
Zeventien toonaangevende bedrijven creëren werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Recent gaven de Bijenkorf, Van Gansewinkel en VDL al aan binnen hun bedrijf ruimte te willen maken voor mensen met een beperking. >

19.03.10

Boekhoud nieuwe lector pedagogiek beroepsonderwijs
Piet Boekhoud is sinds 1 maart lector Pedagogiek van het beroepsonderwijs aan de Hogeschool Rotterdam. Hij gaat onderzoek doen naar het belang van docenten voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. >

19.03.10

Een baanloos bestaan
De betekenis van werk voor werklozen, arbeidsongeschikten en werkenden. In Nederland is een grote groep mensen werkloos of arbeidsongeschikt. Wat betekent het voor hen om niet te werken? >

19.03.10

Pas op de plaats voor Passend Onderwijs
Donderdag 11 maart heeft de Tweede Kamer Passend Onderwijs controversieel verklaard. Met name de SP en de VVD hebben ervoor gekozen nu in de Tweede Kamer niet verder te gaan met de bespreking van Passend Onderwijs. >

18.03.10

Herstelgericht werken in detentie positief voor jonge daders
Herstelgericht werken, zoals wordt aangeboden in justitiële jeugdinrichting Teylingereind, heeft een positief effect op de jeugdige daders en de inrichtingscultuur. Het geeft jongeren inzichten in hun gedrag en mogelijkheden te werken aan herstel van de schade die zij aangericht hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. >

18.03.10

Verplicht bedrijven gehandicapten in dienst te nemen
Bedrijven moeten verplicht worden om gehandicapten in dienst te nemen. Doen ze dit niet dan krijgen ze een boete. Dit stelt de nieuwe SP-leider Emile Roemer tegenover NU.nl."We moeten vaststellen dat het softe beleid met stimuleringsregelingen niet werkt. Dus is dwang nodig", stelt hij. >

17.03.10

Donner: ingrepen sociale zekerheid bekijken
Maatregelen in de sociale zekerheid zullen volgens demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) zeker overwogen moeten worden, als er 29 miljard euro bezuinigd moet worden. >

17.03.10

Ggz-cliënt onvoldoende in beeld bij gemeenten
Deze conclusie kwam onder andere naar voren uit het eindevaluatierapport 'Op weg met de Wmo' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Veel van de conclusies uit het rapport zijn niet nieuw. GGZ Nederland heeft zich hard gemaakt voor het meenemen van de ggz doelgroep in deze evaluatie en is blij dat deze feiten nu op tafel liggen. De volgende stap is het verbeteren van de WMO als participatiewet. >

17.03.10

Wajong kennisbus toert door vier steden
De zogeheten Wajong Kennisbus toert dinsdag door Rotterdam en omgeving. De bedoeling van de trip is lokale partijen bij elkaar te brengen en zo oplossingen te vinden voor de knelpunten die jonggehandicapten ondervinden bij het zoeken naar een baan. Na Rotterdam komen Dordrecht, Utrecht en Gouda aan de beurt. >

17.03.10

Wajongers niet verbaasd over conclusie CPB
Mensen met een Wajong-uitkering of die er een willen aanvragen zijn niet verbaasd over de conclusie van het Centraal Planbureau (CPB) dat er nog veel schort aan deze sociale voorziening. De Wet Wajong zorgt voor een uitkering voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn. >

16.03.10

Re-integratiegeld 2010 bijgesteld
Het budget van het UWV voor inkoop van re-integratietrajecten om werklozen aan de slag te helpen in 2010 wordt aangepast van 126 mln naar 161 mln euro. >

16.03.10

Tien speerpunten van de gehandicaptenzorg
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010 zijn politieke partijen bezig om hun verkiezingsprogramma's te schrijven. De VGN heeft deze gelegenheid aangegrepen en heeft alle politieke partijen aangeschreven om de tien speerpunten van de gehandicaptenzorg onder de aandacht te brengen. >

16.03.10

Toegankelijkheid hoger onderwijs
Het hoger onderwijs moet beter toegankelijk worden voor studenten met een functiebeperking. Om dit voor elkaar te krijgen stelt demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt voor de wet te wijzigen. Ze wil dat de toegankelijkheid voor gehandicapte studenten een van de elementen wordt waaraan een instelling wordt getoetst om accreditatie te verkrijgen of te behouden. >

16.03.10

Veel jongeren actief in verenigingsleven
Zes op de tien jongeren tussen 12 tot 25 zijn actief in het verenigingsleven. Ruim vier op de tien doen bovendien vrijwilligerswerk, bijna net zo veel als hogere leeftijdsgroepen. Jongeren doen wel minder aan mantelzorg: ze geven minder informele hulp aan zieken, buren, familie, vrienden of bekenden. >

15.03.10

Dyslexie in het mbo eindelijk onderkend
Tijdens de landelijke taaldag Taal is cruciaal: de verbinding centraal! Op 12 maart kreeg Directeur BVE Jeanette Noordijk het eerste exemplaar van het Protocol Dyslexie mbo overhandigd door Sui Lin Goei, docent-onderzoeker aan het Onderwijscentrum VU. >

15.03.10

Hersenstichting zoekt werkgevers met voorbeeldfunctie
De Hersenstichting looft jaarlijks de Hersenbokaal uit. Dit is een prijs voor werkgevers die een werknemer met een hersenaandoening in dienst hebben en goede maatregelen hebben getroffen om deze werknemer een passende plek te bieden. >

15.03.10

Wajong Kennisbus rijdt jongeren met een Wajong naar een toekomst
Jonggehandicapten willen ook een leuke baan, goede zorg en een fijne thuishaven, maar dit is voor deze jongeren niet altijd even makkelijk. De Wajong Kennisbus gaat ook dit jaar vanaf 16 t/m 25 maart 2010 het land in om dat te onderzoeken. >

12.03.10

Begrip en zorg over prioriteiten bij UWV
Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten, heeft begrip voor de keuzes die het UWV maakt ten aanzien van de re-integratie-inspanningen voor nieuwe WWers. >

11.03.10

In eigen hand
Persoonsgebonden budgetten (pgb's) voor reïntegratie werken. Hoewel de kosten wat hoger zijn en de trajecten vaak wat langer duren, leiden trajecten waar klanten zelf de regie over hebben tot een hogere uitstroom naar betaald werk. >

10.03.10

Steeds meer verstandelijk gehandicapten?
De afgelopen jaren is de vraag naar zorg door verstandelijk gehandicapten sterk gegroeid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft, mede op verzoek van het ministerie van VWS, het aantal verstandelijk gehandicapten die zorg vragen in kaart gebracht. >

09.03.10

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid van start
Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), tot nu toe onderdeel van het RIVM, gaat verder als onafhankelijk instituut onder de vlag van ActiZ en GGD Nederland. Dat meldt ActiZ donderdag op haar website. >

09.03.10

Nieuwe website Wajongers Centraal
Het nieuwe jaar betekende voor Wajongers Centraal een nieuw begin. De successen van 2009 heeft hen geïnspireerd om nieuwe activiteiten te ontplooien. Het thema van de nieuwe website is projecten door en voor Wajongers. Lees er alles over op de nieuwe website. >

08.03.10

Vacaturekrant.nl werkt samen met Valid People
Valid People, de vacaturebank voor gehandicapten en chronisch zieken gaat nauw samenwerken met Vacaturekrant.nl en Carp, beide onderdeel van Telegraaf Media Nederland. Op deze manier kunnen veel meer mensen met een lastig lichaam, zowel hoger als lager opgeleiden, profiteren van een ruimer vacatureaanbod om een baan te komen. >

08.03.10

VNG: Uitvoering sociale zekerheid kan eenvoudiger
De aanpak van reïntegratie van mensen met een uitkering kan effectiever en goedkoper. Voorwaarde is dat er één aanpak komt voor alle mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, gemeenten op grote schaal met elkaar samenwerken en ministeries gemeenten niet beoordelen op hoe ze iets bereiken maar op wat ze bereiken. Dat is het advies van de VNG aan de werkgroepen die bekijken hoe er structureel 35 miljard euro kan worden bezuinigd. >

08.03.10

Wajong adviesvouchers
Sinds begin 2010 is het voor MKB bedrijven mogelijk om hun organisatie kosteloos te laten voorzien van advies over de mogelijkheden van Wajongeren. >

08.03.10

Wajongwerkt.nl
CNV Jongeren en het UWV hebben samen een website ontwikkeld om te laten zien dat Wajong werkt! Hier is zowel veel informatie te terug te vinden als aansprekende praktijkvoorbeelden. >

04.03.10

Probleemjongere aan het werk met jobcoach die samenwerkt
Jobcoaches kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het aan het werk komen en blijven van jongeren met ernstige gedragsproblemen. Vooral het verhogen van het zelfvertrouwen en het verbeteren van het werkgedrag dragen bij aan een betere positie van deze jongeren op de participatieladder. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel