CrossOvernieuws

december

31.12.10

Aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van chronisch ziek zijn
Voor mensen met een chronische ziekte of blijvende gezondheidsbeperking is het moeilijker om betaald werk te vinden, zeker wanneer de economie tegen zit en er weinig vacatures zijn. Hebben ze een baan, dan valt het dikwijls zwaar om het werk vol te houden. >

31.12.10

Volkskrant: Je weet heel goed dat je fout zit
"Reïntegratieprojecten voor probleemjongeren zijn duur en succes is niet gegarandeerd. Rachid is er wel blij mee. Hij heeft genoeg van gestolen geld; tegelzetter wil hij worden." >

31.12.10

Wethouder ontevreden over prestaties Flex College
Het Flex College in Nijmegen, dat jaarlijks ongeveer 300 dreigende schooluitvallers in het reguliere voortgezet onderwijs en het roc opvangt, moet betere resultaten gaan boeken. Wethouder Henk Beerten van onderwijs vindt dat. >

23.12.10

Jaarcijfers Actieplan:100.000 jongeren geplaatst. Staatsecretaris De Krom:'Aanpak jeugdwerkloosheid helpt!'
In het eerste jaar van het Actieplan Jeugdwerkloosheid hebben 100.000 jongeren een baan, een stage of een leerwerkplek gevonden. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de dertig arbeidsmarktregio’s die staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. >

23.12.10

Leer- en werkplicht WIJ schrikt jongeren af
Ruim een jaar na de inwerkingtreding van de Wet investeren in jongeren (Wij) zijn er nog twijfels over het bereik van de wet. De leer- en werkplicht die in de wet is opgenomen, schrikt jongeren af en over het aantal jongeren dat zich helemaal niet meldt, durven betrokkenen niets te zeggen.Dat blijkt uit eerste, voorzichtige evaluaties van en rapportages over de wet door enkele gemeenten die verplicht zijn te werken met de wet. >

23.12.10

Regels zitten participatie in de weg
De gedachte dat iedereen moet meedoen aan de samenleving en een plekje moet vinden op de arbeidsmarkt wint meer en meer terrein. Maar volgens Aletta Winsemius en Marjet van Houten van Movisie bestaat er in de praktijk heel veel onduidelijkheid hoe dat participatiebeleid moet worden ingevuld. Met hun boek Participatie ontward proberen ze de zaken helder te krijgen. >

23.12.10

Wetsvoorstel maakt werk UWV veel eenvoudiger
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel'Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving’aangenomen. De wet zorgt voor vereenvoudiging en harmonisatie op het gebied van premieheffing voor werknemersverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsregelingen. >

23.12.10

Zelfstandigheid moet het doel zijn
Gaat Nederland het VN-vedrag binnenkort ratificeren? Of stelt Rutte-1 het uit? De Coalitie voor Inclusie wil dat eerste. Voorzitter Hans Kröber en penningmeester Willem de Gooyer vertellen waarom het verdrag zo belangrijk is en wat de gevolgen ervan zijn voor gemeenten en Wmo-raden. >

22.12.10

Gemeenten willen nieuwe taken niet uitvoeren met bezuiniging
De jeugdzorg, Wajong en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Steeds meer gemeenten willen deze nieuwe taken niet gaan uitvoeren als die gepaard gaan met een bezuiniging. Na Etten-Leur sluiten zeker tien gemeenten zich aan bij het verzet tegen de plannen. >

22.12.10

Van recht op jeugdzorg naar plicht tot opvoeden
Het kabinet-Rutte heeft in het regeerakkoord ingrijpende wijzigingen van het jeugdstelsel aangekondigd. Alle taken van de jeugdzorg zullen gefaseerd worden overgeheveld naar de gemeenten, inclusief de gesloten jeugdzorg, de jeugdbescherming en de jeugd-ggz. De Centra voor Jeugd en Gezin worden de toegang voor alle jeugdzorg van de gemeenten. >

21.12.10

Inclusief onderwijs nog nooit zo dichtbij
Toegang van alle kinderen met een handicap tot het 'gewone' onderwijs is nog nooit zo dichtbij geweest. Zo berichtte Robin Gerrits in de Volkskrant. "Het door Nederland ondertekende VN-Verdrag voor de Rechten van de Mens spreekt zich namelijk in artikel 24 duidelijk uit voor dit zogeheten inclusief onderwijs." >

17.12.10

Uit de bijstand door empowerment
Re-integratie van bijstandscliënten naar betaald of onbetaald werk lijkt onbereikbaar. Met de traditionele aanpak verdwalen cliënten in het doolhof van institutionele gangen van de Sociale Dienst. Maatschappelijke Activeringscentra (MAC’s) pakken het anders aan. >

15.12.10

9 ton voor onderzoek naar gedragsproblemen kinderen op basisscholen
Bijna 900.000 euro stelt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar voor onderzoek naar gedragsproblemen van kinderen op basisscholen. Het lectoraat Maatwerk Primair van de lerarenopleiding basisonderwijs van Windesheim Flevoland (Pabo Almere) is een van de coördinerende onderzoekspartijen. >

15.12.10

Commissie Werk en Inkomen komt met randvoorwaarden voor één regeling
De VNG-commissie Werk en Inkomen heeft in haar vergadering van 9 december gediscussieerd over één regeling onderkant arbeidsmarkt. De commissie steunt de plannen voor één regeling, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Een van de basisvoorwaarden is in ieder geval dat gemeenten zelf moeten gaan over de instrumenten die ze inzetten, of dat nu loondispensatie of loonkostensubsidie is. >

15.12.10

Eerste Kamer komt op voor patiëntenverenigingen en Wajongers
Dit kabinet wil bezuinigen op patiëntenorganisaties. De Eerste Kamer heeft vandaag een motie aangenomen, waarin wordt uitgesproken dat deze bezuinigingen niet mogen leiden tot het verdwijnen of ernstig verzwakken “van organisaties die de positie van de patiënt versterken.” >

15.12.10

Gemeente Etten-Leur wil Wajong en AWBZ niet uitvoeren
Etten-Leur gaat de nieuwe door de regering opgelegde taken als de Wajong, Jeugdzorg en de AWBZ niet uitvoeren als er geen extra middelen beschikbaar komen. Dat heeft de gemeenteraad van Etten-Leur gisteravond unaniem besloten, nadat de PvdA in Etten-Leur hierover een motie had ingediend. >

15.12.10

Mbo blijft zich inzetten tegen jeugdwerkloosheid
De mbo-instellingen bekijken momenteel de mogelijkheden om de advies- en begeleidingsactiviteiten van School ex ook in de komende jaren binnen de scholen voort te zetten, in overleg met regionale partners (UWV, hogescholen, gemeenten). Op een afsluitende bijeenkomst met de leden (School ex-coördinatoren, loopbaanbegeleiders en alumnicoördinatoren) is dit besproken, zo meldt de MBO Raad. >

14.12.10

Aan de slag voor Wajong’ers en Wsw’ers
Meer banen voor Wajong’ers en Wsw’ers, dat is het streven van MVO Nederland, Divosa en een flink aantal samenwerkende partijen. Een betere samenwerking met het bedrijfsleven is daarvoor noodzakelijk. >

13.12.10

WajongWijzer.nl geeft antwoord op vragen werkgevers
Waar vind ik een Wajonger? Wat zijn de voordelen? Hoe creëer ik een passende functie? Een greep uit de vragen van werkgevers over Wajongers. De antwoorden op deze vragen zijn vanaf nu te vinden Wajongwijzer.nl. De website is ontwikkeld door de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in samenwerking met Kennis en Innovatiecentrum CrossOver en UWV, en biedt werkgevers concrete informatie over hoe je een Wajonger met succes in dienst kunt nemen en houden. >

10.12.10

Antwoorden op Kamervragen over de begroting SZW 2011
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geeft, mede namens de staatssecretaris van SZW, antwoord op de meer feitelijke vragen die door de Tweede Kamer zijn gesteld tijdens de eerste termijn bij de behandeling van de begroting van SZW 2011. >

10.12.10

Jeugdzorg naar gemeenten: een advies
Het overhevelen van jeugdzorg naar gemeenten is een van de kabinetsplannen om de effectiviteit van de jeugdzorg te verbeteren. De VNG liet een onafhankelijk advies maken over de gevolgen van de stelselherziening. Hoe gaan we ons als gemeenten voorbereiden op de komst van de jeugdzorg? In het voorjaar organiseert de VNG bijeenkomsten om hier met bestuurders over in gesprek te gaan. >

10.12.10

Kwetsbare mensen dupe regeringsbeleid
Van alle plannen van het kabinet zijn die voor mensen met een arbeidshandicap het meest schrijnend. Jonge gehandicapten en werknemers in de sociale werkvoorziening zien met zorg het bezuinigingsbeleid van kabinet Rutte tegemoet. >

10.12.10

Planning voor samenvoeging regelingen aan onderkant van de arbeidsmarkt
Bijgaand treft u de brief aan die staatssecretaris De Krom aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, met de planning voor de samenvoeging van de WWB/WIJ, Wsw en Wajong tot één regeling. Het streven is om de regeling per 1 januari 2012 in te voeren. In januari verschijnt een notitie met de hoofdlijnen en contouren van de nieuwe regeling. Wij houden u hiervan op de hoogte. >

09.12.10

'Eerst baan voor arbeidsgehandicapten'
FNV-voorzitter Agnes Jongerius doet donderdag een oproep aan het kabinet om eerst voor een baan te zorgen voor de mensen in een sociale werkplaats voordat op deze werkvoorziening kan worden bezuinigd. >

09.12.10

Drenthe proeftuin voor jeugdzorg
De twaalf gemeenten in Drenthe nemen vanaf 1 januari de jeugdzorgtaken over van de provincie. Speerpunt in het nieuwe beleid is dat jeugdigen en hun ouders snel en effectief dichtbij huis geholpen worden. Het nieuwe Drentse jeugdzorgbeleid dient als voorbeeld voor de rest van Nederland. >

09.12.10

Eén loket voor keuring arbeidshandicap
Het CDA wil dat gehandicapten voortaan nog maar te maken hebben met één loket waar beoordeeld wordt in hoeverre ze kunnen werken en of ze recht hebben op een bepaalde regeling. Tweede Kamerlid Mirjam Sterk van de regeringspartij gaat dit bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken voorstellen. >

09.12.10

Kamer bezorgd over kans op werk bij handicap
Een meerderheid van de Tweede Kamer is bezorgd over de kansen van gehandicapten op een baan, met geplande bezuinigingen op onder meer de sociale werkplaatsen en de Wajong. >

09.12.10

Passende werkgelegenheid en reintegratiehulp noodzaak
De plannen om de Wajong, sociale werkplaatsen en de bijstand tot een regeling om te vormen worden deze week in de Kamer besproken met de staatssecretaris van SZW. Volgens de CG-Raad kan die harmonisering alleen positieve effecten hebben als er passende werkgelegenheid en hulp bij re-integratie wordt geboden. Daarvoor pleit de CG-Raad in een brief aan de Tweede Kamer. >

09.12.10

Schokkende cijfers over koopkracht chronisch zieken
Chronisch zieken en gehandicapten met lage inkomens hebben de afgelopen jaren heel veel koopkrachtverlies geleden. Zij zullen in 2011 tussen de 180 en 1244 euro minder te besteden hebben dan mensen met vergelijkbare inkomens. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad roept het kabinet daarom op om deze groep bij komende bezuinigingen te ontzien. >

09.12.10

VN-verdrag bepaalt recht op inclusief onderwijs
In opdracht van de Coalitie voor Inclusie verschijnt vandaag van de hand van José Smits het rapport ‘Het VN-verdrag bepaalt: Alle kinderen hebben recht op inclusief onderwijs! >

09.12.10

VNG wil zorgvuldigheid bij regeling onderkant arbeidsmarkt
Staatssecretaris De Krom van SZW wil de Wwb, Wij, Wsw en Wajong per 1 januari 2012 samenvoegen tot één regeling. De VNG heeft in reactie daarop een brief gestuurd aan de staatssecretaris waarin de VNG benadrukt dat zorgvuldigheid en draagvlak van groot belang zijn. >

08.12.10

Mensen met verstandelijke beperking financieel hard getroffen
Platform VG maakt zich zorgen om de opeenstapeling van maatregelen die mensen met een verstandelijke beperking treft. In een brief aan de Tweede Kamer spreekt Platform VG onder andere de zorg uit over onder andere de TOG-regeling en de Wajong. >

08.12.10

PvdA wil 'gehandicaptenquotum' voor bedrijven
Om meer mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking aan het werk te krijgen, wil de PvdA een quotum instellen voor middelgrote en grote bedrijven. Als ondernemers dit niet nakomen, moeten ze een boete betalen van 5000 euro per gehandicapte werknemer die ze te weinig in dienst hebben. >

08.12.10

Reactie Paul de Krom op CDA Manifest 'onbeperkt aan het werk'
Staatssecretaris Paul de Krom heeft begin december gereageerd op het CDA-manifest 'Onbeperkt aan het werk', een aantal voorstellen om mensen met een beperking, waaronder Wajongers, aan een reguliere baan te helpen. Het is interessant leesvoer voor de bezorgde Wajonger. Bekijk de documenten hier: het CDA-manifest en de reactie van De Krom.(style="BACKGROUND: #ffffcc") >

08.12.10

Zorgboer professionaliseert met federatie
Zeshonderd van de ruim duizend zorgboeren in Nederland hebben zich verenigd in de Federatie Landbouw en Zorg. Doel van de federatie is de sector, die is voortgekomen uit vrijwilligerswerk, te professionaliseren met onder meer een opleiding, onderzoek en een nieuw keurmerk. >

07.12.10

“Bijzondere werknemers”; verhalen uit de sociale werkvoorziening
Eenentwintig mensen, werkzaam in of via de sociale werkvoorziening zijn geportretteerd in het boek “Bijzondere werknemers’ dat vandaag door de FNV en AbvaKabo FNV is gepresenteerd. >

07.12.10

Bonus voor baas die werkloze aanneemt
De SGP wil werkgevers een bonus geven als ze werklozen en gehandicapten met een uitkering in dienst nemen. Tweede Kamerlid Dijkgraaf van de SGP wil dit voorstellen bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken volgende week. „Bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn alleen verdedigbaar als de regering ook de plicht op zich neemt meer kansen op werk te creëren”, aldus Dijkgraaf. >

07.12.10

Gemeenten niet klaar voor arbeidsparticipatie
Gemeenten lijken onvoldoende voorbereid op de komst van mensen met een beperking die arbeidsmatig willen deelnemen aan onze samenleving. Dat staat in de nieuwe Movisie-publicatie 'Participatie ontward'. >

06.12.10

De Wiskunde achter de Wajong
Meer dan 200 duizend jongeren krijgen een Wajong-uitkering. Bijna al deze jonggehandicapten zijn volledig arbeidsgeschikt. Hoe is de toestroom te verklaren en wat doet de politiek? >

06.12.10

Divosa: Kabinet dreigt in eigen staart te bijten
In de aanloop naar de behandeling van SZW begroting, heeft Divosa de vaste Kamercommissie in een brief gewezen op de zorgen die er onder managers van sociale diensten leven. >

06.12.10

VGN deelt zorgen IGZ over licht verstandelijk gehandicapten
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) deelt de zorgen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over de zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking. In een rapport dat de IGZ donderdag 2 december publiceerde, stelt zij dat er te weinig wordt gelet op de sociale redzaamheid van deze zogenoemde LVG-cliënten, onder andere bij de indicatiestelling. De VGN was al van mening dat het IQ een slecht criterium is om de zorgbehoefte op in te delen. >

03.12.10

Convenant met MVO Nederland Divosa, UWV WERKbedrijf, Cedris en Boaborea
Meer Wajongeren en Wsw'ers aan regulier werk, door meer intensieve en efficiënte samenwerking tussen werkgevers en dienstverleners in re-integratie. Deze aanpak werd op 25 november bekrachtigd door de ondertekening van een convenant tussen MVO Nederland, Divosa, UWV WERKbedrijf, Cedris en Boaborea onder het motto: Wij werken aan werk voor iedereen. >

03.12.10

Goede start methode Youturn in justitiële jeugdinrichtingen
Sinds april werken alle justitiële jeugdinrichtingen met de basismethodiek Youturn. Doel ervan is jongeren goed voor te bereiden op een nieuwe start in de samenleving. Het Trimbos-instituut deed onderzoek naar de uitvoering van de methode. De eerste resultaten zijn positief, maar het kan nog wel beter. >

03.12.10

Weinig aandacht voor redzaamheid bij zorg verstandelijk gehandicapte
Bij het vaststellen van de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten wordt te weinig gelet op sociale redzaamheid. Daardoor ontstaan er risico’s voor de kwaliteit van de zorg en een veilige leefsituatie. Bij de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten zijn veel verschillende organisaties betrokken. Er is sprake van grote inzet en betrokkenheid van zowel zorgverleners als management. De samenwerking tussen de organisaties is echter niet goed geregeld. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). >

02.12.10

De Krom ontkent banenverlies in werkplaatsen
Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken ontkent dat er bij de sociale werkplaatsen zeker 30.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking verdwijnen. De linkse oppositie in de Tweede Kamer is daar zeer ongerust over, bleek in een Kamerdebat. >

02.12.10

Massaal tegen bezuiniging op Passend onderwijs
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad hebben schoolbesturen zich massaal uitgesproken tegen de aangekondigde bezuiniging van 300 miljoen op Passend onderwijs. De leden hebben een motie aangenomen, waarin dit nogmaals onderstreept wordt. De schoolbesturen geven aan dat de motie een opmaat is naar concrete acties. >

02.12.10

Minister handhaaft bezuiniging op passend onderwijs
De bezuiniging van 300 miljoen op passend onderwijs blijft gehandhaafd. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer van minister Marja van Bijsterveldt van OCW. De ingangsdatum van de wet voor passend onderwijs blijft 1 augustus 2012. >

02.12.10

Re-integratie effectiever door meer betrokkenheid cliënt
Het actief betrekken van de werkzoekende bij zijn of haar re-integratie vergroot de slaagkans van het traject. In het vandaag gepubliceerde advies ’Sturen op zelfsturing’ pleit de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) voor het meer inzetten van zelfsturing in de re-integratiepraktijk. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel