CrossOvernieuws

augustus

31.08.10

Contract betrekt ouders bij school en kind
Een contract moet ouders meer bij school betrekken en het schoolleven van kinderen verbeteren. Dat is het idee achter het ‘oudercontract’ dat de Besturenraad voor christelijke onderwijsinstellingen voorstelt. Ouders tekenen ervoor dat hun kind thuis ontbijt, op tijd op school is en in een rustige omgeving huiswerk kan maken. >

31.08.10

Meer reguliere arbeid voor leerlingen met gedragsstoornis
Op negen september aanstaande ontvangen Heliomare en REC 4.5 verschillende internationale vakmensen op het gebied van onderwijs en arbeidsintegratie tijdens het INTA symposium in Wijk aan Zee. INTA staat voor Integrale aanpak Toeleiding naar Arbeid en heeft tot doel de begeleiding van leerlingen met gedragsstoornissen naar een reguliere arbeidssituatie te verbeteren. >

31.08.10

Promotieonderzoek wijst op kwaliteiten autisme
Werkgevers kunnen voor bepaalde functies beter iemand mét dan zonder autisme aannemen. Veel volwassenen met autisme zijn goed in technisch-analytische taken, systematisch denken en redeneren. Ook zijn ze doorgaans perfectionistisch, maken ze weinig fouten en hebben ze oog voor detail. Annelies Spek onderzocht hoe al die talenten het best in kaart te brengen zijn. >

27.08.10

"Speciale scholen afschaffen"
Jos Bergkamp werkt op een instituut dat leerkrachten uit het basisonderwijs leert hoe ze om kunnen gaan met kinderen met gedrags- en leerproblemen.Jos Bergkamp geeft les aan leraren, remedial teachers en interne begeleiders uit het basisonderwijs. Hij geeft les op Fontys OSO, opleidingscentrum voor speciale onderwijszorg. Bovenal is Bergkamp een man met een missie: het afschaffen van de speciale scholen. >

27.08.10

FNV bondgenoten wil quotum Wajongers in bedrijven
Is het invoeren van een quotum dé oplossing om meer Wajongers aan het werk te krijgen? Vakbondsbestuurder Erica Hemmes van FNV bondgenoten vindt van wel. Zij reageert op het plan van minister Donner van Sociale Zaken om een half miljoen euro extra uit te trekken, zodat bedrijven meer (jong) gehandicapten in dienst gaan nemen. >

27.08.10

Ministeries krijgen gehandicapten niet aan werk
De overheid hamert er voortdurend op dat bedrijven meer mensen met een arbeidshandicap in dienst moeten nemen. Maar uitgerekend bij de rijksoverheid zelf schiet het daarmee niet erg op. >

27.08.10

Succesvol Wajongproject
Onlangs vond voor de eerste maal de diploma-uitreiking plaats van de deelnemers aan het Wajongproject van het Ronald McDonald Leerwerkbedrijf in samenwerking met het ROC van Amsterdam, ISS Facility Services en De Werkmeester. Van de 25 jongeren die in februari van dit jaar zijn begonnen, hebben afgelopen maand 20 jongeren hun examen gedaan, waarvan 18 hun diploma hebben ontvangen. >

27.08.10

Upside Down test vooroordelen over handicaps
Upside Down is een nieuw komisch televisieprogramma van de Evangelische omroep. Jongeren met een verstandelijke beperking halen grappen uit met bekende en onbekende Nederlanders om vooroordelen over handicaps te laten zien. >

24.08.10

Goede begeleiding en acceptatie op werkvloer essentieel voor Wajonger
'Je ziet dat hij zich in wil zetten en hard wil werken. Dan kun je het ook beter accepteren als het eens niet gaat zoals het zou moeten.' Het is van belang dat Wajongers zich geaccepteerd weten in hun werkomgeving, zodat de participatie van Wajongers verder wordt verhoogd en uitval wordt voorkomen. >

23.08.10

Oprichting nationaal instituut voor de rechten van de mens
Nederland krijgt een College voor de rechten van de mens. Het instituut wordt gecombineerd met de al bestaande Commissie gelijke behandeling.Dit staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad heeft ingestemd. >

23.08.10

Vacaturesite Wajong Werkt online
Wajongwerkt.nl is de vacaturesite voor werkgevers en Wajongers. Via deze site kunnen werkgevers en Wajongers elkaar vinden met de ondersteuning van UWV WERKbedrijf. >

20.08.10

'Probleemjongeren hebben baat bij zorgboerderij'
Jongeren die niet meer naar school gaan en thuis problemen hebben, zijn mogelijk gebaat bij een woonwerktraject op een boerderij. Uit een onderzoek onder zeventig jongeren met ernstige problemen, blijkt dat 69 procent na een half jaar op de boerderij weer naar school gaat, minder drugs gebruikt en minder gedragsproblemen heeft. >

20.08.10

De poort naar het licht
Met 'De poort naar het licht' heeft de 42-jarige Anne Vernooijs uit Amersfoort haar eerste jeugdboek geschreven. Zij is creatief therapeute van beroep, maar vanwege een chronische aandoening, kwam ze  in een rolstoel terecht en kon ze aanvankelijk haar beroep niet goed meer uitoefenen. Ze ging op zoek naar andere bezigheden en ging ze schrijven, tekenen en schilderen. >

20.08.10

Kleurenblindheid: een onnodige handicap
Het Verweij Jonker instituut heeft onderzoek gedaan naar de belemmeringen en de effecten ervan op het dagelijks leven van kleurenblinden. >

20.08.10

Lucille Werner Ridder
Lucille Werner mag voortaan als ridder door het leven gaan. De 42-jarige presentatrice werd woensdagavond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar inzet voor gehandicapten. Werner is zeer vereerd met haar lintje. >

20.08.10

Onderwijs aan dove kinderen: verbetering door cochleaire implantaten?
In 1989 is in Nottingham het Paediatric Cochlear Implant Programme gestart. Hierin worden medische, audiologische, oorheelkundige en orthopedagogische gegevens verzameld over de behandeling van doven met cochleaire implantaten. Een cochleair implantaat is een elektronische prothese die geluid omzet in elektrische pulsen die de gehoorzenuw stimuleren. >

20.08.10

Wallis Bird op Lowlands
Waarschijnlijk is de Ierse zangeres Wallis Bird (26) de enige gitariste op Lowlands 2010 die haar rechtshandige gitaar ondersteboven bespeelt. Het is het gevolg van een ongelukje in haar vroegste jeugd: op 1-jarige leeftijd raakte ze door een ongeluk enkele vingers van haar linkerhand kwijt. Een en ander is goed gekomen, al moet zij nog altijd een vinger missen. >

20.08.10

Wat kan jij doen?!
23 september 2010 organiseert Move Your World samen met DCDD het evenement: Wat kan jij doen?! Dit is het evenement georganiseerd door en voor jongeren met en zonder handicap. Wil jij meer weten over ontwikkelingssamenwerking en wat jij in Nederland kunt doen? Wil je meer weten over het leven met een handicap in een ontwikkelingsland? Wil je netwerken met ontwikkelingsorganisaties of weten wat jij zelf kunt doen voor een betere wereld? Schrijf je dan in voor dit event. >

19.08.10

'Zorgtaken in het onderwijs ten koste van lessen'
Steeds meer docenten in het middelbaar onderwijs volgen cursussen waarmee ze in staat zijn als hulpverlener op te treden. Dat 'pleisters plakken' gaat ten koste van de reguliere lessen. Dat zegt docente en onderwijsdeskundige Marjan van den Berg woensdagmorgen in het EO-programma Dit Is De Dag. >

19.08.10

Bond pleit voor quota om Wajongers aan werk te krijgen
Minister Donner van Sociale Zaken trekt een half miljoen euro extra uit om bedrijven te stimuleren meer (jong) gehandicapten aan te nemen. "Een goed begin, maar een half miljoen is erg weinig", reageert vakbondsbestuurder Erica Hemmes. >

19.08.10

Doe mee aan het gebruikersonderzoek van het informatiepunt 'Alles Toegankelijk'
Eind 2009 heeft staatssecretaris Bussemaker het digitale informatiepunt Alles Toegankelijk gelanceerd. Het is een platform voor iedereen die iets wil weten over toegankelijkheid van gebouwen, openbare ruimten, goederen en diensten. Ook thema's als gastvrijheid, vervoer en leesbaarheid van teksten komen aan bod. Het informatiepunt houdt een gebruikersonderzoek om de kwaliteit ervan te waarborgen en waar nodig te verbeteren. >

19.08.10

Geschiedenis gebarentaal
De geschiedenis van het dovenonderwijs kenmerkt zich door een methodestrijd tussen gebarentaal en spraakafzien (liplezen). Al meer dan 200 jaar wordt er een discussie gevoerd over welke methode het beste is. >

19.08.10

Investeren in Actief burgerschap loont
Sociaal rendement van participatie gemeten en zichtbaar >

19.08.10

Meer kansen voor kinderen met stoornis
Een gemiste kans. Zo omschrijft de PvdA in Enschede het onderwijs voor intelligente leerlingen met stoornissen. Die moeten de mogelijkheid krijgen voor hoger onderwijs. >

19.08.10

Salarisgarantie ook voor parttime leerling-werknemer
De Commissie Gelijke Behandeling heeft een zorginstelling op de vingers getikt, omdat de instelling onderscheid maakte op grond van de arbeidsduur. Volgens de commissie heeft een parttime werknemer die besluit om een opleiding te volgen, recht op behoud van het salaris. >

19.08.10

UWV start met uitbetaling WTCG
Werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die recht hebben op de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten krijgen deze in september (via hun werkgever) uitbetaald. De tegemoetkoming is een onderdeel van de Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). >

17.08.10

Formatie: De Sociale zekerheid
Gisteren waren de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV weer bijeen om te onderhandelen over de vorming van een minderheidskabinet. NOVA behandelt deze week onderwerpen waar een mogelijk kabinet zwaar op gaat bezuinigen. In deze aflevering de sociale zekerheid. Standpunten >

17.08.10

Half miljoen subsidie om mensen met arbeidsbeperking aan de slag te helpen
Minister Donner heeft 0,5 miljoen euro subsidie toegekend aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland (MVO Nederland) om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Het gaat om een eenmalige bijdrage voor een periode van bijna twee en half jaar: van 1 september 2010 tot 1 januari 2013. >

16.08.10

Chronisch zieken en gehandicapten hebben recht op hogere bijzondere bijstand
De Rechtbank Amsterdam heeft in twintig zaken beslist dat de gemeente Amsterdam ten onrechte de bijzondere bijstandsuitkeringen van chronisch zieken en gehandicapten heeft gekort. Na de invoering van de Wtcg had de gemeente het bijstandbeleid naar beneden bijgesteld. De rechter oordeelt nu dat dit niet zomaar kan. Door de uitspraak zijn de oude hogere bijstanduitkeringen weer herleefd. >

13.08.10

Basisscholen Enschede willen leerboerderijen
Zestig basisscholen in Enschede willen leerboerderijen inzetten om kinderen die dreigen vast te lopen in het reguliere onderwijs extra rust en aandacht te geven, zo meldt De Twentsche Courant/Tubantia. >

13.08.10

iPad heeft gunstige effecten bij kinderen met autisme
De iPad blijkt gunstige eigenschappen te hebben voor autistische kinderen. Kinderen leren ermee communiceren, rekenen, tekenen en spellen. Want ook al is de iPad gemaakt voor volwassenen, het blijkt dat het apparaat erg goed aansluit op de behoeften van deze kinderen. >

13.08.10

Nu verkrijgbaar: de brochure 'Bouwen aan sterk merk Werkplein'
Op 28 januari 2010 heeft de Stuurgroep Dienstverlening de koers voor de komende jaren uitgezet op de conferentie "Werkplein, een sterk merk in de markt". Er is onder andere stil gestaan bij de verdere ontwikkeling van het Werkplein als merk. >

13.08.10

Oproep Werkgevers: uw ervaringen met kanker en werk
Voor het project Kanker op de werkvloer waarbij het Werkgeversforum en VNO-NCW bij betrokken zijn, is Kroon op het Werkop zoek naar werkgevers, direct leidinggevenden, HR managers die te maken hebben met werknemers met kanker, of recent deze ervaringen hebben gehad. >

12.08.10

Advies pensioenopbouw Wajongers en WSW
De Stichting van de Arbeid (STAR) adviseert om voor werknemers met een Wajong-indicatie en WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening) pensioenopbouw mogelijk te maken door de vastgestelde verdiencapaciteit of loonwaarde als deeltijdpercentage te beschouwen en de pensioenfranchise overeenkomstig te verlagen. >

12.08.10

Opinie: Mijn krant beweert dat de Wajong een uitkering is voor arbeidsongeschikte jongeren
De Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheid Jong Gehandicapten) is een regeling waarop men kan terugvallen als men voor het 18de levensjaar arbeidsongeschikt is door een (aangeboren) handicap of ziekte, of door een ongeval. >

12.08.10

School en AWBZ
Vanwege de vele veranderingen in de regeling AWBZ voor kinderen en jongeren hebben zowel de CG-Raad als Per Saldo de informatie hierover geactualiseerd met respectievelijk een folder met de laatste stand van zaken op gebied van zorg op school, en een slimme lijst toegespitst op de mogelijkheden van het pgb op school. >

12.08.10

Uw invloed op leerlingenvervoer
U wilt dat het vervoer van uw kind of leerling van en naar school soepel verloopt. De aanbesteding is een belangrijk moment om invloed uit te oefenen op de kwaliteit van leerlingenvervoer in uw gemeente: u kunt uw verwachtingen en wensen kenbaar maken tijdens de aanbestedingsprocedure, waarbij uw gemeente afspraken maakt met de toekomstige vervoerder. Het project 'Grip op Vervoer' helpt u daarmee op weg. >

11.08.10

Gehandicapte met rust laten
Gehandicapten pesten is niet míjn hobby. Ze brengen hun boodschap onderkoeld en met gevoel voor ironie, de mannen die het Schiedamse sociale werkvoorzieningsbedrijf BGS leiden. >

11.08.10

Belangenclub arbeidsgehandicapten
Voor de sociale werkvoorziening staan ingrijpende wijzigingen op stapel. Werknemers richten een landelijke belangenvereniging op, om hun stem meer gewicht te geven. >

11.08.10

Meedenken over concept integratiewet
De Integratiewet Awgb voegt de belangrijkste wetten op het gebied van gelijke behandeling samen tot een wet, de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Verder worden door middel van de Integratiewet Awgb enige wijzigingen doorgevoerd, die voortvloeien uit de evaluatie van de Awgb of die tegemoetkomen aan bezwaren van de Europese Commissie tegen de formulering van enkele huidige Nederlandse wettelijke bepalingen. >

09.08.10

Nieuwe leerstoel versterking verzekeringsgeneeskunde
Verzekerings- en bedrijfsarts Han Anema bekleedt vanaf 1 augustus de leerstoel Academisering van de Verzekeringsgeneeskunde bij VU medisch centrum. Hij doet dit als bijzonder hoogleraar. >

09.08.10

Protest bezuiniging dagbesteding gehandicapten
De harmonisatie van de tarieven tussen extramurale en intramurale dagbesteding wordt met terugwerkende kracht per januari ingevoerd. Voor de intramurale dagbesteding betekent deze invoering 10 a 15% minder inkomsten voor 2010 en 25% voor 2011 en volgende jaren ten opzichte van de tarieven van 2009. >

09.08.10

Teams gehandicaptensport kampen met leegloop
Sportbonden kunnen nog maar met grote moeite een landelijk dekkend aanbod van gehandicaptensport aanbieden. >

09.08.10

Verschillen en overeenkomsten VVD, CDA en PVV
De onderhandelingen over een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV beginnen maandag onder leiding van informateur Ivo Opstelten. Bekijk enkele verschillen en overeenkomsten op basis van de verkiezingsprogramma's. Kijk ook naar de verschillen en overeenkomsten als het gaat om zorg en sociale zekerheid. >

09.08.10

Werkloze moet uitzendbaan accepteren Overeenkomst tussen UWV en ABU
Werklozen die een uitkering aanvragen, moeten binnenkort ook uitzendbanen accepteren. Wie een passende uitzendbaan weigert, kan zijn uitkering verliezen. >

04.08.10

Een krachtig netwerk: UWV presenteert visie op arbeidsmarkt
Op de arbeidsmarkt van de toekomst moet het mogelijk zijn om snel te veranderen van baan. Effectieve mobiliteit vraagt om een integrale arbeidsmarktbenadering. >

04.08.10

Herplaatsen moeilijk bemiddelbare werknemer: extra inspanning werkgever
Werknemers met een lichamelijke handicap hebben minder kansen op de arbeidsmarkt. Wanneer zij boventallig worden binnen een organisatie, mag van de werkgever dan ook een extra inspanning worden verwacht om deze specifieke medewerkers te herplaatsen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelde in dit geval over de vraag of de gevolgen van een opzegging voor de werknemer in verhouding staan tot het belang van de werkgever. >

03.08.10

Reality-serie The Little Couple op de Nederlandse televisie
Net 5 zendt deze week de eerste aflevering van de Amerikaanse reality-serie The Little Couple uit. In The Little Couple draait het om het pasgetrouwde stel Bill Klein (34 jaar) en Jennifer Arnold (35 jaar). >

03.08.10

Terugblik conferentie Independent Living through direct payments
Op 3 en 4 juni vond er in Gent een conferentie plaats over persoonsgebonden budgetten. >

02.08.10

Functiebeperking in accreditatie onderwijs
Vanaf 1 januari 2011 worden hogescholen en universiteiten ook beoordeeld op hun toegankelijkheid en studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking. De NVAO heeft de beoordelingskaders vastgesteld voor het nieuwe accreditatiestelsel. >

02.08.10

Kermisexploitant en garagehouder helpen kanslozen
Recessie of niet, steeds meer ondernemers helpen kansarme werknemers aan de bak. Zo blijkt uit het programma Kruispunt. Daarin worden drie zakenmensen geportretteerd die vol passie kansarme jongeren of gehandicapten een baan bieden in hun bedrijf. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel