CrossOvernieuws

30.11.09

Eerste kamer dringt aan op voortrekkersrol overheid bij aannemen Wajongers
De Eerste Kamer heeft zich op 24 november gebogen over de nieuwe Wajongwet. In twee moties drongen Kamerleden aan op een voortrekkersrol van de overheid bij het aannemen van Wajongers.  >

30.11.09

Factsheet brengt effectiviteit re-integratie in kaart
Stijgende lijn in resultaten re-integratiebeleid Het kabinet stelt elk jaar een substantieel bedrag beschikbaar om uitkeringsgerechtigden en werklozen aan het werk te helpen. Hoewel er al veel op onderdelen bekend is, is gedegen landelijke informatie over de resultaten van dit re-integratiebeleid tot nu toe versnipperd en ondoorzichtig. >

30.11.09

Regeling voor gehandicapte samenvoegen
Het is beter en goedkoper om hulp aan gehandicapten op het gebied van scholing, werk en zorg samen te voegen. Dat stelde minister Donner (Sociale Zaken) donderdag tijdens een bijeenkomst van de Haagse afdeling van zijn partij, het CDA. >

30.11.09

Werknemers met gezondheidsbeperking beter verzekerd
Om te voorkomen dat gehandicapte werknemers geen andere baan durven te accepteren, worden voor deze groep de wachttijden geschrapt in verzekeringen tegen ziekte bij hun nieuwe baas. >

26.11.09

Mensen met beperking in de kou
De huidige prestatiesamenleving waarin iedereen het beste uit zichzelf moet halen laat mensen met een beperking in de kou staan. Dit betoogt ChristenUnie-senator Roel Kuiper vandaag tijdens het debat over de nieuwe wet Wajong in de Eerste Kamer. >

26.11.09

UWV ziet 'eindspurt' bij Wajong aanvragen
Harde cijfers heeft het UWV nog niet. Die komen pas in januari beschikbaar. Gemiddeld groeit de Wajong met 'twee schoolklassen per dag', ofwel een man of veertig. De UWV-kantoren in Rotterdam, Dordrecht en Almere spreken van een verdubbeling van het aantal aanvragen voor de Wajong. 'Verzorgers en ouders tellen wellicht hun knopen', zegt een voorlichter van het UWV. >

24.11.09

Logo in vacatures voor mensen met een beperking
Als een organisatie in de toekomst een vacature heeft die geschikt is voor mensen met een arbeidsbeperking, is de kans groot dat zij in personeelsadvertenties een speciaal logo moet plaatsen. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt hiermee meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. >

24.11.09

Wajongers aan de slag in de keuken
Alim Diallo zwierf in Nederland van adoptiegezin naar internaat. Op zijn achtste, nu elf jaar geleden, kwam hij naar Nederland.Toen had de kindsoldaat uit Sierra Leone al een bewogen leven achter de rug. Hier ging hij een onzekere toekomst tegemoet. Nog niet eens zo heel lang geleden zwalkte Alim een half jaar over straat, zonder werk en met heel weinig opleiding. Nu heeft de 19-jarige Deventenaar dankzij de G-groep weer een doel in zijn leven. >

19.11.09

Ella Vogelaar nieuwe voorzitter van kenniscentrum Welder
Ella Vogelaar is aangetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht van Welder. Welder is een landelijk, onafhankelijk kenniscentrum dat zich bezighoudt met werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap. >

18.11.09

Jonggehandicapten maken zelf tv-spot
19 jongeren met een beperking hebben met elkaar een tv-spot bedacht en gemaakt. Deze is, samen met de 'making-of' van de productie, op maandag 16 november 2009 in première gegaan. Met de spot laten de jongeren zien dat ze meer kunnen dan veel mensen denken. >

18.11.09

Ombudsman: meer maatwerk nodig in leerlingenvervoer
Er doen zich regelmatig problemen voor in het leerlingenvervoer. Zo zitten er vaak teveel kinderen in een bus die niet goed bij elkaar passen. De Nationale ombudsman heeft vandaag een rapport met aanbevelingen uitgebracht om de situatie te verbeteren. De CG-Raad grijpt het rapport aan om opnieuw te pleiten voor het verplicht stellen van een adviesraad leerlingenvervoer in elke gemeente. >

18.11.09

Wajongers en werkgevers vinden elkaar op de eerste Wajongwerkt-markt
De eerste Wajongwerkt-markt die gehouden werd op 17 november 2009, is door zo’n 500 Wajongers en 20 werkgevers bezocht. Het UWV WERKbedrijf wil met dit evenement de bemiddeling van Wajongers naar werk een extra impuls geven. Wajongers vinden steeds beter de weg naar een reguliere baan. Om hen extra ondersteuning te bieden, organiseert het UWV WERKbedrijf deze markten. >

17.11.09

Brief Boaborea: Inbreng AO inzake Wajong
Op 18 november 2009 bespreekt de Vaste Kamercommissie van SZW tijdens een Algemeen Overleg onder meer over de notitie 'Aanpak werk voor Wajongers'. Boaborea heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal punten onder de aandacht te brengen van de leden van de Vaste Kamercommissie. >

17.11.09

Ikkan zorgen dat jongeren met een beperking betere ondersteuning krijgen
Kom ook naar de werkconferentie voor de HBO-professionals die onze docenten,  zorg- en re-integratie-consulenten en HRM-medewerkers opleiden op donderdag 3 december, Hogeschool Utrecht. >

17.11.09

De documentaire LASTIG
Op 30 november 2009 organiseren de VGN en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC LVG) een première van de documentaire LASTIG. Dit is een documentaire over jongeren met een licht verstandelijke beperking. De hoofdpersonen laten zien wat hun beperking inhoudt en hoe moeilijk het voor hen is om een plekje in de samenleving te nemen. Meld u nu aan! >

16.11.09

Kamer pleit voor integrale indicatiestelling
Bij de begrotingsbehandeling van VWS hebben meerdere partijen gepleit voor integrale indicatiestelling. De CG-Raad maakt zich hier al lang sterk voor en is blij dat steeds meer partijen de noodzaak hiervan inzien. >

16.11.09

Wet gelijke behandeling in 2010 ook voor openbaar vervoer
Het onderdeel openbaar vervoer van de Wet gelijke behandeling op grond van chronisch ziekte of handicap (Wgbh/cz) zal eindelijk ingaan. Het kabinet heeft daartoe onlangs een besluit genomen. Dit ontwerpbesluit is naar de beide Kamers gestuurd.  De CG-Raad is hier blij mee. Wel wil de CG-Raad nog een aantal verbeteringen van het voorstel. >

12.11.09

TNO-rapport over meerwaarde van werkende chronisch zieke jongeren
Jongeren met een chronische ziekte die via het non-profit uitzendbureau Emma at work op de arbeidsmarkt actief zijn, verhogen niet alleen hun eigen levensvoldoening, maar leveren ook de maatschappij zowel sociaal alsook financieel rendement. >

10.11.09

Klijnsma ontvangt nieuwe gids voor sollicitanten met ziekte of handicap
Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kreeg afgelopen vrijdag tijdens de opening van de Week van de Chronisch Zieken, de eerste sollicitatiegids aangeboden door Fini de Paauw, voorzitter van de CG-Raad en lid van de Raad van Toezicht van Welder. >

10.11.09

Passend onderwijs verandert ingrijpend
Staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs gaat de financiering van passend onderwijs ingrijpend veranderen. Het geld voor leerlingen die extra zorg nodig hebben leerlingen met een zogenaamd rugzakje - gaat vanaf augustus 2012 direct naar scholen. >

10.11.09

Project iStreet: Jongeren aan de slag als stratenmaker
Op de Diepenbrockstraat in Amsterdam wordt hard gewerkt. Of beter: ààn de Diepenbrockstraat wordt hard gewerkt. Een team van jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar werkt sinds een week of vier aan de stoep van deze weg. >

09.11.09

Aandacht voor arbeid in eerste lijn werpt vruchten af
Op vrijdag 27 november 2009 presenteren onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen de eerste resultaten van het project ‘Sterk naar Werk. Ziek en mondig in de eerste lijn’. >

09.11.09

Bussemaker kondigt versoepeling indicatiestelling Awbz aan
Mensen met een ernstige handicap of ziekte hoeven straks niet steeds opnieuw herindicaties voor AWBZ-zorg te ondergaan. Eén indicatie volstaat. Deze maatregel stelt staatssecretaris Bussemaker voor in een brief aan de Tweede Kamer. >

09.11.09

Jongeren met een beperking kunnen meer dan iedereen denkt
Als het gaat om arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking, gaat de samenleving nog te veel uit van de beperking in plaats van wat iemand wel kan. Ten onrechte, want jongeren met een beperking kúnnen vaak meer dan iedereen denkt. En, niet onbelangrijk, ook meer dan zij zelf denken. >

09.11.09

Ontwerpadvies SER: Maatwerk nodig voor participatie jongeren met stoornissen of gedragsproblemen
Jongeren met stoornissen of gedragsproblemen hebben hulp op maat nodig om te kunnen participeren in de samenleving. Het geheel van regelingen en voorzieningen is voor deze jongeren te ingewikkeld. >

08.11.09

Allemaal naar de werkplaats
Inburgeraars, ex-gedetineerden, werklozen en zwervers: de sociale werkvoorziening wordt bevolkt door een steeds bonter gezelschap. De sw-bedrijven verdienen goed aan reïntegratie, maar het oude personeel mort. In de ruime fabriekshallen van SWA in Alphen aan den Rijn, waar onder andere displays voor wenskaarten in elkaar worden gezet en draadbundels worden gemaakt, staat hier en daar een rolstoel. >

08.11.09

Structuurvereeenvoudiging van de jeugdzorg nodig
De tekortkomingen in de huidige praktijk van de jeugdzorg rechtvaardigen een herordening van taken en middelen. Kinderen komen dan eerder in beeld en hulpverleners kunnen sneller en beter handelen. >

05.11.09

Kamer stort zich op probleemjeugd
De Tweede Kamer begint een onderzoek naar de probleemjeugd. Tegelijkertijd kan minister Rouvoet beginnen met de reorganisatie van de jeugdzorg. Dit bleek woensdagavond bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Jeugd en Gezin. ChristenUnie-minister André Rouvoet kreeg het hard te verduren van de oppositie. Marianne Langkamp van de SP: ‘Het was drie jaar gerommel in de marge. >

04.11.09

Forse kritiek op wet jeugdzorg
De jeugdhulp moet drastisch veranderen. De financiering ervan moet op de schop, en ook de manier waarop hulpverleners de zorgbehoefte beoordelen vereist verbetering. >

04.11.09

Jeugdzorg kan beter én eenvoudiger
Jeugdzorg moet als één geheel worden aangeboden door organisaties uit de provinciale jeugdzorg, jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en jeugd-LVG (licht verstandelijk gehandicaptenzorg). >

04.11.09

Meer handen in de klas door passend onderwijs
De inrichting van passend onderwijs verandert ingrijpend. Er komen meer handen in de klas en leraren worden beter begeleid bij de omgang met zorgleerlingen. De bureaucratie wordt verminderd en er komt meer maatwerk voor kinderen. >

04.11.09

Vaker passend werk voor arbeidsgehandicapte
Het lukt steeds vaker om voor mensen met een beperking die zich melden voor de sociale werkplaats, passend werk te vinden bij een 'gewone' werkgever. In 2008 werkte 28 procent van alle mensen die in aanmerking komen voor een plek in een sociale werkplaats, bij een reguliere werkgever. In 2007 was dit nog 24 procent. >

03.11.09

Afschaffen rugzakregeling funest
Staatssecretaris Dijksma wil de rugzakregeling voor kinderen met een beperking afschaffen. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en Platvorm VG wijzen deze keuze af. Zij willen dat de rugzakregeling voor kinderen met een beperking blijft bestaan en wordt verbeterd. >

02.11.09

Gehandicapte ondernemer succesvol in de zorg
Hij is gekluisterd aan een rolstoel maar af en toe vindt Joost Nauta de overheid - in zijn ondernemend leven althans - een grotere handicap dan zijn spierziekte. 'Ja, dat denk is soms wel,' zegt de zorgondernemer uit Utrecht. 'De administratieve kant blijft een erg lastige' >

02.11.09

Wajong-waaier voor werkgever en collega's jonggehandicapte
Hoe ga je om met een Wajong-collega die extra ondersteuning nodig heeft? Tip: wijs een mentor aan op de werkvloer. Deze en andere tips & tricks en andere informatie voor werkgevers en werknemers staan in een kartonnen Wajong-waaier over hoe om te gaan met een Wajonger (jonggehandicapte). >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel