CrossOvernieuws

juli

29.07.10

Klink vindt monitoren wachtlijst pgb-AWBZ onnodig
Per Saldo heeft van het ministerie van VWS begrepen dat het niet gaat monitoren welke mensen door de wachtlijst pgb-AWBZ in de problemen komen. Dit had minister Klink in het debat van 1 juli wel toegezegd. >

29.07.10

Uitgaven AWBZ in tien jaar driekwart toegenomen
De uitgaven aan de volksverzekering AWBZ zijn de afgelopen tien jaar met bijna driekwart toegenomen. Dat blijkt uit cijfers, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd. >

27.07.10

Mijlpaal voor de SRA: een nieuwe gedragscode
Vanaf 1 oktober 2010 werkt de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) met een gloednieuwe gedragscode. De nieuwe code is een mijlpaal voor de SRA, een belangrijke stap in de professionalisering van de beroepsgroep arbeidsdeskundigen. >

23.07.10

10 miljoen voor zorgleerlingen
Een deel van de leerlingen die extra zorg op school nodig hebben, krijgt door de wijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten minder of geen persoonsgebondenbudget (pgb). Het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) stelt voor die leerlingen jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar, meldt het Platform VG. >

19.07.10

Gemeenten nemen meer gehandicapten aan
Steeds meer gemeenten blijken bereid om mee te doen aan een proef om mensen met een arbeidshandicap, aangeboren of door een ongeluk verkregen, in dienst te nemen. Grote bedrijven als Philips, NUON, NS en KPN gingen de gemeenten al voor. >

19.07.10

Veel belangstelling van gemeenten voor proef om meer mensen met beperking aan de slag te helpen
Aan een proef waarbij bedrijven mensen met een beperking en een WWB-uitkering via zogenoemde loondispensatie een baan kunnen bieden, doen 32 (samenwerkingsverbanden van) gemeenten mee. >

14.07.10

Weer aan het werk via de zorgboerderij
Gemeenten en instellingen zien steeds meer het belang in van een zogenoemde zorgboerderij: een boerenbedrijf waar mensen met een zorg- of hulpvraag een waardevolle dagtaak vinden. Zorgboerderijen bieden mensen uit de sociale werkvoorziening nieuwe kansen. Maar ook aan agrarische ondernemers door verbreding van hun onderneming. >

13.07.10

UWV neemt werkzoekende jongeren aan als trainee
UWV WERKbedrijf stelt vanaf maandag 12 juli ruim honderd vacatures open voor afgestudeerde jongeren zonder werkervaring. Het gaat om traineeplaatsen van een jaar. De jongeren gaan hun leeftijdsgenoten ondersteunen bij het vinden van een baan of een opleiding. Ze nemen het stokje over van een eerste groep van honderd trainees die afgelopen najaar bij UWV aan de slag ging. Destijds was er een run op de opleidingsplaatsen: dertienhonderd kandidaten meldden zich aan. >

13.07.10

Verder onderzoek naar effectiviteit van re-integratie
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de effectiviteit van re-integratie door gemeenten en UWV verder onderzoeken. Er zijn wel veel gegevens over kosten en resultaten van re-integratie, maar het is moeilijk aan te geven in hoeverre juist een re-integratietraject mensen aan het werk helpt. >

13.07.10

Walkantproject: autistische jongeren met zorg naar school
Er zijn autistische jongeren (12-18 jaar) voor wie het huidige aanbod binnen het cluster 4 VSO onderwijs nog niet passend genoeg is. Zij kunnen niet voldoen aan het gewenste niveau van zelfstandigheid, sociale competentie, en schools perspectief. >

12.07.10

Ruim 30.000 "hits" in jongerenverwijsindex
Tot nu toe zijn door hulpverleners die met jeugd werken, zoals medewerkers van politie, onderwijs, gemeenten en huisartsen, meer dan 150.000 meldingen gedaan bij de zogeheten Verwijsindex Risicojongeren. >

08.07.10

Proef: meer arbeidsgericht onderwijs gehandicapten
In vier regio's start komend schooljaar op scholen voor het speciaal onderwijs een proef om jongeren met een handicap beter naar de arbeidsmarkt te begeleiden. De proef wordt gehouden op tien scholen in Noord-Nederland, Nijmegen, Arnhem en Midden-Nederland. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken. >

06.07.10

Ontwikkeling jeugdwerkloosheid vraagt de aandacht, campagne richt zich op loze momenten jongeren
In een nieuwe campagne die vandaag van start gaat, richt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich op de loze momenten van jongeren. Jongeren worden met de campagne geprikkeld om tijdens zon moment even stil te staan bij hun toekomst. Bijvoorbeeld in de rij voor de kassa, tijdens het tanken of bij het bakken van een eitje. >

06.07.10

Zes miljoen voor ondernemende onderwijsprojecten
Om ondernemerschap bij jongeren en studenten een impuls te geven, gaat vanaf 1 augustus de nieuwe ronde van de regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen van start. Voor deze regeling stelt het ministerie van OCW samen met de ministeries van EZ en LNV zes miljoen euro beschikbaar. >

05.07.10

Regelingen passend onderwijs gepubliceerd
Een gewijzigde en een nieuwe subsidieregeling voor passend onderwijs zijn op 21 juni gepubliceerd in de Staatscourant. Het gaat om subsidies die scholen krijgen om leerlingen met een extra behoefte aan ondersteuning zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs te houden. Schoolbesturen zijn verplicht een zo goed mogelijk zorgaanbod te bieden. In de gewijzigde regeling zijn sommige subsidiemogelijkheden beëindigd en andere verlaagd. >

01.07.10

Partijen eens over Convenant bezuinigingen speciaal (basis)onderwijs
CNV Onderwijs, de andere sociale partners en de minister van OCW zijn het eens over het flankerend beleid bij de bezuinigingen op de leerlinggebonden financiering (lgf) in het speciaal (basis) onderwijs. CNV Onderwijs informeerde u hier al eerder over via de Nieuwsbrief 'Personeel en zwakke leerlingen mogen niet de dupe worden'. >

01.07.10

Toename zorgstudenten in hoger onderwijs
Het Brabants Dagblad meldt dat er steeds meer zorgstudenten hoger onderwijs volgen, terwijl er geen overheidsgeld beschikbaar is om voorzieningen voor de studenten te treffen. Het gaat voornamelijk om studenten met autisme of dyslexie. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel